Kronika UŚ

Debata o edukacji w czasach kryzysu

Edukacja w czasach kryzysu była tematem przewodnim debaty, która odbyła się 6 grudnia 2021 roku w Kinie Kosmos w Katowicach. Wydarzenie było kolejną odsłoną programu Uniwersytet Najlepszych realizowanego przez Uniwersytet Śląski wraz z Miastem Katowice. Tegoroczna edycja pod hasłem Nauczyciele nauczycielom skierowana była przede wszystkim do przedstawicieli oświaty, ale i tych, dla których problemy, wyzwania i potrzeby współczesnej edukacji są ważne. Rozważania objęły również kryzys klimatyczny i środowiskowy, społeczny, uchodźczy oraz kryzys wartości. Wśród prelegentów znaleźli się: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ, Iwona Kruszewska-Stoły (WOM w Katowicach), dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ, prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, a także dr Magdalena Ochwat, prof. dr hab. Piotr Skubała i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ.

I Międzynarodowe Sympozjum Pianistyki i Edukacji Muzycznej MusicAlive

Od 15 do 16 grudnia 2021 roku w formie hybrydowej odbywało się I Międzynarodowe Sympozjum Pianistyki i Edukacji Muzycznej MusicAlive. W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady, lekcje mistrzowskie i warsztaty koncentrujące się wokół tematów z zakresu kształcenia muzycznego i pianistycznego. Celem projektu MusicAlive jest umożliwienie wymiany doświadczeń środowisku związanemu z pianistyką i edukacją muzyczną oraz wspieranie młodych pianistów w ich artystycznej drodze. Podczas sympozjum wśród poruszanych zagadnień znalazły się: prezentacja repertuaru pianistycznego mniej znanych kompozytorów z różnych stron świata, kultywowanie polskich tańców folklorystycznych mało znanych lub nieodkrytych kompozytorów, twórczość kobiet kompozytorek oraz improwizacja w edukacji pianistów na różnych stopniach kształcenia. Sympozjum organizowane zostało przez Instytut Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz World Piano Teachers Association Poland.

27. Biennale Plakatu Polskiego

27 grudnia 2021 roku ogłoszono laureatów 27. Biennale Plakatu Polskiego, od 1965 roku organizowanego w Katowicach. To największy i najstarszy przegląd twórczości plakatowej w Polsce i Europie. Pośród wyróżnionych w konkursie artystów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Brązowy medal za plakat pt. Jazz’n’Roll otrzymał dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ. Nagroda ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach trafiła do dr. hab. Łukasza Klisia, prof. UŚ za pracę pt. Pomimo. Z kolei dr hab. Kaja Renkas, prof. UŚ za plakat pt. Inter-Film2 wyróżniona została nagrodą ufundowaną przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jury konkursu dokonało przeglądu prac 172 autorów. W składzie jury zasiadał m.in. dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Wystawę nagrodzonych można oglądać do 27 lutego 2022 roku w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Katowice z tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024

22 grudnia 2021 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej nastąpiło ogłoszenie przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz podpisanie umowy konsorcjum organizatorów EMN 2024. Instytucje będą współpracowały podczas przygotowań i rzeczywistych wydarzeń związanych z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Z inicjatywy prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy i środowiska akademickiego reprezentowanego przez rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka Katowice wystąpiły o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku, a co za tym idzie, organizacji EuroScience Open Forum 2024.

Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co dwa lata, począwszy od 2004 roku. Jego ideą jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększenie zaangażowania obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchomienie inwestycji publicznych w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudzenie turystyki.

Statuetka Orła Piastów Śląskich dla prof. Andrzeja Kowalczyka

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wręczyła Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagrodę specjalną Orła Piastów Śląskich otrzymał prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wyróżnienie przyznawane jest w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych kraju.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk jest hydrogeologiem i wieloletnim nauczycielem akademickim związanym z Wydziałem Nauk Przyrodniczych UŚ (dawniej: Wydział Nauk o Ziemi). W latach 2008–2016 był prorektorem ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego, a także rektorem Uniwersytetu Śląskiego od 2016 do 2020 roku. Jako specjalista z dziedziny hydrogeologii, gospodarki wodnej i geologii środowiskowej brał udział w licznych projektach międzynarodowych, w tym związanych z Unią Europejską. Zaangażowany był także w projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cenionego za kompetencje profesora powoływano w skład organów doradczych i naukowych – zasiadał w radzie naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego.

Dr Margret Grebowicz, prof. UŚ laureatką stypendium Marc Saunder Foundation

Dr Margret Grebowicz, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego UŚ została laureatką stypendium Marc Sanders Foundation. Badaczka będzie realizowała staż w magazynie „The New Yorker” w sekcji dziennikarstwa naukowego w kategorii media i filozofia. Jest to amerykański tygodnik społeczno-polityczny, w którym można znaleźć m.in. reportaże i komentarze dotyczące przede wszystkim życia społecznego, kulturalnego i politycznego, a także teksty poświęcone kulturze popularnej.

Inicjatywa Marc Sanders Foundation ma na celu zwiększenie obecności filozofii w mediach drukowanych oraz audiowizualnych poprzez szkolenie filozofów w zakresie pisania i tworzenia treści skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Stypendyści zostali wybrani spośród 264 kandydatów. Komisja selekcyjna składała się z filozofów akademickich i specjalistów z branży medialnej.

XIV i XV wykład im. Prof. Andrzeja Lasoty

W tym roku w ramach wykładu im. prof. Andrzeja Lasoty wygłoszone zostały dwa odczyty. Prof. Pierangelo Marcati z Università degli Studi dell’Aquila (Włochy) wygłosił wykład pt. Mathematical challenges in the theory of quantum fluids, a prof. dr. hab. Adam Jakubowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykład pt. Probabilistyka submetryczna. Spotkanie odbyło się 14 stycznia 2022 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie zostało ustanowione w celu uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty – długoletniego pracownika Instytutu Matematyki UŚ, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W ramach cyklicznych spotkań do wygłoszenia wykładów zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych.