8 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Jakość w kształceniu językowym”

Jakość w glottodydaktyce

Celem konferencji była próba określenia pojęcia, czynników determinujących i metod pomiaru jakości kształcenia językowego oraz uporządkowanie zagadnień dotyczących jakości w nauczaniu języków obcych na różnych etapach edukacji, ze szczególnym wyróżnieniem szkolnictwa wyższego. Ważnym tematem obrad były również zagadnienia percepcji jakości przez uczestników procesu nauczania – uczenia się, roli oceniania w zapewnianiu jakości kształcenia, a także sposoby wspierania nauczyciela w jego dążeniu do podnoszenia jakości prowadzonych zajęć, efektywności nauczania i doskonalenia warsztatu zawodowego.

Organizatorem konferencji było Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego. Licznie przybyłych wykładowców i nauczycieli języków obcych z wielu ośrodków akademickich i szkół w Polsce powitali kierownik SPNJO UŚ dr Ryszard Kalamarz oraz prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, pełnomocnik rektora ds. nauczania języków obcych na Uniwersytecie Śląskim.

Wygłoszono trzy wykłady plenarne, a sesje indywidualne odbywały się w kilku równoległych blokach tematycznych. Pierwszy wykład plenarny pt. „O jakości edukacyjnej à rebours: obszary rozwoju w kształceniu językowym” wygłosiła prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając z Uniwersytetu Warszawskiego. Odwołując się do wyników badań nad poczuciem niekompetencji dydaktycznej, zwróciła uwagę słuchaczy na czynniki obniżające jakość kształcenia językowego. Z kolei prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w wykładzie pt. „Ocenianie kształtujące a jakość edukacji nie tylko językowej” przedstawiła psychologiczne i pedagogiczne konteksty narodzin oceniania kształtującego i jego skutków dla pracy nauczycieli. W ramach trzeciego wykładu plenarnego pt. „Jakość kształcenia w szkole wyższej – o ewaluacji programowej kształcenia językowego i zawodowego na lingwistyce stosowanej UMCS” dr hab. prof. UMCS Jarosław Krajka przedstawił proces ewolucji kompleksowego systemu ewaluacji jakości kształcenia językowego i zawodowego na wybranym kierunku studiów – lingwistyce stosowanej na Uniwersytecie Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie.

Liczne sesje indywidualne odbywały się w kilku blokach tematycznych. O potrzebach studenta w kontekście jakości kształcenia mówiła mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska z Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej, a mgr Ewa Pobierzyn z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zwróciła uwagę na potrzeby studentów uczelni ekonomicznych korzystających z zajęć języka specjalistycznego.

W sesji poświęconej jakości w procesie kształcenia tłumaczy dr Maria Nenarokova z Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie podkreśliła rolę rozwijania intuicji lingwistycznej studentów, a mgr Marcin Szwed z Uniwersytetu SWPS przedstawił możliwości włączenia elementów glottodydaktyki języków specjalistycznych do metodyki kształcenia tłumaczy. Zagadnieniom poprawności i normy językowej poświęcone były wystąpienia dr Ewy Półtorak i dr Beaty Gałan z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz prezentacje lektorów SPNJO UŚ.

O wpływie wybranych czynników na jakość procesu uczenia się języka obcego mówiła dr Monika Horyśniak z Uniwersytetu Śląskiego, a dr Anna Piwowarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zwróciła uwagę słuchaczy na czynniki determinujące rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej w szkolnictwie wyższym. Wpływ kompetencji nauczycieli na jakość kształcenia był przedmiotem prezentacji mgr Karoliny Ociepy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, następnie dr Julia Makowska-Songin z SJO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podzieliła się refleksjami na temat potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących zajęcia z medycznego języka specjalistycznego.

W dyskusjach nie zabrakło miejsca na kwestie związane z zarządzaniem jakością w akademickim kształceniu językowym. Dr Magdalena Nowacka z Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej zwróciła uwagę na rolę akredytacji zewnętrznej jako narzędzia jakości kształcenia językowego w uczelniach wyższych, natomiast doc. dr Irina Modrzycka z SJO Politechniki Wrocławskiej podkreśliła znaczenie dodatkowej działalności akademickiego ośrodka nauczania języków obcych nie tylko na rzecz zapewnienia jakości kształcenia, ale również umiędzynarodowienia uczelni, integracji środowiska społeczno- gospodarczego regionu oraz promocji akademickiego ośrodka nauczania języków obcych.

Wydarzenie zakończył recital w języku francuskim pt. „Chansons et Chances” w wykonaniu studentek z Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie – wokalistki Kseni Śliwy przy akompaniamencie pianistki Magdaleny Podeszwy.

Autorzy: Tomasz Jarczyk