PUBLIKACJE 1998

Historia

Barciak A. (red. ), "Wyrósł z dobrego drzewa... " Uniwersytet Śląski 1968? 1998. Fakty, dokumenty, relacje, s. 476, zł 25, 00 (monografia)

Foltyn E., Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku, s. 360 + wklejka, 20, 00 zł (monografia)

Kaczmarek R., Pod rządami gauleiterów. Elity i instytucje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945, s. 252 + wklejka, 18, 00 zł (monografia)

Kamińska-Kwak J., Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939, s. 184, 11, 00 zł (monografia)

okładka Kunisz A., Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów 193-235), s. 156 + wklejka, 10, 00 zł (monografia)

Filozofia

Bańka J. (red. ), Folia Philosophica. T. 16, s. 208, 12, 00 zł (wyd. ciągłe)

Bańka J., Kiepas A. (red. ), Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm, s. 160, 9, 00 zł (monografia)

Bańka J., Szubert B. (red. ), Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej, s. 248, 16, 00 zł (monografia)

Czerny J., Zipper W., Podstawy filozofii fizyki, s. 108, 6, 00 zł (monografia)

Noras A. J., Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, s. 124, 8, 00 zł (monografia)

Politologia

Dobrowolski P., Mądry I. (red. ), Ubodzy i bezdomni, s. 120, 7, 00 zł (monografia)

Łomiński B., Stolarczyk M. (red. ), Polska i jej sąsiedzi w latach 90. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji, s. 416, 25, 00 zł (monografia)

Sztumski J., Mitręga M. (red. ), Problemy edukacyjne i zdrowotne regionu uprzemysłowionego, s. 112, 5, 00 zł (monografia)

Świeca J. (red. ), Między realizmem a utopią. Świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanki pokoju i demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich historyczne uwarunkowania, s. 124, 6, 00 zł (monografia)

Socjologia

Banaszczyk T. (ed. ), Problems of the History of Sociology and Sociological Theory, s. 152, 7, 00 zł (monografia)

Sułek A., Szczepański M. S. (red. ), Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej (Księga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego), s. 524, 30, 00 zł (monografia)

Wódz K. (ed. ), Social Aspects of Reconstructions of Old Industrial Regions in Europe, s. 248, 14, 00 zł (monografia)

Językoznawstwo

Arabski J. (ed), Studies in Foreign Language Learning and Teaching, s. 252, 15, 00 zł (monografia)

Banyś W. (red. ), Neophilologica. T. 13: Études de linguistique, s. 152, 10, 00 zł (wyd. ciągłe)

Blicharski M., Fontański H. (red. ), Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, T. 2, s. 258, 15, 00 zł (monografia)

Iluk J., Entwicklung der Sprachfertigkeiten aus der Sicht der neusten Fremdsprachen- curricula, s. 140, 7, 00 zł (monografia)

Jędrzejko E. (red. ), Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, s. 304, 16, 00 zł (monografia)

Kakietek P. (ed. ), Topics in Phraseology. Theory and Practice. Vol. 1, s. 212, 9, 00 zł (monografia)

Kita M., Wybieram gramatykę! Gramatyka jezyka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1- s. 234, T. 2 ? s. 240, 30, 00 zł (skrypt)

Kita M., Wywiad prasowy. Język ? gatunek ? interakcja, s. 216, 10, 00 zł (monografia)

okładka Kleszczowa K., Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki, s. 188, 12, 00 zł (monografia)

Siuciak M., Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922, s. 136, 8, 00 zł (monografia)

Sołoducha A., Testy z języka francuskiego. Początkujący - średnio zawansowani - zawansowani, s. 256, 20, 0 zł (skrypt)

Szymoniuk M. (red. ), Lingwistyka stosowana w nauczaniu języka rosyjskiego, s. 84, 5, 00 zł (monografia)

Wolińska O. (red. ), Prace Językoznawcze. T. 25: Studia historycznojęzykowe, s. 308, 17, 00 zł (wyd. ciągłe)

Literaturoznawstwo

okładka Abłamowicz A. (red. ), Le romanesque française d'une fin de siecle a l'autre, s. 260, 15, 00 zł (monografia)

Fast P., Osadnik W. M. (eds. ), Forum. Vol. 1: Studies in Contemporary Literature and Translation, s. 144, 10, 00 zł (wyd. wielotomowe, monografia)

Ocieczek R., Mazurkowa B. (red, ), Z ducha Tassa. Księga pamiatkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544? 1595), s. 352 + wklejka, 20, 00 zł (monografia)

Opacka A., Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności, s. 132, 6, 00 zł (monografia)

Pytasz M., Wygnanie ? emigracja ? diaspora. Poeta w poszukiwaniu czytelnika, s. 172, 11, 00 zł (monografia)

Rott D., Ryba R., Wilczek P., Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej, s. 56, 2, 00 zł (skrypt)

Ryba J., Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska, s. 124, 8, 00 zł (monografia)

Stempczyńska B. (red. ), Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 19: Schyłek wieku, s. 112, 7, 00 zł (wyd. ciągłe)

Szymutko S., Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie, s. 196, 13, 00 zł (monografia)

Wojtynek K. (red. ), Traduttore non sempre traditore. Problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana, s. 84, 5, 00 zł (monografia)

Zwierzyński L., Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza, s. 176, 8, 00 zł (monografia)

Bibliotekoznawstwo

Heska-Kwaśniewicz K., Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego, s. 144 + wklejka, 7, 00 zł (monografia)

Heska-Kwaśniewicz K., Socha I. (red. ), Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro, s. 184, 10, 00 zł (monografia)

Socha I. (red. ), Studia bibliologiczne. T. 11: Z dziejów książki, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku. Varia, s. 152, 9, 00 zł (wyd. wielotomowe, monografia)

Trojnar: A., Działalność kulturalna Tytusa Pomponiusza Attyka, s. 116, 7, 00 zł (monografia)

Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 4: Katastrofy w bibliotekach - przyczyny, zapobieganie, akcje ratunkowe, s. 220, 14, 0 zł (skrypt)

Nauki o sztuce

Miczka T., Słownik pojęć filmowych. T. 9: Ruch - czas - przestrzeń - montaż, s. 204, 13, 00 zł (wyd. wielotomowe, monografia)

Mrózek R. (red. ), Kultura - język - - edukacja. T. 2, s. 304, 17, 00 zł (monografia)

Prawo

Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, s. 196, 12, 00 zł (monografia)

Mikołajczyk M., Przestepstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI-XVIII wieku, s. 308, 22, 00 zł (monografia)

Nowak A. (red. ), Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. T. 13, s. 116, 7, 00 zł (wyd. ciągłe)

Szpor G., Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjnoprawne, s. 212, 12, 00 zł (monografia)

Tobor Z., Teoretyczne problemy legalności, s. 120, 8, 00 zł (monografia)

Pedagogika

Bobrowska-Nowak W., Drynda D. (red. ), Słownik pedagogów polskich, s. 244, 15, 00 zł

Ekiert-Grabowska D., Oldroyd D. (red. ), Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, s. 136, 8, 00 zł (monografia)

Jarosz E., Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych, s. 126, 7, 00 zł (monografia)

Łuszczuk W. (red. ), "Chowanna" 1998, R. XL (LI), T. 1 (10), s. 104, 7, 00 zł (półrocznik)

Nowak A., Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów, s. 100, 7, 00 zł (skrypt)

Stopińska-Pająk A. (red. ), Bogdan Suchodolski. Pedagog - humanista - uczony, s. 104 + wklejka, 7, 00 zł (monografia)

Wójcik M., Kształtowanie się polskiej pedagogiki rodzinnej w latach 1918-1939. Podstawy teoretyczne - kierunki rozwoju - praktyka, s. 148, 6, 00 zł (monografia)

Psychologia

Balawajder K., Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, s. 148, 8, 00 zł (skrypt)

Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności, s. 148, 10, 00 zł (skrypt)

Ratajczak Z. (red. ), Psychologia. Badania i Aplikacje. T. 2: Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, s. 288, 18, 00 zł (wyd. ciągłe)

Matematyka

Szymiczek K. (red. ), Annales Mathematicae Silesianae. Vol. 12, s. 176, 9, 00 zł (wyd. ciągłe)

Konior J., Budowa i lektura tekstu matematycznego. Podstawy nauki czytania tekstów matematycznych w szkole, s. 176, 10, 0 zł (monografia)

Fizyka

okładka Drzazga Z. (red. ), Materiały do ćwiczeń z fizyki medycznej i aparatury medycznej, s. 172, 10, 00 zł (skrypt)

Kisiel J., Search for glueballs with the Crystal Barrel detector at LEAR/CERN, s. 92, 5, 00 zł (monografia)

Krok-Kowalski J., Wpływ podstawników kationowych przy różnych anionach na uporządkowanie magnetyczne wybranych związków zawierających chrom, s. 120, 5, 00 zł (monografia)

Biologia

Klimaszewski S. M., Wojciechowski W. (red. ), Acta Biologica Silesiana. T. 32 (49): Zoologia systematyczna i zoocenologia, s. 92, 5, 00 zł (wyd. ciągłe)

Małuszyńska J. (red. ), Plant Cytogenetics, s. 316 + wklejki, 19, 00 zł (monografia)

okładka Pazurkiewicz-Kocot K., Reakcja fotoelektryczna Zea mays L. w warunkach działania metali ciężkich, s. 124, 10, 00 zł (monografia)

Rostański K., Wykłady z botaniki systematycznej, s. 106 + wklejka, 7, 00 zł (skrypt)

Rostański K. (red. ), Acta Biologica Silesiana. T. 33 (50): Florystyka i chorologia roślin, s. 184, 15, 00 zł (wyd. ciągłe)

Nauki o Ziemi

Absalon D., Antropogeniczne zmiany odpływu rzecznego w zlewni Rudy, s. 138 + wklejki, 12, 00 zł (monografia)

Gądek B., Würmskie zlodowacenie Tatr w świetle rekonstrukcji lodowców wybranych dolin na podstawie prawidłowości glacjologicznych, s. 176, 12, 00 zł (monografia)

Jankowski A. T. (red. ), Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Andrzeja Różkowskiego, s. 284 (monografia - wymiana międzybiblioteczma)

Pulina M. (red. ), Kras i Speleologia. T. 9 (XVIII), s. 244 + wklejki, 20, 00 zł (wyd. ciagłe)

Rzychoń D., Wpływ opadów kwaśnych na zakwaszenie jezior Tatr Wysokich, s. 132, 8, 0 zł (monografia)

Szczypek T. (red. ), Geographia. Studia et Dissertationes. T. 22, s. 138, 8, 00 zł (wyd. ciągłe)

okładka Teper L., Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, s. 108, 7, 00 zł (monografia)

Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, s. 456, 30, 00 zł (monografia)

Nauka o materiałach

Barcik J. (red. ), Fizyka i Chemia Metali. T. 15, s. 164, 10, 00 zł (wyd. ciągłe)

Barcik J., Kupka M., Wala A., Technologia metali. T. 1: Metalurgia ekstrakcyjna, s. 290, 16, 0 zł (skrypt)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (kom. red. ), "Archiwum nauki o materiałach". T. 19, nr 1, s. 1? 72, 6, 00 zł (kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (kom. red. ), "Archiwum nauki o materiałach". T. 19, nr 2, s. 73? 132, 6, 00 zł (kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (kom. red. ), "Archiwum nauki o materiałach". T. 19, nr 3, s. 133? 200, 6, 00 zł (kwartalnik)

Bojarski Z., Gąsior E., Pająk L. (kom. red. ), "Archiwum nauki o materiałach". T. 19, nr 4, s. 201? 270, 6, 00 zł (kwartalnik)

Pająk L, Nanostruktura wybranych porowatych materiałów badana metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS), s. 120, 7, 00 zł (monografia)

Informatyka

Piecha J., Mikrokomputery i sieci lokalne, s. 340, 25, 00 zł (skrypt)