29 maja na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „O czasie na czasie”

Nauka na czasie, czas na naukę

Konsolidacja młodych naukowców reprezentujących różne kierunki i dziedziny językoznawstwa – taki cel przyświecał członkom Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa UŚ, które było gospodarzem spotkania. Organizatorkami konferencji były mgr Alicja Bronder oraz mgr Magdalena Wojtyka, samo zaś wydarzenie wspierał Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tematyka czasu, jednego z wymiarów rzeczywistości determinującego odbiór świata, okazuje się nader ważna i aktualna w humanistyce. Wydarzenie skierowano do młodych naukowców, studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniem czasu rozpatrywanym w perspektywie lingwistycznej, a zatem m.in. tym, w jaki sposób kategoria ta jest wyrażana w języku, tekstach, dyskursie, jak wpływa na percepcję rzeczywistości i samego języka, jakie różnice zauważalne są w opisywaniu czasu w różnych językach, jakie kulturowe aspekty determinują postrzeganie czasu przez użytkowników języka.

Wydarzenie zainaugurował wykład mistrzowski pt. „Miary czasu w językach indoeuropejskich”, który wygłosiła dr hab. Katarzyna Wyrwas, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego ds. naukowych oraz kierownik Poradni Językowej IJP UŚ. Podczas wystąpienia słuchacze mieli okazję przyjrzeć się nazwom określającym jednostki czasu (dni tygodnia, miesiące) w językach indoeuropejskich. Istotną konkluzją rozważań stało się podkreślenie antropologicznego wymiaru badań językoznawczych, bowiem społeczności posługujące się różnymi językami podobnie postrzegają rzeczywistość.

Uczestnicy konferencji reprezentowali różnorodne perspektywy badawcze, w tym lingwistykę synchroniczną i diachroniczną, etnolingwistykę, stylistykę i tekstologię, aspekty językowe w dydaktyce. Wystąpienia dotyczyły m.in. sposobów wyrażania czasu w języku literackim (dr Beata Kiszka, IJP UŚ, „Refleksje o czasie w muzycznej przestrzeni – na podstawie najnowszej prozy polskiej”), istoty czasu w praktyce wydawniczej (mgr Aleksandra Mól, IJP UŚ, „Czas na bestseller. Jak sprzedaje się kryminały tekstami okładkowymi”) czy językowych wyróżników czasu w innych kulturach (mgr Izabela Hernik, Instytut Języka Angielskiego UŚ, „Partykuła aspektualna le w standardowym języku mandaryńskim”) oraz w kulturze polskiej (mgr Emilia Czarnota, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, „O wariantywności frazeologizmów z komponentem CZAS we współczesnych słownikach frazeologicznych”).

Tak interdyscyplinarny i równocześnie skoncentrowany na zagadnieniu czasu w odniesieniu do języka charakter rozważań umożliwił rozpatrzenie proponowanej tematyki w wielu perspektywach, co zaowocowało konstruktywną debatą naukową. Wygłoszone referaty z pewnością staną się podstawą wielu interesujących publikacji naukowych.

Organizator konferencji – Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w działalności naukowej oraz podjęcia współpracy z Kołem. Organizacja powstała z myślą o słuchaczach studiów doktoranckich, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania językoznawcze i popularyzować wiedzę z tego zakresu. W spotkaniach Koła oprócz doktorantów mogą uczestniczyć także studenci oraz osoby, które ukończyły już studia, ale chciałyby wspólnie z nami działać naukowo. Wśród różnorodnych form działalności Koła wyróżnić można: spotkania dyskusyjne poruszające istotne, aktualne tematy badawcze, jak również dotyczące specyfiki studiów doktoranckich; wykłady mistrzowskie; realizację projektów mających na celu popularyzację nauki, w szczególności językoznawstwa; wspólne uczestnictwo w ogólnopolskich konferencjach naukowych czy organizację własnych seminariów, wydarzeń i konferencji naukowych.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa skupia się nad wieloma aspektami językoznawczymi. Przedmiotem zainteresowania są m.in.: językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, tekstologia, stylistyka, społeczne praktyki komunikowania się, socjolingwistyka, językoznawstwo kognitywne, antropolingwistyka, dydaktyka, glottodydaktyka, translatoryka. KNDJ w swoich działaniach dąży do tego, aby członkowie Koła mogli uczyć się także od siebie nawzajem, na przykład poprzez udział we wspólnych dyskusjach i projektach, podczas których mają możliwość wymieniać się cennymi doświadczeniami w pracy młodego badacza.

Wszelkie informacje o aktywności Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa UŚ znajdują się na stronie: www. facebook.com/kndjus, a bezpośredni kontakt można uzyskać pod adresami mailowymi: kolonaukowedj@gmail.com oraz alicja.bronder@wp.pl.

Autorzy: Alicja Bronder