Kronika UŚ

Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Śląskiego 2020

Tradycyjnie pod koniec roku Uniwersytet Śląski wybrał najlepszych absolwentów, którzy ukończyli studia w 2020 roku. Wyróżnione osoby zostały wybrane przez poszczególne wydziały. Absolwentów nagrodzono między innymi za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, działalność społeczną oraz wysoką średnią ocen z całego okresu studiów. W gronie najlepszych znalazły się 22 osoby ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego – z Wydziału Humanistycznego: Agnieszka Jedziniak, Paweł Kruglik, Maria Łynnik, Maciej Mazur, Magdalena Płotała; z Wydziału Nauk Przyrodniczych: Aleksandra Dylong, Natalia Janczewska, Małgorzata Bożena Kapcia, Anna Nowacka; z Wydziału Nauk Społecznych: Agnieszka Reifland; z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Angelika Mieszczanin, Mateusz Jan Pieszczek; z Wydziału Prawa i Administracji: Klaudia Raczek, Jakub Wyczik, Jakub Zamojski; z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji: Klaudia Ejchorst, Marta Husarek, Agata Pokładnik; z Wydziału Teologicznego: Olga Bagińska, Anna Cieplik, Marta Woźniakowska; ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego: Paulina Czajka.

Prestiżowy międzynarodowy grant badawczy na WPiA UŚ

Dr Mauro Arturo Rivera LeÓn uzyskał wsparcie na realizację projektu badawczego „Większości kwalifikowane w niewiększościowych mechanizmach: w kierunku nowej teorii superwiększości w sądowej kontroli konstytucyjności prawa” w ramach Funduszy norweskich i EOG / Programu POLS, dzięki czemu przez 2 lata prowadzić będzie badania na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Program POLS wdrażany przez Narodowe Centrum Nauki wspiera projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. W skali kraju w pierwszym ogłoszonym konkursie dofinansowanych zostało zaledwie 39 projektów, z tego jedynie 10 w panelu nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce. Przyjazd tego wybitnego meksykańskiego uczonego zatrudnionego obecnie w Sądzie Najwyższym w Meksyku oraz na Uniwersytecie Iberoamerykańskim na naszą uczelnię jest możliwy dzięki wsparciu merytorycznemu i organizacyjnemu prof. Ewy Rott-Pietrzyk – pełnomocnik dziekana ds. umiędzynarodowienia.

Noc Biologów 2021

8 stycznia odbyła się X edycja ogólnopolskiej akcji Noc Biologów. To coroczne przedsięwzięcie uniwersyteckich wydziałów biologicznych i przyrodniczych w całej Polsce, którego celem jest popularyzacja nauk przyrodniczych oraz zachęta do pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych interesujących aktywnościach przygotowanych przez organizatorów: odwiedzenia laboratoriów, wzięcie udziału w pokazach, warsztatach, wysłuchania ciekawych wykładów. Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczne wydarzenie odbyło się jednak w przestrzeni wirtualnej.

Do świata nauk przyrodniczych, wspólnych odkryć i akademickich dyskusji zaprosił organizator katowickiej edycji – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Temat przewodni Nocy Biologów 2021 brzmiał „Człowiek i mikroorganizmy”. Hasło tegorocznej edycji, jakże aktualne w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej, zachęcało również do uzyskiwania sprawdzonej i rzetelnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych oraz poznawania tego pięknego i tajemniczego świata. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych wykładów, zadawać pytania prowadzącym oraz wziąć udział w wielu konkursach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. dr hab. Leszek Marynowski oraz dyrektor Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ, natomiast patronat medialny sprawowali Antyradio, a także media akademickie Uniwersytetu Śląskiego: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Telewizja Internetowa UŚ TV i czasopismo popularnonaukowe „No Limits”.

Wyniki konkursu „Otwarty dostęp”

Rozstrzygnięto konkurs pn. „Otwarty dostęp” realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, którego celem jest dofinansowanie publikacji typu open access w prestiżowych czasopismach o dużym zasięgu. Członkowie zespołu ds. ewaluacji oraz Rady Naukowej IDB ocenili wnioski, biorąc pod uwagę m.in. spełnianie przez wybrane czasopismo kryterium otwartego dostępu. Zaaprobowana przez rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lista z rekomendacjami do otrzymania dofinansowania obejmuje 56 wniosków z 13 instytutów, z czego najwięcej z nich dotyczy opłat publikacyjnych za artykuły naukowców z Instytutu Inżynierii Materiałowej, Instytutu Psychologii oraz Instytutu Chemii. Konkurs „Otwarty dostęp” wpisuje się w jeden z celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej, który zakłada wzmocnienie widzialności wyników wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wspieranie uczonych na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju. Najwyższa kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 15 000 złotych, a łączna kwota przyznanego wsparcia dla naszych badaczy to blisko pół miliona złotych.

T4E Kick-off

Spotkanie inaugurujące projekt pn. „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs” (T4E) odbyło się 26 stycznia 2021 roku w formie zdalnej. Wydarzenie stanowiło okazję do rozpoczęcia ścisłej współpracy partnerów sojuszu, którzy mogli się bliżej poznać i porozmawiać o zadaniach zaplanowanych w ramach konsorcjum T4E. Konsorcjum w ramach sojuszu T4E tworzy siedem uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Kraju Saary (lider), Uniwersytet w Alicante, Estońska Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Uniwersytet w Trieście oraz Uniwersytet Witolda Wielkiego. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowali rektor i prorektorzy naszej uczelni oraz koordynator projektu T4E dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ.

„Zróbmy dobry klimat. Natura i klimat”

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra slovanských jazykov Filozofickej fakulty Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy zorganizowali I edycję Wykładów Mistrzów pt. „Zróbmy dobry klimat. Nauka i klimat” w ramach projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje”. Konferencję otworzył rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wydarzenie odbyło się 14 stycznia 2021 roku w formule online.

To pierwsze spotkanie otwarte w ramach projektu, którego celem jest zapoznanie z problematyką zmian klimatycznych oraz koniecznością przeformułowania zadań współczesnej humanistyki w krajach V4 i na świecie. Program obejmuje cykl wykładów mistrzowskich, które wygłoszą wybitni specjaliści z zakresu ekologii, humanistyki środowiskowej oraz edukacji dla klimatu: prof. dr hab. Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) oraz prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Popularyzator Nauki 2020

W konkursie Popularyzator Nauki 2020 organizowanym przez serwis „Nauka w Polsce” PAP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Uniwersytet Śląski otrzymał dwie nagrody. Organizatorzy Śląskiego Festiwalu Nauki zdobyli nagrodę w kategorii zespół, z kolei nagrodę główną jury przyznało dr. Jerzemu Jaroszowi, prof. UŚ z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego byli nagradzani również w poprzednich edycjach konkursu: dr Jerzy Jarosz (2006), dr Magdalena Ochwat (2010) i Jacek Szymik-Kozaczko (2012). Podczas edycji w 2015 roku wyróżniono redakcję portalu popularnonaukowego Uniwersytetu Śląskiego Przystanek Nauka w kategorii nauka w internecie.

Laureaci programu stypendialnego im. Bekkera

Czterech pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymało stypendia w ramach Programu im. Bekkera organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Wśród laureatów znaleźli się: dr Anna Wójcik, dr hab. Alexander Betekhtin oraz dr Jacek Szczygieł z Wydziału Nauk Przyrodniczych, a także dr Mariola Paruzel-Czachura z Wydziału Nauk Społecznych. Program stypendialny im. Bekkera wspiera naukowców i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych. Otrzymanie stypendium umożliwia zrealizowanie stażu podoktorskiego, prowadzenie badań naukowych, pozyskanie materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach na całym świecie, a także nawiązanie współpracy z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

Dofinansowanie działalności naukowo-badawczej doktorantów

W Szkole Doktorskiej UŚ zorganizowany został konkurs dla doktorantów, który miał służyć dofinansowaniu ich różnej działalności naukowo-badawczej, w tym związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Laureaci otrzymali dofinansowanie ze środków Szkoły Doktorskiej oraz z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej, której celem jest wspieranie badaczy na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju. Młodzi naukowcy wnioskowali m.in. o dofinansowanie zakupu odczynników chemicznych i innych materiałów do prowadzenia badań, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz przyrządów niezbędnych do pozyskania materiału badawczego. Pokryte zostały również koszty tłumaczenia publikacji, tzw. proofreadingu, opłat konferencyjnych oraz warsztatów naukowych. Z programu IDB przeznaczono na ten cel 72 319 zł.