Nowe książki - Lipiec 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. T. 3: Tadeusz S ł a w e k: Antygona w świecie kor-poracji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, fot., 20 zł

P r a c e     n a u k o w e

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa C i s z e w s k a: Expression de la perfectivité en français contemporain, streszcz., summ., aneks, 13 zł

Katarzyna K w a p i s z-O s a d n i k: Le subjonctif et l'expression de l'expérience. Esqu-isse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français, bibliogr., schem., streszcz., summ., 16 zł

Katarzyna W y r w a s: Skarga jako gatunek mowy, bibliogr., Zsfg., summ., 16 zł

POLITOLOGIA. Krzysztof Z w i e r z c h o w s k i: Referendum stanowe w USA, bibliogr., Zsfg., summ., 21 zł

PRAWO. Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Red. Genowefa G r a b o w s k a, streszcz., summ., Zsfg., 30 zł

NAUKI o ZIEMI. Maria C z a j a: Luminescencja jonów chromu w naturalnych krzemianach, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 9 zł

P o d r ę c z n i k i     i    s k r y p t y

SOCJOLOGIA. Kazimierz K r z y s z t o f e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, bibliogr., schem., tab., 38 zł

MATEMATYKA. Radosław C z a j a: Differential Equations with Sectorial Operator, bibliogr., aneksy, 15 zł

ZAPOWIEDZI

LITERATURTOZNAWSTWO. Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. Józef Z a r e k

W kręgu Krabata. Studia o Juriju Brezanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich. Red. Józef Z a r e k

Ewa J u r c z y k: Das deutsche bürgerliche Drama auf den polnischen Bühnen um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 14: Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa. Varia. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z

PEDAGOGIKA. Zenon G a j d z i c a: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lek-kim upośledzeniem umysłowym

PRAWO. Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa. Red. Zygmunt T o b o r przy współudz. Iwony B o g u c k i e j

NAUKI o ZIEMI. "Geologia". T. 15. Red. Łukasz K a r w o w s k i

INFORMATYKA. Maciej B a r g i e l s k i: Systemy operacyjne. Podstawy budowy i użytkowania

NAUKA o MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach". T. 23, nr 2. Kom. Red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k