16 i 17 października na Uniwersytecie Śląskim (w Cieszynie i w Katowicach) odbywała się IX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” (DLCC 2017)

Innowacyjne narzędzia w edukacji

Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem: „Efektywne rozwijanie umiejętności nauczycieli w obszarze ICT i e-learningu oraz publikacji rozpowszechniających wyniki projektu”. Podczas konferencji dokonano podsumowania wyników czteroletniego projektu IRNet realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego i finansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski. W wydarzeniu udział wzięło ponad 50 naukowców z Polski i z zagranicy, w tym uczestnicy i eksperci projektu IRNet.

Uczestnicy konferencji DLCCV2017 oraz projektu unijnego IRNet
Uczestnicy konferencji DLCCV2017 oraz projektu unijnego IRNet

Organizatorem konferencji był Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Tematyka konferencji była poświęcona skutecznemu rozwojowi umiejętności nauczycieli w zakresie ICT i e-learningu, metodologii e-learningu (wdrażaniu i ewaluacji), europejskim i krajowym standardom jakości e-learningu, metodologii MOOC (projektowaniu, prowadzeniu, wdrażaniu i ocenie), współczesnym trendom w edukacji światowej (globalizacji, cyfryzacji, internacjonalizacji, mobilności), narzędziom ICT i ich efektywnemu wykorzystaniu w edukacji, teoretycznym i metodycznym aspektom uczenia się na odległość, e-learningowi w nauczaniu przez całe życie, e-learningowi w rozwijaniu kompetencji kluczowych i „miękkich”, e-środowisku i cyberprzestrzeni oraz m-learningowi i inteligentnym technologiom w edukacji.

Podczas konferencji dokonano podsumowania wyników czteroletczteroletniego projektu IRNet (International research network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences) realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego i finansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski. Koordynatorem międzynarodowego konsorcjum złożonego z 10 instytucji z 9 krajów jest dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska z WEiNoE UŚ.

Konferencja składała się z wielu sesji plenarnych, tematycznych i sesji dla nauczycieli oraz warsztatów i ćwiczeń interaktywnych. Pierwszego dnia podczas sesji plenarnej wykłady na temat podstaw teoretyczno- -metodologicznych unijnego projektu IRNet wygłosili m.in. prof. Antonio Dos Reis (Portugalia), prof. Natalia Morze (Uniwersytet Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina), prof. Olga Jakovleva (Rosyjski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja) oraz dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (UŚ). Następnie prof. Filipe Carrera (Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia) podzielił się własnym wieloletnim doświadczeniem przygotowania i wykorzystania wideo w szkoleniu i przygotowaniu nauczycieli akademickich w trybie Uczestnicy konferencji DLCCV2017 oraz projektu unijnego IRNet Fot. Andrzej Szczurek tradycyjnym i online w Portugalii, Ekwadorze i innych krajach. Kolejnym wykładowcą był prof. Piet Kommers (Uniwersytet Twente, Holandia), znany uczony w dziedzinie mediów społecznościowych, technologii internetowych, e-learningu, redaktor naczelny oraz członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism naukowych. Na koniec wypowiedzieli się naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. dr hab. inż. Jan Kusiak i dr Beata Tworzewska-Pozłutko, którzy mówili o swoich doświadczeniach w zakresie szkolenia online nauczycieli akademickich na AGH przez centrum e-learningowe.

Na sesji plenarnej w drugim dniu konferencji wystąpili prof. Natalia Morze, prof. Elspeth McKay i dr Allaa Barefah (Uniwersytet w Melbourne, Australia), prof. Iryna Sekret (Uniwersytet Abant Izzet Baysal, Turcja) oraz dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Ważnym wydarzeniem konferencji była debata w formie okrągłego stołu prowadzona przez Eugenię Smyrnovą-Trybulską oraz dr Magdalenę Roszak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z udziałem naukowców i ekspertów z różnych krajów.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.dlcc.us.edu.pl.

Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Fotografie: Andrzej Szczurek