Kronika UŚ

Nagroda finałowa konkursu „Polityki”

Rozstrzygnięto 21. edycję konkursu Nagrody Naukowe „Polityki”. Jest to program stypendialny, którego głównym celem jest promowanie osiągnięć naukowych młodych ludzi nauki w Polsce. Spośród piętnastu finalistów wybrano pięciu laureatów. Nagrodę finałową w kategorii nauki humanistyczne otrzymał dr Oskar Rojewski z Wydziału Humanistycznego UŚ, który zajmuje się ikonografią władzy w XV i XVI wieku, problematyką pozycji artystów na dworach europejskich, dekoracjami efemerycznymi w trakcie uroczystości dworskich oraz migracjami malarzy flamandzkich i niderlandzkich. Był laureatem prestiżowego stypendium Start przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także konkursu pn. „Swoboda badań” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej.

Innowator Śląska 2021

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu Innowator Śląska, którego ideą jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Nagrodę specjalną Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. otrzymał Uniwersytet Śląski w Katowicach za opracowanie systemu do pozaustrojowego utleniania krwi, z autorską konstrukcją, materiałem i membraną. W skład interdyscyplinarnego zespołu pracującego nad rozwiązaniem wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ, mgr Jadwiga Gabor, dr Hubert Okła, mgr inż. Mateusz Przybyła, dr Barbara Szpikowska-Sroka oraz dr hab. Magdalena Popczyk, prof. UŚ.

Szczyt Klimatyczny COP26

Szczyt Klimatyczny COP26 to wydarzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas którego przywódcy wszystkich państw świata spotykają się, by ustalić, jak zintensyfikować globalne działania na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego. W ramach COP26 odbyła się jedna z największych światowych prawniczych konferencji klimatycznych Climate Law & Governance Day, w której uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczelnia współorganizowała panel ekspercki pn. „Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24”. W wydarzeniu, które odbyło się w formie hybrydowej, wzięło udział łącznie ponad 1300 uczestników z całego świata.

Funkcję przewodniczącej sesji objęła adw. Magdalena Stryja z Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Koordynatorem panelu była dr Anna Budzanowska, pełnomocnik ministra rozwoju, pracy i technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich. Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji UŚ była prelegentką. W spotkaniu wzięli udział również studenci Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Adw. Magdalena Stryja była także prelegentką panelu eksperckiego pn. „Courage, Contributions & Compliance by Advancing Paris Agreement Implementation”. Konferencja, która odbyła się 5 listopada 2021 roku w Glasgow, została zorganizowana przez Uniwersytet Cambridge oraz Centre for International Sustainable and Development Law.

Prof. Dariusz Rott członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Podczas obradującego 8 listopada w Warszawie X Zjazdu Delegatów wybrano nowe władze na kadencję 2022–2025. Przewodniczącym został ponownie Jerzy Domański, redaktor naczelny „Tygodnika Przegląd”. Wybrano także siedmiu członków Zarządu Głównego. Znalazł się wśród nich prof. dr hab. Dariusz Rott z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ, który jest też wiceprezesem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach. Zjazd dokonał również zmian w Statucie Stowarzyszenia (prof. D. Rott był członkiem komisji statutowej Zjazdu).

Laureaci konkursu MINIATURA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę rankingową działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego: dr Marek Matussek oraz dr inż. Paweł Świt (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych), dr Magdalena Hyla i dr Maria Chełkowska-Zacharewicz (Wydział Nauk Społecznych), dr Anna Milewska-Hednel, dr Agnieszka Nowak, dr Marta Kondracka, dr Kornelia Gudyś (Wydział Nauk Przyrodniczych) oraz dr Magdalena Malinowska (WH) i dr Grzegorz Nancka (Wydział Prawa i Administracji). Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W piątej edycji można było uzyskać dofinansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

American Corner w Katowicach najlepszym ośrodkiem w roku 2020/2021

Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner w Katowicach, działające w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Ambasadą Stanów Zjednoczonych, zajęło pierwsze miejsce wśród wszystkich ośrodków American Corner w ocenie działalności za rok 2020/2021, realizując w tym okresie 109 programów. Ranking sporządziła Ambasada Stanów Zjednoczonych. American Corner w Katowicach organizuje wydarzenia skierowane do wszystkich zainteresowanych Stanami Zjednoczonymi. Ośrodek prowadzi liczne zajęcia, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli i edukatorów oraz międzynarodowe konferencje z innymi ośrodkami American Corner z całego świata. W ramach jednostki działa również biblioteka udostępniająca zbiory książkowe i bazy danych w eLibrary USA. Organizowane są też pokazy filmowe oraz koncerty. Wydarzenia mają na celu przybliżanie historii, kultury i geografii Stanów Zjednoczonych.

Film Patryka Kaflowskiego wśród kandydatów do Oscara

Film Dzień Matki w reżyserii Patryka Kaflowskiego, wyprodukowany w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znalazł się na tzw. długiej liście oscarowej doceniającej krótkometrażowe filmy fabularne. Piętnaście tytułów, które znajdą się na skróconej liście kandydatów do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, poznamy 21 grudnia 2021 roku. To już drugi rok z rzędu, gdy produkcja Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ rywalizuje o Oscara.

94. galę nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 27 marca 2022 roku. Lista nominowanych zostanie ogłoszona 8 lutego.

Prof. Tomasz Pietrzykowski powołany na przewodniczącego Rady NAWA na kolejną kadencję

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski po raz kolejny został powołany na przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W Radzie będzie pełnić także funkcję przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Kadencja potrwa do 2025 roku.

Rada, która została utworzona w 2017 roku, jest opiniodawczym i doradczym organem NAWA. Do jej zadań należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania. W Radzie zasiada również prof. dr hab. Wiesław Banyś z Wydziału Humanistycznego UŚ, rektor uczelni w latach 2008–2016, który pełni funkcję przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego

17 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień rektora UŚ. W spotkaniu z laureatami konkursu wzięli udział rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. Łącznie w tej edycji wyróżnione zostały 23 osoby, w tym 4 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytet Śląski Dzieci oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku), a także 11 studentek i studentów oraz 8 doktorantek i doktorantów. Podczas gali rozstrzygnięty został również konkurs na Studenta i Doktoranta 2021 Roku. Studentką Roku została Małgorzata Poszwa z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast tytuł Doktorantki Roku został przyznany Marlenie Drapalskej-Grochowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

Małgorzata Poszwa została wyróżniona za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego. Od 2017 roku jest działaczką Samorządu Studenckiego, a od 2020 roku przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz koordynatorką reprezentującą województwo śląskie w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Była organizatorką lub współorganizatorką wielu wydarzeń i projektów studenckich.

Marlena Drapalska-Grochowicz otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną. Doktorantka ma bogaty dorobek naukowy, jest autorką lub współautorką 12 artykułów naukowych oraz 3 rozdziałów książkowych. Realizuje autorski grant z Narodowego Centrum Nauki pn. Rekonstrukcja kategorii „bliskości” w polskim systemie prawnym. Wystąpiła na wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest zaangażowana w działania na rzecz prawnej ochrony zwierząt, m.in. od 2017 roku jest opiekunem pomocniczym Koła Naukowego Praw Zwierząt. Współtworzyła ponadto strukturę urzędu Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta UŚ, w którym pełni funkcję pełnomocnika, prowadząc sprawy oraz angażując się czynnie w rozwój tego urzędu.

Zespół projektowy z UŚ wyróżniony w konkursie StRuNa

Podczas 11. edycji najważniejszego ogólnopolskiego konkursu dla młodych naukowców w kategorii StRuNa-Human 2021 wyróżnienie zdobył zespół projektowy studentek logopedii na Uniwersytecie Śląskim „Muzyczne spotkania z logopedią” pod opieką dr Kamili Kuros-Kowalskiej. Spośród 200 zgłoszeń do konkursu StRuNa 2021 jury wybrało 21 najlepszych projektów realizowanych przez młodych badaczy z uniwersytetów w całej Polsce. Finał kategorii projektowych konkursu odbył się 13 listopada 2021 roku w Warszawie. Podczas uroczystej gali finałowej laureatom rozdano nagrody. Śląski zespół projektowy reprezentowała studentka III roku logopedii – Anna Lewandowska.

Nagroda im. Prof. Romana Czerneckiego

Dr Magdalena Ochwat z Wydziału Humanistycznego UŚ otrzymała Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego w kategorii artykuł specjalistyczny. Wyróżnienie to zostało przyznane za tekst pt. Edukacja polonistyczna wobec kryzysu klimatycznego – rozpoznania i rekomendacje dydaktyczne opublikowany w czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio N – Educatio Nova”.