Kronika UŚ

„Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”

Od 28 do 30 października w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ odbywała się konferencja naukowa pt. „Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”. Sesja była okazją do przyjrzenia się nie tylko literaturze fantastycznej i jej fenomenowi, ale również temu, co określane jest mianem fantastyki, a co stanowi problem zarówno przy okazji przyporządkowania do tej dziedziny literatury, jak i przy określeniu reguł rządzących kreacją świata przedstawionego. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: wieloaspektowość fantastycznych kreacji światów, recepcja fantastyki na przełomie XX i XXI wieku oraz interpretacja wybranych utworów. Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Zakład Literatury Współczesnej.

„Zagadki optyki”

5 listopada w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się oficjalne otwarcie interaktywnej wystawy „Zagadki optyki”, która w nowoczesny i nietuzinkowy sposób prezentuje znane z podręczników fizyki zjawiska optyczne, a o jej wartości poznawczej i edukacyjnej świadczą zastosowane środki – eksperyment i zabawa. Wystawa powstała w ramach projektu „Instytut Odkrywania Tajemnic”, współorganizowanego przez Instytut Fizyki UŚ oraz działającą przy Uniwersytecie spółkę OFF Science sp. z o.o.

IT Academic Day

7 listopada w międzywydziałowej auli na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się kolejna edycja konferencji IT Academic Day. W programie wydarzenia znalazły się m.in.: prezentacje firmy Microsoft, wystąpienie pt. „Teoria Wielkiego Wybuchu w informatyce”, omówienie zagadnienia programowania aplikacji dla Windows Phone 8 i Windows 8.1, przedstawienie nowości w SQL Server 2014 oraz wystąpienie dotyczące usług dla aplikacji mobilnych.

Porozumienie o współpracy Telewizji Polskiej i Uniwersytetu Śląskiego

8 listopada zostało podpisane przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz dyrektora Akademii Telewizyjnej Jacka Snopkiewicza porozumienie o współpracy Telewizji Polskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Porozumienie, które odnawia i poszerza istniejącą już współpracę TVP i Uniwersytetu Śląskiego, a szczególnie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, przewiduje wspólne programy szkoleniowo-medialne, organizowanie seminariów i pokazów dydaktycznych, wspólne wydawnictwa i inicjatywy edukacyjne, współpracę przy realizacji studenckich etiud filmowych, filmów absolutoryjnych i dyplomowych oraz staże i praktyki dla studentów, a w niedalekiej przyszłości także studia MBA.

LII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

9 i 10 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbywała się LII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość podziwiania eksponatów oraz wyrobów jubilerskich, a także zakupienia niektórych okazów minerałów, skał, skamieniałości, współczesnych muszli oraz wyrobów biżuteryjnych. W ramach wydarzenia miała miejsce również sesja popularnonaukowa o tematyce gemmologicznej, mineralogicznej i paleontologicznej. Referat pt. „Fałszywe minerały, meteoryty, skamieniałości i kamienie jubilerskie” wygłosił dr Włodzimierz Łapot z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, dr Andrzej Boczarowski z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii UŚ zaprezentował pokaz multimedialny pt. „Jak staliśmy się ludźmi”, zaś wykład „O pochodzeniu hematytu na Marsie” wygłosili: dr Justyna Ciesielczuk z Katedry Geologii Podstawowej UŚ, dr hab. Magdalena Misz-Kennan z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ oraz dr Pádhraig S. Kennan.

„W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji”

13 listopada w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji”. Obrady połączone zostały z inauguracją Profilaktycznego Programu Zdrowego Głosu „Jak mówić, żeby nie zaniemówić”, który jest realizowany na Wydziale Filologicznym UŚ. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich.

Dni Kultury Chorwackiej

Od 12 do 14 listopada w Katowicach i Sosnowcu odbywały się Dni Kultury Chorwackiej, które zostały zorganizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Chorwackim Centrum Audiowizualnym, Centrum Sztuki Filmowej Kino Kosmos i Silesia Film. Gościem wydarzenia był profesor Uniwersytetu Zagrzebskiego Krešimir Bagić, jeden z najważniejszych chorwackich współczesnych poetów.

Wystawa pt. „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”

Do 5 grudnia w holu głównym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej można było zwiedzać wystawę pt. „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”, będącą projektem Niemieckiego Instytutu Polskiego opracowanym przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha, Wydawnictwa Cornelsen oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Prezentację tworzyły teksty i materiały graficzne o charakterze edukacyjnym dotyczące relacji Polski i Niemiec na przestrzeni dziesięciu wieków wspólnej historii.

Piąta konferencja z cyklu „Gatunki mowy i ich ewolucja”

14 i 15 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się piąta konferencja naukowa z cyklu „Gatunki mowy i ich ewolucja”, której organizatorem był Instytut Języka Polskiego. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał „Gatunek a granice”. Uczestnicy sesji rozważali takie zagadnienia, jak: międzygatunkowość relacji i jej rezultat w postaci nakładania się i możliwości krzyżowania się gatunków w strefach pogranicznych (m.in. hybrydy, antygatunki i inne), procesy adaptacji oraz możliwość współistnienia różnych gatunków w obrębie nadrzędnej struktury, jak gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków.

„Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości...”

14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŚ miało miejsce spotkanie „Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010)”, którego gościem była prof. dr hab. Anna Wolff- -Powęska, historyk, wybitna specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich, przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, w latach 1990–2004 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Spotkanie poprowadził Sebastian Rosenbaum z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Seminarium projektu Alfa Puentes w Montevideo

W ramach programu Alfa Puentes 14 i 15 listopada 2013 roku w Montevideo (Urugwaj) odbywało się seminarium na temat mobilności akademickiej. W spotkaniu udział wziął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Rafał Molencki – reprezentant strategiczny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w projekcie Alfa Puentes. Podczas seminarium prof. dr hab. Rafał Molencki wygłosił referat pt. „The problem of trust in recognizing foreign academic credentials: the European perspective”. Konferencja była podsumowaniem dotychczasowych działań prowadzonych w ramach projektu Alfa Puentes w subregionie Mercosur obejmującym takie kraje, jak: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj.

Rektor UŚ laureatem „Czarnego Diamentu”

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został laureatem Nagrody Specjalnej „Czarny Diament” 2013. „Czarne Diamenty” przyznawane są od 1999 roku przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego najlepszym przedsiębiorstwom i instytucjom oraz wybitnym osobistościom zasłużonym dla regionu. Dla podkreślenia szczególnych osiągnięć kapituła przyznaje Nagrodę Specjalną „Czarny Diament”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Inauguracja programu Executive MBA

16 listopada w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczysta inauguracja programu Executive Master of Business Administration. Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dyrektor ds. klientów strategicznych Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów Wojciech Parteka wręczyli uczestnikom programu listy gratulacyjne. Executive MBA to jedyny na Śląsku prestiżowy program kierowany do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menadżerskich. Jego ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy między innymi z zakresu zarządzania strategicznego i finansowego, statystki w biznesie, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego. Program realizowany jest przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

„Strychy / piwnice. Inne przestrzenie”

Od 18 do 20 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się konferencja „Strychy / piwnice. Inne przestrzenie”.

Tematem przewodnim sesji – pojętym tyleż dosłownie, co metaforycznie – stały się strychy i piwnice. Celem spotkania było m.in. porównanie sposobów istnienia i obrazowania przestrzeni, funkcji oraz użycia tych metafor we współczesnej myśli humanistycznej. Organizatorzy sesji zawęzili perspektywę do przestrzeni zamkniętych, często opresyjnych, ale również tajemniczych, jak właśnie piwnice i strychy, uruchamiających oczywiste kody kulturowe, ale też je przewartościowujących. Wśród proponowanych zagadnień znalazły się m.in.: inne przestrzenie kultury; przestrzenie skryte i skrywające, odkrywanie – zakrywanie; przestrzeń a pamięć: obszary zapomniane / zakazane; relacje przestrzenne: otwarte – zamknięte, wysokie – niskie, oczywiste – nieoczywiste itd.; przestrzeń (nie)ujarzmiona – postkolonializm, gender, queer; labirynty (po)nowoczesności; przestrzeń a lęki i fobie; przestrzenie afektywne; pod podłogą, na strychu: podmioty eks-centryczne.

Konferencja „Kryptohistoria”

22 i 23 listopada na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Kryptohistoria”. Inspiracją do zorganizowania sesji poświęconej kryptohistorycznym dyskursom, tajemniczym historiom i historycznym tajemnicom stała się 50. rocznica śmierci Johna F. Kennedy’ego. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. takie kwestie, jak: tajemnicze historie / historyczne tajemnice; tajne dyskursy i sposoby ich kodowania oraz odkodowania w kulturze; opowieści sekretne i tajemnice przedstawione w tekstach historycznych; kontr(o)wersje (w) historii; legendy miejskie i powstanie współczesnych mitów; mity i mitologizacje przeszłości; historie i teorie przypadku, prawdopodobieństwa i zdarzeń losowych; kryptografia, kody, szyfry i enigmy historii; teoretyczne rozważania o tajnych historiach i sekretnych dyskursach; plotki, pomówienia, podania a kroniki i historiografie; metafikcje historiograficzne a historyczne relacje i powieści; fałszerze i fabrykanci, niewiarygodni narratorzy i brawurowi blagierzy; tajne i tajemne: ludzie, organizacje, stowarzyszenia, miejsca, przedmioty; pseudohistorie, metahistorie, mikrohistorie, his-story, her-story oraz -istorie; historyczny rewizjonizm i historie alternatywne; historia jako kamuflaż. Organizatorem wydarzenia był Instytut Kultur i Literatur Angielskich UŚ.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Agnieszka Szymala, Zenon Keller