Kronika UŚ

Festiwal Języka Ojczystego

20, 25 i 26 lutego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, na Wydziale Filologicznym w Katowicach oraz na Wydziale Teologicznym odbywał się Festiwal Języka Ojczystego. W programie wydarzenia znalazły się warsztaty, wykłady i panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Spotkania miały charakter otwarty i były skierowane głównie do uczniów i studentów, a także wszystkich miłośników języka polskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obchodzonego 21 lutego dla upamiętnienia demonstracji w Dhace (Bangladesz) w 1952 roku, podczas której zginęło pięciu studentów. Demonstranci domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Organizatorem Festiwalu był Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, a współorganizatorami Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Wydział Teologiczny UŚ oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Seminarium „Spotkania z Muzami. Artur Starczewski w nauce / sztuce”

23 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium „Spotkania z Muzami Artur Starczewski w nauce / sztuce”. Spotkanie poprowadził dr hab. Tomasz Kipka, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki UŚ. W programie seminarium znalazły się wystąpienia prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka z Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego pt. „Rozmowa rysunkiem”, prof. zw. dr. hab. Witolda Jacykowa, kierownika Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej Wydziału Artystycznego, pt. „Fotografia a mleko matki – inicjacje fotograficzne w XXI wieku”, dr. Jacka Kurka, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, pt. „Cztery kolory”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja katalogu zawierającego wybrane dzieła prof. Artura Starczewskiego. Seminarium zostało organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie zapoczątkowało cykl spotkań ukazujących sylwetki uczonych śląskiej Alma Mater, którzy swoją pracą naukową lub artystyczną oraz zaangażowaniem ukształtowali, a nawet wciąż kształtują, pokolenia młodych uczonych wiernych uniwersyteckiemu stylowi myślenia i działania. Do takich postaci należy niewątpliwie śp. profesor Artur Starczewski (1935–2010). Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmował się wiedzą wizualną, będącą podstawą systematyzowania języka różnych dziedzin artystycznych. Był specjalistą w dziedzinie grafiki i plakatu. Od 1973 roku był nieprzerwanie związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym, a następnie z Wydziałem Artystycznym w Cieszynie, gdzie współorganizował Instytut Wychowania Plastycznego. Swoje grafiki i plakaty prezentował na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był laureatem prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz licznych nagród i wyróżnień uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie. Jest autorem niepowtarzalnych projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego, pierwszych plakatów interdyscyplinarnego seminarium „Problemy granic w filozofii i nauce” oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych

2 marca w Chorzowie odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Akt erekcyjny podpisali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, wiceprezes ds. produkcji Mostostal Warszawa SA Jose Angel Andres Lopez, zastępca prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż oraz kierownik projektu CNS w Chorzowie prof. dr hab. Wojciech Pisarski.

Powstanie Centrum Nauk Stosowanych to kolejny ważny etap w tworzeniu bazy dydaktyczno-badawczej Śląska, która ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców regionu oraz zintegrować możliwości dydaktyczne i badawcze śląskich uczelni i jednostek partnerskich. W wyniku realizacji projektu powstanie 57 nowych pracowni dydaktycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, 10 nowych sal wykładowych i dydaktycznych oraz 590 stanowisk ICT. Centrum Nauk Stosowanych przyczyni się do zwiększenia liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów, podniesienia jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz do unowocześnienia infrastruktury Uniwersytetu Śląskiego.

Dzień Kultury Bułgarskiej

Z okazji 20-lecia powstania bułgarystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ oraz Święta Narodowego Bułgarii 3 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu obchodzono Dzień Kultury Bułgarskiej. W programie wydarzenia znalazło się otwarcie wystawy pt. „Bułgaria – kraj starożytnych cywilizacji” (autorzy: prof. Ivan Marazov, Ivo Hadjimishev), która prezentuje bogatą kulturę Traków – ludu zamieszkującego w starożytności tereny m.in. dzisiejszej Bułgarii. Wystawę otworzyła dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kalina Stancheva. Podczas Dnia Kultury Bułgarskiej wykład pt. „Trakowie w historii i micie” wygłosił dr Przemysław Piwowarczyk z Katedry Filologii Klasycznej UŚ. Dr Petar Lyanguzov z Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie przedstawił prezentację pt. „Wojna rosyjsko-turecka (1887–1888) i jej znaczenie dla wyzwolenia Bułgarów”. Doc. dr Nadezhda Stalyanova z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Bułgarii wygłosiła prelekcję pt. „Portrety językowe bułgarskich polityków”. Organizatorami Dnia Kultury Bułgarskiej były Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie i Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Zjazd sprawozdawczo- -wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

Od 6 do 8 marca w Katowicach odbywał się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP).

6 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej z przedstawicielami samorządów studenckich spotkał się JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas posiedzenia Forum Uniwersytetów Polskich, które odbyło się 7 marca w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, wybrano nowe władze statutowe. W programie trzydniowego spotkania znalazły się również panele szkoleniowe oraz debata dotycząca roli i działalności FUniP w nadchodzącej kadencji.

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich. W skład porozumienia wchodzą uniwersytety zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Forum Uniwersytetów Polskich reprezentujące interesy studentów krajowych uniwersytetów realizuje swoje cele poprzez wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty oraz przedstawianie ich Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym podmiotom oraz poprzez współpracę z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie.

Ks. prof. Michał Heller doktorem honoris causa UŚ

11 marca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi – wybitnemu kosmologowi, filozofowi i teologowi. Wniosek Rad trzech Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk Społecznych i Teologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 stycznia 2015 roku. Ksiądz profesor Michał Heller jest laureatem nagrody J. Templetona, członkiem Papieskiej Akademii Nauk, Obserwatorium Watykańskiego, European Society for the Study of Science and Theology, The Center for Theology and the Natural Sciences, European Physical Society, International Astronomical Union, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Religion, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Teologicznego, kawalerem Orderu Orła Białego i Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski, dyrektorem i założycielem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, człowiekiem skromnym i pokornym o wielkiej pogodzie ducha i życzliwości dla świata i innych.

IX Święto Liczby Pi

13 marca na Uniwersytecie Śląskim obchodzono Święto Pi. Tradycyjnie impreza została zorganizowana na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Święto ma na celu promowanie nauk matematyczno- przyrodniczych. W tym roku dla uczestników przygotowany został bogaty program, w którym nie zabrakło prelekcji, wykładów popularnonaukowych, pokazów eksperymentów fizycznych i chemicznych, prezentacji i symulacji komputerowych, gier i zabaw logicznych oraz konkursów. Wydarzenie adresowane było przede wszystkim do studentów i uczniów.

VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

Od 13 do 17 marca odbywały się VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego. Inauguracja wydarzenia miała miejsce w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach i rozpoczęła się warsztatem naukowo-szkoleniowym „O relacji terapeuta – pacjent”, który poprowadziła mgr Weronika Żmuda. Jak co roku dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze mogły skorzystać z bezpłatnych badań ortodontycznych, foniatrycznych, audiologicznych, połączonych z konsultacjami logopedycznymi i neurologopedycznymi. Po raz pierwszy w ramach Dni Logopedycznych UŚ odbyły się bezpłatne przesiewowe badania w kierunku zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci oraz ocena procesów pamięci u osób dorosłych i starszych. Wydarzeniu przyświeca idea rozpoznawania natury zaburzeń mowy i dążenie do opisywania mowy zarówno w jej specyficznych, jak i w niespecyficznych kontekstach. Praca nad przełamywaniem zaburzeń w porozumiewaniu się oraz działania służące ich zapobieganiu wyznaczają wspólne teoretyczno-praktyczne i naukowo-warsztatowe spotkania wszystkich zainteresowanych problemami mowy i komunikacji.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego zostały zorganizowane przez dziekana Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr. hab. Rafała Molenckiego, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚ, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, Polskie Towarzystwo Logopedyczne w Lublinie, Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Wydawnictwo „WIR” oraz Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach. Partnerami wydarzenia były Centrum Medyczne Mavit oraz firma Widex Polska.

Światowy Tydzień Mózgu 2015

Od 16 do 19 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywały się wykłady i warsztaty zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2015. Wydarzenie miało na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii i psychologii, zagadnień budowy i funkcjonowania mózgu, technik jego badania, chorób psychicznych i neurologicznych oraz higieny umysłowej. Zostało zaadresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. Uniwersytet Śląski już po raz szósty zorganizował obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Uczestnicy spotkań zapoznali się z informacjami na temat ludzkiego mózgu i umysłu, które zostały przedstawione w ciekawej, popularnonaukowej formie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe we współpracy ze specjalistami informacji naukowej CINiBA.