Kronika Uniwersytecka - kwiecień 2009

SPOTKANIE Z PROF. JERZYM BUZKIEM

25 lutego w auli im. K. Lepszego w rektoracie z pracownikami i studentami naszej Uczelni spotkał się prof. Jerzy Buzek, polityk, premier rządu RP w latach 1997-2001, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Było to czwarte z kolei, a pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu wykładów „Gazety Wyborczej” i Fundacji FOR – „Rozmowy o dobrym państwie”. Organizatorami wykładu otwartego byli: „Gazeta Wyborcza”, Fundacja FOR, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Radio TOK FM.

PROF. WARCZEWSKI REDAKTOREM NACZELNYM

28 lutego prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ został powołany na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Postępy Fizyki”. Czasopismo publikuje artykuły głównie przeglądowe z dziedziny najnowszej fizyki, których autorami są najwybitniejsi fizycy polscy a także zagraniczni, w tym laureaci Nagrody Nobla. „Postępy Fizyki” w tym roku obchodzą jubileusz sześćdziesięciolecia istnienia.

DEFICYTY BADAŃ ŚLĄSKOZNAWCZYCH

2 marca w sali Sejmu Śląskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja „Deficyty badań śląskoznawczych”, zorganizowana przez Instytut Socjologii UŚ, Konferencję Rektorów Uniwersytetów Śląskich oraz Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. Gości przywitał prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański, przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.: metropolita katowicki abp dr Damian Zimoń, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr i honorowy przewodniczący KRUŚ prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Uniwersytet Śląski w Opawie).

POSIEDZENIE SENATU UŚ

3 marca w auli im. K. Lepszego w rektoracie odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawienie informacji o pracach Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego oraz omówienie spraw bieżących.

FESTIWAL SZTUKI PODRÓŻOWANIA

Od 4 do 6 marca odbywał się Festiwal Sztuki Podróżowania i Reportażu „Kapu!era”. Jest to pierwsza edycja trzydniowego cyklu spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych, slajdowisk oraz koncertów poświęconych pamięci Ryszarda Kapuścińskiego. W tym czasie w Uniwersytecie Śląskim, w kawiarni naukowej w Rondzie Sztuki i kawiarni Akant dyskutowano o współczesnym reportażu podróżniczym, jego szansach rozwoju oraz możliwościach podróży w nieznane na początku XXI wieku. W programie znalazły się m.in.: wystąpienie Mykoli Riabczuka (ambasadora kultury polskiej na Ukrainie, tłumacza klasyków polskich, autora licznych publikacji na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Krasnogrudy”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej” i in.), wykład dr Beaty Nowackiej (autorki książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków oraz współautorki Biografii pisarza) czy spotkanie w kawiarni naukowej w Rondzie Sztuki ze znanymi podróżnikami i dziennikarzami: prof. Andrzejem Bieńkowskim, Marcinem Jamkowskim i Robertem Makłowiczem. Festiwalowi towarzyszyły także: pokazy filmów, konkurs fotograficzny i literacki oraz impreza w etnicznych rytmach „Muzyka świata”.

WIZYTA PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO

4 marca w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Lecha Kaczyńskiego z pracownikami i studentami naszej Uczelni. Prezydent wygłosił wykład na temat aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

PROGRAM UNIWERSYTET ERNST & YOUNG

5 marca rozpoczęła się V edycja programu Uniwersytet Ernst & Young, zorganizowanego przez korporację Ernst and Young. W jego ramach w okresie od 5 marca do 16 kwietnia miały miejsce cykliczne spotkania, które obejmują szkolenia z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi, w tym m.in.: funkcjonowanie procesów biznesowych, realizacja projektów informatycznych, przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych oraz szczegółowy opis etapów powstawania i wdrażania oprogramowania.

Jest to już V edycja, jednak w naszej Uczelni program pojawił się po raz pierwszy. Patronuje mu dr hab. Urszula Boryczka z Instytutu Informatyki UŚ. Cykl podzielony jest na dwie części: wykłady i warsztaty. Spotkania prowadzone są przez konsultantów korporacji Ernst and Young. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, zarejestrowało się około 70 osób. Zdobytą wiedzę słuchacze będą mogli wykorzystać, pracując nad projektem, który weźmie udział w konkursie. Najlepszy zespół z Uniwersytetu Śląskiego zmierzy się ze studentami uczelni z innych miast.

LOGOPEDYCZNE DNI W UŚ

W ramach „Logopedycznych dni” w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach 6 marca Podyplomowe Studia Logopedii oraz Śląski Oddział PTL zorganizowali I Międzynarodową Naukową Konferencję Logopedyczną „Postępowanie logopedyczne” w perspektywie tradycji i nowoczesności. Była ona poświęcona refleksji i dyskusji nad następującymi zagadnieniami: teoretyczne podstawy oraz sposoby stosowania diagnozy (w tym diagnozy różnicowej) i terapii wykorzystywanych przez logopedów praktyków, tradycja i/czy nowoczesność w postępowaniu logopedycznym, ukazanie i ocena narzędzi diagnostycznych służących w postępowaniu logopedycznym oraz konieczność współdziałania różnych dyscyplin naukowych dla potrzeb doskonalenia postępowania logopedycznego.

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY

10 marca podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, a Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o.o., reprezentowanymi przez dr. Tadeusza Rzepeckiego. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczenia oraz możliwości naukowych i dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a także potencjału inżynierskiego i pozycji rynkowej Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

WYSTAWY W CIESZYNIE

11 marca w „Galerii Uniwersyteckiej” w Cieszynie otwarto wystawę malarstwa Piotra Błażejewskiego. Autor jest profesorem ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa; wykłada także na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym, na kierunku architektura krajobrazu. Brał udział w ponad 120 wystawach w kraju i za granicą, zorganizował ponad 30 wystaw indywidualnych, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Malarz, rysownik, zajmuje się także ceramiką.

Tego samego dnia w uniwersyteckiej Galerii „36.6” swoje prace pokazali studenci z ASP w Łodzi, z Pracowni Sitodruku na Wydziale Grafiki i Malarstwa oraz absolwenci pracowni prowadzonej przez prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Zadaniem Pracowni jest nauka technik sitodrukowych przebiegająca w zróżnicowanych ćwiczeniach warsztatowych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej aż do stosowania reprodukcji fotograficznej. Są to prace o zróżnicowanym charakterze, podkreślające indywidualność młodych artystów, bowiem pracownia stawia właśnie na indywidualną pracę i rozwój studenta.

ŚWIĘTO LICZBY PI

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ już po raz trzeci zaprosił na obchody Święta Liczby Pi, które trwały w tym roku od 12 do 14 marca. Impreza jest przedsięwzięciem popularnonaukowym, które ma na celu promowanie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz jest doskonałą okazją do zaprezentowania różnorodnych prelekcji, odczytów i wykładów popularnonaukowych, pokazów eksperymentów fizycznych i chemicznych, prezentacji i symulacji komputerowych, gier, zabaw logicznych i konkursów. Zorganizowane zostały liczne konkursy, m.in. turniej drużynowy, ePigraMAT, bieg na orientację.

I AKADEMICKIE ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR JM REKTORA UŚ

Klub Uczelniany AZS UŚ, Organizacja Środowiskowa AZS Katowice oraz SWFiS Uniwersytetu Śląskiego 16 marca zorganizowały w Szczyrku I Akademickie Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Prawo startu mieli zarówno studenci jak i pracownicy naszej Uczelni. Patronat medialny nad imprezą objęły: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” i TV Silesia. W kwalifikacji uczelnianej zwyciężył Uniwersytet Śląski (wśród 6 szkół wyższych). Pierwsze miejsce w kwalifikacji kobiet zajęła Karolina Klimek (PWSZ Racibórz), a mężczyzn Michał Pawlas (UŚ).

MŁODZI W PALEONTOLOGII

16 marca na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa . „Młodzi w paleontologii” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Paleontologów „Paradoxides”, Zakład Stratygrafii i Paleontologii oraz dziekana Wydziału Nauk o Ziemi. W spotkaniu wzięli udział młodzi badacze, m.in. z: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Konferencję uświetniły dwa wykłady specjalne, które dotyczyły spektakularnych znalezisk kopalnych z Polski. Wygłosili je pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi: dr Leszek Marynowski oraz dr Michał Zatoń. Sympozjum miało na celu przybliżyć słuchaczom interdyscyplinarny charakter szeroko rozumianej tematyki paleontologicznej.

10 LAT WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

16 marca Koło Naukowe Integracji Europejskiej zorganizowało we współpracy ze Stowarzyszeniem „Młodzi Demokraci” na Wydziale Nauk Społecznych UŚ finał regionalnej debaty pt. „10 lat Województwa Śląskiego – rola Śląska w Polsce i Europie”. W spotkaniu uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wśród prelegentów znaleźli się: posłowie do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik i prof. Jerzy Buzek oraz prof. UŚ dr hab. Sylwester Wróbel.

FINAŁ KONKURSU

„Fizyka się liczy” 17 marca w Instytucie Fizyki UŚ odbył się finał ogólnopolskiego konkursu fizycznego „Fizyka się liczy”. W finale spotkało sie 25 finalistów z 17 szkół. Po wykładzie dr. hab. Krzysztofa Wójcika, wprowadzającym w zagadnienia eksperymentów w pracowni fizycznej i ich interpretacji, uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Z trzech zadań, dwa dotyczyły opisu eksperymentu, a jedno wymagało samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia i rozwiązania zadanego problemu. Spośród finalistów jury konkursu wybrało trzech laureatów, którzy wyjadą do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – CERN, w Szwajcarii. Laureatami zostali: Arkadiusz Gremza (IV LO im. Gen. St. Maczka, Katowice), Michał Rawlik (ZSO nr 10 I LO, Gliwice) i Mateusz Jończyk (ZSO nr 1, Racibórz). Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody.

WRĘCZENIE DYPLOMÓW STYPENDYSTOM

17 marca w auli im. K. Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów studentom wyróżnionym stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. W roku akademickim 2008/2009 wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego. 57 osób otrzymało stypendia za osiągnięcia w nauce, co daje naszej Uczelni piąte miejsce w kraju. Troje naszych studentów uzyskało stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

II ETAP KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

18 marca na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu odbył się II etap XIII Konkursu Wiedzy Technicznej, zorganizowany przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 202 uczniów reprezentujących 52 szkoły z 20 miast województwa śląskiego. Impreza, którą organizatorzy adresują do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ma na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką, promowanie przedmiotów ścisłych i zachęcanie do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom i finalistom konkursu odbędzie się 17 kwietnia.

Patronat nad konkursem objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci: Sosnowca Kazimierz Górski i Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza.

JUBILEUSZ 80-LECIA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI NA ŚLĄSKU

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląski Kurator Oświaty i Fundacja dla Śląska byli organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia. Spotkanie odbyło się 20 marca w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Konferencje otworzyła prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą UŚ, prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk przedstawił historię ewolucji kształcenia nauczycieli na Śląsku. Organizatorzy otrzymali wiele listów, m.in. od: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, metropolity katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia.

Uczestnicy obejrzeli sfilmowane wywiady, przeprowadzone z nauczycielami akademickimi, którzy pamiętają odległe czasy Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Po ceremonii wręczenia nagród zasłużonym nauczycielom i ogłoszeniu wyników konkursu dla uczniów, uczestnicy obradowali w sekcjach. Poruszano tematy: procesu kształcenia nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej, wcześniejszej edukacji dzieci – zagadnień rozwojowych, społecznych, prawnych i organizacyjnych oraz funkcjonowania nauczyciela w dobie przemian społecznych, edukacyjnych i kulturowych.

OPRACOWAŁA
AGNIESZKA SIKORA