Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) + płyta CD. Red. Bożena Tokarz

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Barbara Taraszka-Drożdż : Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 23. Red. Helena Synowiec

Podręczniki i skrypty

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak : Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Wyd. 2. popr. i uzup.

NAUKI O ZIEMI. Józef Lewandowski : Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 7 (12). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata Kluczek

Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów. Red. Agata Muszyńska , Anna Skien dziel , Aleksandra Skrzypietz

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red. Agata Kluczek , Norbert Rogosz , Agnieszka Bartnik , Anna Skiendziel

SOCJOLOGIA. Monika Żak : Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka. Na przykładzie zawodu policjanta

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 13. Red. Jan Iwanek , Rafał Glajcar

Agnieszka Turska -Kawa : Determinanty chwiejności wyborczej

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. Ewa Bartos , Dominik Chwolik , Paweł Majerski , Katarzyna Niesporek

Wojciech Śmieja : Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies. Rédacteur en chef Krzysztof Jarosz , textes réunis et établis par Aneta Chmiel , Andrzej Rabsztyn , Zuzanna Szatanik , Ewelina Szymoniuk

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Danuta Ostaszewska , Joanna Przy klenk

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Ewa Półtorak : L’ impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Red. Bernadeta Niesporek -Szamburska , Anna Guzy, Małgorzata Wójcik-Dudek

STUDIA O KULTURZE. Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Małgorzata Krakowiak , Aleksandra Dębska-Kossakowska

Aleksandra Achtelik : Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

Tomasz Gruszczyk : Czytanie filmu – oglądanie literatury. Materiały do spotkań edukacyjnych

PRAWO. Międzynarodowe i europejskie prawo karne. Osiągnięcia – kierunki rozwoju – wyzwania. Red. Joanna Nowakowska-Małusecka , Ilona Topa

Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym. Red. Agata Pyrzyńska , Robert Trzaskowski

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk : Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej