Studenci Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ na Uniwersytecie Galatasaray w Turcji

Od Europy cesarstw do nowego cesarstwa europejskiego?

Seminarium, organizowane w ramach Programu Intensywnego ERASMUS, odbywa się raz w roku. Uczestniczą w nim studenci najbardziej renomowanych uczelni europejskich, w tym Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ, jako jedynej uczelni w Polsce. Wykłady koncentrowały się wokół głównego tematu: „Od Europy cesarstw do nowego cesarstwa europejskiego?” (EURDEMOS).

Celem programu było przekazanie wiedzy na temat zmian, jakie zachodziły i nadal zachodzą w szeroko rozumianej sferze państwowości. Stąd też szczególną uwagę poświęcono idei demokracji, sposobom interpretacji koncepcji obywatela, czy też funkcjonowaniu samej władzy publicznej. Uwzględniono przy tym korzyści i zagrożenia, wynikające z coraz większej informatyzacji codziennego życia i ewentualnego wpływu tego procesu na decyzje polityczne. W ciągu dwóch tygodni studenci z Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Polski brali udział w wykładach w języku francuskim (w większości) oraz angielskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia: prof. Paula-André Frogniera z Katolickiego Uniwersytetu Louvain w Belgii, jednej z instytucji założycielskich Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ w Katowicach, pt. „Théories des clivages” („Teorie podziałów”), prof. Joana Marceta z Uniwersytetu w Barcelonie na temat przestrzeni iberoamerykańskiej, a także wystąpienie charyzmatycznego i niezwykle sympatycznego profesora Mario Caciagli z Uniwersytetu we Florencji pt. „L’Union Europeenne et la transformation du clivage centre-périphérie” („Unia Europejska a transformacja podziału centrum – peryferium”).

Ważnym uzupełnieniem były wykłady poświęcone zmianom zachodzącym w społeczeństwie i państwie tureckim, szczególnie w kontekście wciąż trwającego jeszcze procesu dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Warto wspomnieć o dwóch prezentacjach, niezwykle istotnych dla tej problematyki, tj. o wykładzie dr. Birol Caymaz na temat relacji pomiędzy sacrum a profanum w społeczeństwie tureckim, a także wykładzie dr. Füsun Üstel z Uniwersytetu Galatasaray, odnoszącego się do kwestii obywatelstwa w perspektywie ewentualnej adhezji Turcji do Unii Europejskiej. Ostatnie dni poświęcone były przygotowaniu wybranych przez studentów zagadnień w grupach narodowych i międzynarodowych. Zagadnienia te były następnie prezentowane i dyskutowane na forum ogólnym. Prezentacja studentów Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych „Nominacja Pana i Pani Europy widziana oczami mediów polskich” oceniona została jako jedna z najlepszych.

Autorzy: Grzegorz Libor, Rafał Brodowy