25 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ odbyło się ogólnopolskie Seminarium Podoktorskie Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Inspiracje dla pogłębionej refleksji naukowej pedagogów społecznych

Seminaria organizowane są cyklicznie w kolejnych ośrodkach akademickich w kraju. Podczas spotkania na Uniwersytecie Śląskim zaprezentowano trzy projekty badawcze, których autorami byli adiunkci Katedry Pedagogiki Społecznej UŚ. Stanowiły one podstawę do dyskusji na temat identyfikowania i rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczności lokalnej, wykształcenia wyższego w kontekście konstruowania indywidualnego sukcesu życiowego i rozwoju ogólnospołecznego oraz reprodukcji społecznej i mobilności konkurencyjnej.

Od lewej: prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, prof. dr hab.
Ewa Syrek i prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
Od lewej: prof. zw. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, prof. dr hab. Ewa Syrek i prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

W seminarium wzięło udział 33 pracowników naukowych repezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski oraz pracownicy naukowi Katedry Pedagogiki Społecznej, UŚ. Seminarium otworzyła prof. Ewa Syrek, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, która przestawiła przybyłych gości oraz zaprezentowała ideę seminarium. Następnie głos zabrał prof. Stanisław Juszczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, który przywitał zebranych.

Główna część seminarium została poprzedzona wystąpieniem prof. Barbary Smolińskiej-Theiss, przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, która podkreśliła, że seminarium stanowi ważną przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń badawczych w środowisku pedagogów społecznych, a systematycznie organizowane spotkania w różnych ośrodkach akademickich ukazują coraz to nowe obszary badawcze wpisujące się w przedmiot badań pedagogiki społecznej.

Najważniejszym punktem seminarium były wystąpienia pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej UŚ. Dr Katarzyna Kowalczewska- -Grabowska przedstawiła założenia metodologiczne prowadzonych przez siebie badań dotyczących problemów zdrowotnych społeczności lokalnej w Tychach. Poruszyła kwestie kluczowe w kontekście diagnozy problemów zdrowotnych, partycypacji społecznej i wsparcia społeczno-pedagogicznego. Następnie dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz zaprezentowała założenia swojego projektu badawczego, który odnosi się do konstruowania indywidualnego sukcesu życiowego i rozwoju ogólnospołecznego studentów na podstawie uzyskanego dyplomu szkół wyższych. Podkreśliła, że jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół aspiracji i planów życiowych absolwentów szkół wyższych w Polsce oraz adekwatności uzyskanego wykształcenia do statusu społecznego. Autorską koncepcję badań przedstawił dr Marcin Gierczyk. Badania będą prowadzone wśród absolwentów Uniwersytetu w Oksfordzie. W projekcie badawczym zwrócono uwagę na to, że we współczesnych neoliberalnych społeczeństwach w szkolnictwie wyższym następuje powrót do elitarności.

O s t a t n i m punktem seminarium było w y s t ą p i e n i e prof. Tadeusza Pilcha dotyczące ważnych współczesnych p r o b l e m ó w społecznych , wobec których konieczne jest zaangażowanie pedagogów społecznych nie tylko poprzez podejmowanie badań naukowych, ale także zaangażowanie w działania na różnych poziomach struktury społecznej.

Istotnym elementem spotkania była merytoryczna dyskusja wokół głównych tez prezentowanych projektów badawczych. Stały się one istotną inspiracją dla pogłębionej ref leksji naukowej pedagogów społecznych będących uczestnikami seminarium. Podjęto w niej niezwykle ważne dla teorii i praktyki pedagogicznej zagadnienia o charakterze teoretyczno-empirycznym. W ten sposób seminarium stało się płaszczyzną twórczej wymiany poglądów i ref leksji nad obszarami badawczymi związanymi z kondycją społeczno-kulturową i ekonomiczną współczesnych społeczeństw.

Na zakończenie prof. Ewa Syrek wraz z prof. Barbarą Smolińską- -Theiss podsumowały obrady seminarium, jednocześnie składając podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a przede wszystkim za zaprezentowanie inspirujących projektów badawczych.

Autorzy: Marcin Gierczyk
Fotografie: Maria Michniowska