WOJEWODA KATOWICKI W UŚ

18 września w rektoracie gościliśmy wojewodę katowickiego Eugeniusza Ciszaka, któremu w wizycie na uczelni towarzyszyli dyrektorzy wydziałów urzędu wojewódzkiego: gospodarki, kultury, straży. Gości podejmował JM Rektor z prorektorami ds. nauki oraz nauczania i dyrektorzy administracyjni.

Intencją zaproszenia było stworzenie okazji do zaprezentowania sytuacji uniwersytetu w przededniu nowego roku akademickiego. Wiązała się z tym pewna nadzieja na uzyskanie pomocy ze strony wojewódzkiego organu administracji rządowej w bardzo konkretnych sprawach, takich jak np. wyrównanie strat spowodowanych lipcowym wylewem Rawy oraz ustanowieniu skutecznego zabezpieczenia przed powtórzeniem się powodzi, poszukiwanie obiektu, który mógłby zostać zwrócony parafii ewangelicko-augsburskiej w zamian za będący jej własnością budynek Wydziału Prawa i Administracji czy też staranie o pozyskanie nowych budynków dydaktycznych dla duszącego się w ciasnocie uniwersytetu.

Rozmawiano też o sprawach bardziej generalnych, przede wszystkim o wszechstronnym a zarazem konkretnym włączeniu potencjału intelektualnego UŚ w rozwiązywanie problemów regionu w ramach realizacji tzw. kontraktu regionalnego. Usłyszeliśmy nawet wyrażoną przez naszych gości pretensję, iż Uniwersytet jako całość, jako instytucja jakby nie dostrzegał zarówno szansy oraz powinności w tym dziele, właściwie zaledwie zarysowanym, nad którym praca dopiero się zaczyna.

Czasy, w których po takim spotkaniu mógł się ukazać komunikat w stylu "Wojewoda dał ...przydzielił ...zdecydował" minęły bezpowrotnie (?). Tym nie mniej wiele sobie wyjaśniono. M.in. to, że wojewoda będzie popierał (ma takie kompetencje) w KBN nasze ewentualne starania o granty, których tematyka będzie mieścić się w ramach zadań wynikających z kontraktu. Ustalono po obu stronach (UŚ i UW) koordynatorów, którzy na bieżąco i na roboczo w różnych obszarach będą współdziałać ze sobą.

W wymienionych sprawach konkretnych otrzymaliśmy jedynie zapewnienia, że wszystko co możliwe, a co leży w kompetencji Wojewody i UW zostanie uczynione dla poprawy sytuacji UŚ.

Autorzy: F.S.