Kronika UŚ

57. Naukowa Konferencja Pszczelarska

10 marca rozpoczęła się 57. Naukowa Konferencja Pszczelarska na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, coroczne spotkanie naukowców zajmujących się problematyką hodowli pszczół. Na konferencji prezentowano rezultaty badań dotyczących biologii pszczół, gospodarki pasiecznej, chorób pszczół oraz pożytków pszczelich i apiterapii. W tym roku wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego. W programie zaplanowano wystawę sprzętu pszczelarskiego, której towarzyszył konkurs dla producentów na innowacyjne rozwiązania techniczne. Konferencja została zorganizowana przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Pszczelnictwa Instytut Ogrodnictwa w Puławach. Ze względu na ogłoszenie w Polsce stanu epidemii nie udało się zrealizować pełnej agendy wydarzenia. Obrady zostały przerwane po południu 11 marca.

Ruszyła strona Centrum Dydaktyki

Centrum Dydaktyki jest jednostką Uniwersytetu Otwartego UŚ. Wspiera studentów, doktorantów i pracowników w rozwoju oraz wzbogacaniu perspektywy dydaktycznej – przejściu od kultury nauczania do kultury uczenia (się). Głównym zadaniem Centrum Dydaktyki jest szukanie rozwiązań dla Uniwersytetu Śląskiego na czas edukacji online. Na stronie: www.centrumdydaktyki.us.edu.pl dostępne są: cyfrowa baza wiedzy – narzędzia cyfrowe, instruktaże, jak tworzyć materiały dydaktyczne w sieci, bazę otwartych zasobów edukacyjnych; opis ścieżki e-learningowej związanej z aplikacją MS Teams; czat, który umożliwi konsultacje z członkami zespołu Uniwersytetu Otwartego UŚ.

Publikacja fizyków z UŚ w „Nature”

W kwietniowym numerze prestiżowego czasopisma naukowego „Nature” ukazał się artykuł pt. „Constraint on the matter – antimatter symmetry-violating phase in neutrino oscillations”. Opublikowane zostały w nim wyniki badań prowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców w ramach eksperymentu neutrinowego Tokai-to-Kamioka (T2K). Trwające kilka lat pomiary i ich analizy wykazały najsilniejsze jak dotąd ograniczenia na parametr opisujący łamanie symetrii między materią a antymaterią w oscylacjach neutrin. Odkrycie ma pomóc zrozumieć między innymi, dlaczego we Wszechświecie jest zdecydowanie więcej materii niż antymaterii i z czego wynika różnica praw fizyki rządzących cząstkami i antycząstkami. W eksperymencie T2K biorą udział fizycy z grupy badawczej „Fizyka jądrowa” Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierowanej przez prof. dr. hab. Jana Kisiela. Do grupy należą także: dr hab. Arkadiusz Bubak, prof. UŚ, mgr Jacek Holeczek oraz mgr Kamil Porwit.

Książka prof. Leszka Małczaka nagrodzona

Z okazji Dnia Książki Chorwackiej zostały przyznane doroczne nagrody za najlepsze książki opublikowane w 2019 roku. W kategorii najlepsze studium zagranicznego kroatysty nagrodę Davidias otrzymał dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego za książkę pt. Od przekładu ideologicznego do przekładu subwersywnego. Chorwacko-polskie związki kulturalne w latach 1944–1989 (Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944 do 1989. Alfa, Zagreb, 2019).

Prof. Robert Pyka członkiem zespołu przygotowującego Światowe Forum Miejskie ONZ

W 2022 roku w Katowicach zorganizowane zostanie Światowe Forum Miejskie ONZ (World Urban Forum – WUF 11). To największa konferencja poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoi dziś większość miast na świecie, służąca wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz wypracowaniu rekomendacji dla polityk miejskich na świecie i rozwoju regionów. Wydarzenie odbywające się co dwa lata gromadzi zarówno reprezentantów rządów, regionów, miast, jak i organizacji pozarządowych czy instytucji finansowych.

Organizacją konferencji w stolicy województwa śląskiego zajmuje się ministerialny zespół ds. przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego, do którego dołączył dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz pełnomocnik rektora ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Jednym z najważniejszych zadań powierzonych zespołowi jest opracowanie programu Światowego Forum Miejskiego ONZ (WUF 11) w Katowicach. Jego członkowie będą także wspierali proces przygotowywania odnowionej Krajowej Polityki Miejskiej (KPM+). Prace zespołu obejmą przygotowanie ekspertyz tematycznych, warsztaty oraz debaty na temat strukturalnych zmian społecznych miast na potrzeby krajowej polityki miejskiej i międzynarodowych dyskusji poświęconych zagadnieniom rozwoju miejskiego. Inicjatorem międzynarodowego forum jest agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. urbanizacji i osiedli miejskich – UN-Habitat. Jednostka współpracuje m.in. z uczelniami z całego świata skupionymi w ramach sieci Habitat UNI, do której należy obecnie także Uniwersytet Śląski. Działalność sieci promuje partnerstwo i zaangażowanie środowisk akademickich w rozwiązywanie problemów rozwoju miast, a także wymianę wiedzy i rozpowszechnianie wyników badań naukowych.

Prof. Andrzej Kowalczyk członkiem Śląskiego Forum Ekspertów

Zarząd Województwa Śląskiego powołał Śląskie Forum Ekspertów skupiające specjalistów z różnych branż. Nowy organ utworzony 22 kwietnia 2020 roku pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą zarządu województwa w sprawach związanych z pobudzaniem aktywności gospodarczej i podnoszeniem poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności regionu. Do grona ekspertów powołanie otrzymał rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – specjalista w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i geologii środowiskowej, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) i wiceprzewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Śląskie Forum Ekspertów powstało w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju regionu. Jego skład tworzą przedstawiciele środowiska gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, a także środowiska naukowego, organizacji pracowników i samorządu terytorialnego.