Polska przystąpiła do brazylijskiego programu stypendialnego Ciência sem fronteiras

Nauka bez granic

Od 19 do 22 października rektor Uniwersytetu Śląskiego, a zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wraz z wiceprzewodniczącym KRASP, rektorem Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisławem Bieleckim oraz wiceprzewodniczącym KRUP, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcinem Pałysem podpisali porozumienie między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq) Federacyjnej Republiki Brazylii.

Podpisanie umowy z Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB)
Podpisanie umowy z Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB)

Ciência sem fronteiras (Nauka bez granic) jest dużym programem stypendialnym finansowanym przez rząd Brazylii. Jego zadaniem jest wzmocnienie i rozszerzenie inicjatyw brazylijskich związanych z nauką, technologią, innowacjami i konkurencyjnością poprzez międzynarodową mobilność studentów oraz pracowników naukowych – powiedział rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program skierowany jest głównie do studentów nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny, informatyki i umożliwia najzdolniejszym studentom kształcenie na najlepszych światowych uniwersytetach. Założeniem programu jest utworzenie do roku 2015 aż 110 tys. stypendiów naukowych na całym świecie. O stypendia z programu będą się mogli ubiegać przede wszystkim studenci brazylijscy, odnoszący sukcesy w naukowych konkursach, bądź mający własny dorobek naukowy.

W ramach porozumienia KRASP z CNPq strony zobowiązały się m.in. do: wymiany pracowników naukowych, doktorantów i studentów, wspólnego finansowania uzgodnionych projektów badawczorozwojowych, promocji badań naukowych, konsultacji i wymiany doświadczeń w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, organizacji naukowych i technologicznych seminariów, warsztatów, sympozjów i innych spotkań w obszarze wspólnych zainteresowań, umożliwiających promowanie komunikacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami i grupami badawczymi obu krajów w celu określenia perspektywy współpracy, wymiany informacji dotyczących zasad i strategii wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, wymiany publikacji naukowych.

W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący KRASP i rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, wiceprzewodniczący
KRASP i rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki oraz wiceprzewodniczący KRUP i rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Marcin Pałys
W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący KRASP i rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, wiceprzewodniczący KRASP i rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki oraz wiceprzewodniczący KRUP i rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys

Ambasada RP w Brazylii, MNiSW wraz z KRASP rozpoczęły akcję informacyjną na temat polskich uczelni i możliwości, jakie dają studia podjęte w Polsce, a specjalnie przygotowana w tym celu wystawa prezentująca możliwości współpracy i przyjęcia studentów brazylijskich w Polsce została już pokazana na Universidade de Brasilia, a następnie będzie prezentowana w innych ośrodkach naukowych Brazylii.

– Podpisane porozumienie pomoże w rozpropagowaniu informacji na temat polskich uczelni wśród brazylijskich studentów i w przyjęciu ich w naszym kraju – powiedział prof. Wiesław Banyś.

Podczas wizyty podpisana została również umowa o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a jej odpowiednikiem w Brazylii – Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB). Umowa z CRUB dotyczy współpracy w zakresie: wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych (prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich oraz bezpośrednia wymiana poglądów pomiędzy pracownikami zajmującymi się specyficznymi obszarami badawczymi), wspólnych projektów badawczych, udziału w spotkaniach akademickich, wymiany informacji oraz materiałów naukowych, krótkoterminowych programów badawczych, szkoleniowych i kulturalnych, a także rozwoju zawodowego.

Autorzy: RED.
Fotografie: Sylwester Przybyło