III KONKURS LITERACKI

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach
Koło Cieszyńsko-ZaolziańskieGórnośląskiego Towarzystwa Literackiego

Redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"
Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
pod patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego
organizują

III KONKURS LITERACKI
na cykl wierszy lub poemat w języku polskim i czeskim
O NAGRODĘ SKRZYDŁA IKARAKonkurs ten, po raz pierwszy zorganizowany w 1996 roku, nawiązujący do pamięci ostatniego lotu Żwirki i Wigury, zwycięzców Challenge`u w 1932 roku na polskim samolocie RWD-6, którzy ponieśli śmierć 11 września 1932 roku w katastrofie lotniczej w Cierlicku Górnym na Zaolziu podczas przelotu na mityng z Warszawy do Pragi - jest ogłoszony i będzie rozstrzygnięty równolegle w języku polskim i czeskim. Utwory nadesłane na konkurs powinny nawiązywać do szeroko pojętej symboliki związanej z lotem IKARA oraz do humanistycznej treści tego antycznego mitu, szczególnie w odniesieniu do współczesności.

WARUNKI KONKURSU

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do poetów polskich i czeskich.

2.Utwory konkursowe napisane w języku polskim i czeskim będą rozstrzygane i honorowane niezależnie przez powołane w późniejszym terminie jury.

3.Cykle wierszy nadesłane na konkurs nie mogą liczyć mniej niż 5 utworów, poematy - co najmniej 100 wierszy.

4.Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w całości czy we fragmentach, ani też rozpowszechniane w jakiejkolwiek innej formie.

5.Teksty w 3 egzemplarzach maszynopisu, opatrzone czytelnym godłem, należy przesłać pod adresem: Zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, III p. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu autora.

6.Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2000 roku - obowiązuje data stempla pocztowego.

7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2000 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Cierlicku, w miejscu pamięci tragicznej śmierci Żwirki i Wigury, 11 listopada 2000 r., z okazji Święta Narodowego RP.

8.Organizatorzy przewidują następujące nagrody - oddzielnie w języku polskim i czeskim

Nagroda I - 800 PLN wraz ze statuetką Skrzydła Ikara symbolizującą ideę konkursu.

Dwie nagrody II - po 650 PLN.

Dwie nagrody III - po 500 PLN.

Cztery wyróżnienia po 300 PLN.

Przewidywane są również nagrody specjalne. Wszyscy laureaci otrzymują dyplomy honorowe.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyróżnień, pod warunkiem przyznania I nagrody oraz zachowania łącznej sumy przeznaczonej na ten cel.

10. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu - listownie bądź telefonicznie - udziela Sekretariat Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach - w każdy czwartek tygodnia, w godz. 13. 00 - 18. 00. Nr tel. : +(32) 253 62 21.

11. Wszystkie nadesłane prace pozostają w dyspozycji organizatorów konkursu, które - w oparciu o decyzję jury - mogą w książce zawierającej nagrodzone i wyróżnione utwory zamieścić także inne, wybrane teksty.