NOWE GRANTY

NOWE GRANTYW minionym roku akademickim w konkursach KBN na
indywidualne  projekty  badawcze   (granty)
pracownicy  naszej uczelni  otrzymali  środki
finansowe na 22 projekty. Łącznie - z grantami
uzyskanymi wcześniej a jeszcze nie zakończonymi -
w UŚ realizowano w roku ubiegłym 83 granty (stan
na 10 września 1995).

A oto wykaz ubiegłorocznych grantów

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

.
Kierownik projektu Temat Przyznane środki finansowe Termin realizacji
Dr hab. Ewa Jędrzejko Analityzmy werbo-nominalne we współczesnej polszczyźnie (semantyka, składnia, pragmatyka związków czasownikowych 35 tys. zł 1.01.95 - 12.12.97r
Prof. dr hab. Marek Tokarz Struktura dialogu i logika komunikacji językowej 12 tys.zł 1.01.95 - 31.01.96r.
Prof. dr hab. Emil Tokarz Aproksymacja, czyli pozorne podobieństwa leksykalne w językach zachodnio-południowosłowiańskich i polskim 30 tys.zł 1.01.95 - 31.07.97
Mgr Adam Dziadek Strategie liryczne. Podmiot wypowiedzi poetyckiej w powojennej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Aleksandra Wata i Czesława Miłosza 3, 4 tys. zł 1.01.95 - 31.12.97
Dr Zdzisław Darasz Proces historycznoliteracki w Słowenii: determinanty, dynamika, specyfika 10 tys. zł 1.05.95 - 30.04.97 r.
Mgr Maciej Szargot Liryka Zygmunta Krasińskiego 5 tys. zł 1.10.95 - 1.10.96
Mgr Bożena Cząstka-Szymon Badanie sprawności językowej uczniów szkół polskich na Zaolziu 4, 91 tys. zł 1.06.95 - 30.05.96r.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

Kierownik projektu Temat Przyznane środki finansowe Termin realizacji
Dr Aleksander Bródka Komputerowa symulacja dynamiki acetonu w cylindrycznych porach 8, 10 tys. zł 1.01.95 - 31.12.96 r.
Prof. dr hab. Zygmunt Westwański Teoretyczny opis skalowania w ferroelektrykach TGS i DTGSc z symetrycznym i niesymetrycznym punktem krytycznym21, 9 tys. zł 2.01.95 - 31.12.96r.
Prof. dr hab. Wiktor Zipper Deformacja jąder w potencjałowym modelu fuzji ciężkich jonów 50 tys. zł1.01.95 - 31.12.96 r.
Prof. dr hab. Marek ZrałekPoszukiwanie niestandardowej fizyki w rozpraszaniu e + e 151, 2 tys. zł 1.01.95 - 30.12.97r.
Dr Ewa TalikOtrzymywanie i własności monokryształów R3T, gdzie R - ziemia rzadka, T - metal przejściowy 3d, 4d, 5d 60 tys.zł 1.01.95- 30.11.97r.
Prof. dr hab. Ewa Zipper Uporządkowanie magnetyczne w układach mezoskopowych 75, 3 tys. zł 1.01.95 - 31.12.97r.
Dr hab. Jerzy ŁuczkaTransport indukowany nierównowagowymi fluktuacjami 9, 9 tys.zł 1.07.95 - 1.02.96r.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

Kierownik projektu Temat Przyznane środki finansowe Termin realizacji
Mgr Leszek Marynowski Substancja organiczna w inkluzjach kwarców i rozproszona w skałach osadowych zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Klasyfikacja genetyczna i wpływ na krystalizację siarczków 5 tys. zł 1.01.95 - 31.12.96r.
Mgr Jerzy Nita Geologiczno-geomorfologiczna analiza ostańców skalnych Wyżyny Częstochowskiej dla potrzeb waloryzacyjnych 5 tys.zł 1.01.95 - 31.12.95r.
Dr Jerzy Żaba Ewolucja strukturalna utworów paleozoicznych NE obrzeża Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (na podstawie materiałów wiertniczych) 18, 2 tys.zł 1.01.95 - 31.12.96r.
Prof. dr hab. Jan Tkocz Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Model empiryczny osadnictwa wiejskiego i metoda sterowania jego rozwojem26, 1 tys. zł 1.03.94 - 1.03.96r.
Mgr Beata Gruszka Model facjalny osadów brzeżnej strefy kopalnego jeziora (plejstocen Bełchatowa) 5 tys.zł1.06.95 - 31.05.96r.

WYDZIAŁ TECHNIKI

Kierownik projektu Temat Przyznane środki finansowe Termin realizacji
Prof. dr hab. Henryk MorawiecOkreślenie warunków indukowania dwukirtunkowego efektu pamięci kształtu w starzonym stopie Cu - Al - Ni 137, 9 tys.zł1.02.95 - 31.12.96 r.
Dr Włodzimierz Bogdanowicz Niestabilność właściwości stopów Cu-Zn-Al przy cyklicznej przemianie martenzytycznej indukowanej naprężeniem rozciągającym16 tys. zł1.03.95 - 31.08.96r .
Prof. dr hab. Józef Rasek Wpływ dodatków stopowych na właściwości magnetyczne, elektryczne i tarcie wewnętrzne w metalach szybko chłodzonych z fazy ciekłej typu Fe-X-Si-B 150 tys. zł 1.01.95 - 31.12.96 r.