W kawiarni filologów

Tym razem, w połowie października, byliśmy świadkami nie immatrykulacji, absolutorium czy podobnej uroczystości odbywanej w szacownych aulach. W zawieszonej pod samym niebem kawiarni filologów na Placu Sejmu Śląskiego odbył się wieczór autorski. Znany tandem metodologów z anglistyki, prof. Tadeusz Sławek i dr Tadeusz Rachwał, przedstawił najnowszy swój hit wydawniczy pt."Maszyna do pisania". Rzecz traktuje o papieżu współczesnego poststrukturalizmu, słynnym francuskim filozofie, Jacquesie Derridzie.

Wstępny speech Tadeusza Sławka przerodził się w frapujący wykład o zasadach dekonstruktywizmu i źródłach fascynacji autorów poglądami jego prekursora, m.in. analityka kompozycji w stylu przekazów video. Książka poruszając się na pograniczach filozofii, estetyki i semiotyki nie tylko prezentuje myśl Derridy, ale uwzględnia wiele innych tekstów istotnych dla sposobów działania dekonstrukcji i kontrkultury. Ogłoszony tom jest nieodzowny dla wszystkich zwolenników oryginalnej myśli i niekonwencjonalnego podejścia do literatury. Autorzy zachęcali audytorium do podjęcia zagadnień, które sami tylko zasygnalizowali, pozostawiając je otwartymi.

To ciekawe spotkanie zorganizował samorząd studencki, łącząc przyjemne z pożytecznym. Dochód uzyskany z wejściówek oraz ze sprzedaży bestsellera, który rozkupiono niczym świeże bułeczki, zasili fundusz juwenaliów 1993.

Wydaje się, iż istnieje potrzeba i szansa rozwinięcia na naszej uczelni inicjatyw tego typu. Rozbudziłyby one życie intelektualne i towarzyskie środowiska. Bowiem tylko w październiku ukazał się szereg interesujących aktualnych publikacji, np. książka T.Miczki o filmowym postmoderniźmie oraz monografia J Illga o Milanie Kunderze. Anonsowane są następne - o Parnickim, Barańczaku. Zapewne i na innych wydziałach ogłaszane są prace warte podobnych publicznych prezentacji.

Od redakcji: Z niezmienną troską o wzajemną zrozumiałość /i zrozumienie/ przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych /patrz: "GU" nr 1, s.9/ ustałiliśmy co następuje:

1. Poststrukturalizm to termin obejmujacy metody analizy tekstu odrzucajace założenie, że tekst jest struktura spójną i zhierarchizowaną. 2. Dekonstruktywizm to nowa orientacja humanistyki odrzucajaca tradycyjne kategorie filozofii zachodnioeuropejskiej /tożsamość, przyczynowość, pojęcie podmiotu, pojęcie prawdy/, obalajaca i dezorganizujaca rozpowszechnione schematy myślowe.

Autorzy: K.