Nowe książki - Lipiec 1999

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Józef B a ń k a: Traktat o pięknie. Studium estetyki recentywistycznej - Treatise of the Beauty. Study of Recentivistic Aesthetics, streszcz., summ., 20 zł

POLITOLOGIA. Roman K o c h n o w s k i: Spór o Niemcy. Problemy niemieckiej myśli politycznej Konrada Adenauera i Kurta Schummachera w latach 1945-1952, bibliogr., summ., Zsfg., 14 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Lech M i o d y ń s k i: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku, res., summ., 20 zł

Józef O l e j n i c z a k: W-Tajemniczanie. Aleksander Wat, indeks nazwisk, indeks utworów, bibliogr., res., summ., 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Aleksandra J a n o w s k a: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie, bibliogr., summ., res., 11 zł

Halina W i d ł a: Influence de la langue seconde sur la langue maternelle. Les traces du français dans le polonais des résidents polonais en France. Approche statistique, bibliogr., rys., fot., schem., tab., streszcz., summ., 17 zł

On Language Theory and Practice. In Honour of Janusz Arabski on the Occasion of His 60th Birthday. Vol. 1: Language Theory and Language Use. Ed. Maria W y s o c k a, assist. Bożena L e s z k i e- w i c z, bibliogr., fot., 16 zł

BIOLOGIA. Ryszard C i e p a ł: Kumulacja metali ciężkich i siarki w roślinach wybranych gatunków oraz glebie jako wskaźnik stanu skażenia środowiska terenów chronionych województwa śląskiego i małopolskiego, bibliogr., tab., rys., summ., Zsfg., 16 zł

NAUKI O ZIEMI. Studium wiedzy o regionie śląskim. Red. Alicja S z a j n o w s k a-W y s o c k a, bibliogr., rys., tab., Zsfg., summ., 25 zł

S k r y p t y

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa M i c z k a: Exercices de grammaire et de lexique a la base de 200 verbes français. Cours de perfectionnement. Wyd. 2, bibliogr., indeks, ćwiczenia, 12 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Janusz M i c h u ł o w i c z: Metodyka pracy nauczyciela-bibliotekarza. Wybór literatury. Materiały pomocnicze do ćwiczeń dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, 2 zł

NAUKI O ZIEMI. Marian P u l i n a: Kras. Formy i procesy, bibliogr., indeks rzeczowy, indeks nazw geograficznych, fot., rys., tab., wklejki, 40 zł

NAUKI TECHNICZNE. Andrzej S z e w c, Gabriela J y ż: Elementy prawa informatycznego. T. 1: Ochrona programów komputerowych i topografii układów scalonych. Wyd. 2, bibliogr., słowniczek terminów, załączniki, 13 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1999, T. 20, nr 2. Kom. red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., tab., summ., 6 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Śląski słownik biograficzny. Red. Mirosław F a- z a n, Franciszek S e r a f i n

POLITOLOGIA. Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego. Dorobek i opinie. Red. Marek B a r a ń s k i

JĘZYKOZNAWSTWO. Jan G r z e n i a: Język poetycki jako struktura polifoniczna (Na materiale poezji polskiej XX wieku)

Ludwig S e l i m s k i: Imiona chrześcijańskie katolików bułgarskich. Problemy adaptacji (fonetyka, morfologia, słowotwórstwo)

Problems of Language Theory and Practice. In Honour of Janusz Arabski on the Occasion of His 60th Birthday. Vol. 2: Language Acquisition, Learning and Teaching. Ed. Maria W y s o c k a, assist. ed. Bożena L e s z k i e w i c z

Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1. Red. Michał B l i c h a r s k i, Henryk F o n t a ń s k i

Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin. Red. Wiesław B a n y ś, Leszek B e d n a r c z u k, Stanisław K a r o l a k

KULTURA I SZTUKA. Franciszek Z i e m s k i: Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach

Postacie prawdy. T. 3. Red. Adam J o n k i s z

PEDAGOGIKA. Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Red. Bogumiła K o s e k-N i t a, Danuta R a ś (skrypt)

NAUKI O ZIEMI Wiesława K r a w c z y k: Hydrochemia. Ćwiczenia laboratoryjne dla III roku geografii (skrypt)