Nowe książki - Luty 1996

PRACE NAUKOWE

LITERATUROZNAWSTWO

Między Kadenem a Andrzejewskim. W kręgu powieści polskiej XX wieku. Studia i szkice. Red. Włodzimierz Wójcik przy współudziale Barbary Gutkowskiej. Katowice 1995, bibl., indeks nazwisk, sum., r*s., 6 zł

Włodzimierz Wójcik: Skamandryci i inni nad Sekwaną. Studia historycznoliterackie. Katowice 1995, bibl., indeks nazwisk, r*s, sum., 8 zł

Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacja. Red. Barbara Stempczyńska. Katowice 1995, bibl., indeks nazwisk, streszcz., sum., rez., 11 zł

Zdzisław Darasz: Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słowiańskiej. Katowice 1995, bibl., pov., sum., 5 zł

LITERATUROZNAWSTWO I JĘZYKOZNAWSTWO

"Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego". T. 13. Red. Edward Polański i Zenon Uryga. Katowice 1995 (wespół z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), bibl., tab., schem., sum., 6, 5o zł

JĘZYKOZNAWSTWO

"Prace Językoznawcze". T. 23: Zagadnienia ogólnojęzykoznawcze i slawistyczne. Red. Henryk Fontański, bibl., rez., sum., 4, 5o zł

HISTORIA

Michel Komaszynski: Marie Casimire, reine de Pologne, derni*re r*sidente royale du Ch*teau de Blois. Katowice 1995, bibl., fot., streszcz., Zsfg., 6 zł

POLITOLOGIA

Marek Barański: Program pilotażowy w opiniach środowiska samorządowego i pracowników administracji rządowej. Katowice 1995, bibl., tab., sum., Zsfg., 4 zł

Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszechradzkiej. Nadzieje i realia. Red. Jan Przewłocki, współred. Barbara Osadnik. Katowice 1995, bibl., sum., rez., 4 zł

Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce. Red. Piotr Dobrowolski i Sylwester Wróbel. Katowice 1995, bibl., tab., mapa, sum., rez., 6 zł

SOCJOLOGIA

The Problems of Ecological Awareness. Red. Jacek Wódz. Katowice 1995, bibl., tab., mapa, streszcz., Zsfg., 4 zł

TELEWIZJA

Krystyna Doktorowicz: Europejska telewizja publiczna. Zmiana modelu w Europie Zachodniej. Katowice 1995, bibl., sum., rs., 2 zł.

PEDAGOGIKA

Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego. Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego. Red. Helena Danel-Bobrzyk i Aniela Winiarska. Katowice 1995, bibl., schem., sum., rez., 4 zł

MATEMATYKA

"Annales Mathematicae Silesianae" T. 9. Red. Komitet. Katowice 1995, bibl., 5 zł.

FIZYKA

Tadeusz Groń: Wpływ luk sieciowych i mieszanej wartościowości na przewodnictwo elektryczne w roztworach stałych o strukturze spinelowej. Katowice 1995, bibl., Zsfg., sum., 3 zł

Włódzimierz Łobodziec: Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii. Katowice 1995, bibl., rys., tab., 6 zł

NAUKI O ZIEMI

Zbigniew Śnieszko: Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15 000 lat. Katowice 1995, bibl., sum., rez., 5 zł

SKRYPTY PEDAGOGIKA

Herbert Kopiec: Teoria wychowania. Rozumiejący wgląd w wychowanie. Katowice 1995, bibl., 3, 5o zł

PSYCHOLOGIA

Współczesne problemy socjalizacji. red. Eugenia Mandal i Renata Stefańska-Klar. Katowice 1995, bibl., schem., 5 zł

BIOLOGIA

Sędzimir Maciej Klimaszewski, Wacław Wojciechowski, Ladislav Jedli*ka: Podstawy systematyki zoologicznej. Red. S. M. Klimaszewski (skrypt dla studentów biologii kierunków uniwersyteckich). Katowice 1995, bibl., rys., 3, 5o zł

MATEMATYKA

Jerzy Mioduszewski: Wykłady z topologii. Topologia przestrzeni euklidesowej. Katowice 1994, wykazy symboli, nazw, twierdzeń, indeks nazwisk, 6, 50 zł

CZASOPISMA "Chowanna" 1995, t. 2(5), red. naczelny Henryk Moroz, bibl., tab., schem., 3, 5o zł

"Archiwum nauki o materiałach" 1995, t. 16, nr 3, red. naczelny Zbigniew Bojarski, bibl., rys., streszcz., abstracts, 3, 5o zł

"Archiwum nauki o materiałach" 1995, t. 16, nr 4 red. naczelny Zbigniew Bojarski. bibl., rys., tab., streszcz., abstracts, 3, 5o zł

Poza Wydawnictwem ukazały się:

Włodzimierz Goriszowski (red. ): Pedagogika - pedagogika wczesnoszkolna - dylematy metodologiczne. WSP Kielce 1995, s. 170, ryc., bibl.,

Kazimierz Czarnecki: Szkolna wiedza pojęciowa uczniów klas początkowych. Katowice 1995, Wyd. : "Śląsk", s471, tab., ryc., bibl., sum.,

Andrzej Radziewicz-Winnicki: Modernizacja niedostrzegalnych obszarów rodzimej edukacji. Katowice 1995, Wyd. : "Śląsk", s. 203, bibl., sum.,

Andrzej Radziewicz-Winnicki (red. ): Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce. Katowice 1995, Wyd. : "Śląsk", s. 425, bibl., sum.,

Marek Piechota: "Pan Tadeusz" i "Król - Duch" - dwie koncepcje romantycznej epopei, Kielce 1995, w serii "Spotkania z Literaurą" nr 16 (Polska Akademia Nauk - Oddział w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka). Wydawnictwo Szumacher.