DUO – dostępność, uniwersalność, otwartość

11 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego głównym założeniem jest zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego poprzez udoskonalenie wsparcia edukacyjnego. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów wprowadzono innowacyjne metody wzmacniające proces kształcenia oraz doskonalące zmiany organizacyjne, infrastrukturalne i instytucjonalne.

Otwartość oznacza gotowość

– Projekt DUO to duże przedsięwzięcie, które zakłada realizację trzech kluczowych założeń: dostępności, uniwersalności i otwartości całego Uniwersytetu Śląskiego. Przyznane finansowanie sięgające blisko 15 mln zł w dużej mierze zostanie przeznaczone na zwiększenie kompetencji nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej oraz wdrożenie rozwiązań, które podniosą jakość pracy ze studentami potrzebującymi dostosowania organizacji procesu kształcenia i rozwoju naukowego do potrzeb, które wynikają z ich niepełnosprawności – mówił prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów. – Pierwsze założenie tego projektu – dostępność – to przede wszystkim myślenie o metodach pogłębiania wiedzy i kompetencji pracowników naukowych mających styczność ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym obszarze znajduje się dostosowanie przestrzeni uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. odpowiednie podjazdy, windy, reorganizacja sal dydaktycznych). Otwartość oznacza gotowość Uniwersytetu Śląskiego. Chcemy, aby każdy, kto chce studiować oraz ma odpowiednią determinację, miał możliwość podjęcia edukacji na naszej uczelni. Potrzebna jest do tego analiza wszystkich programów kształcenia pod kątem dostępności i otwartości. Trzecia kategoria w postaci uniwersalności zawiera w sobie umiejętność dostosowania do każdego studenta i jego potrzeb.

Sześć obszarów

Dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, koordynatorka projektu, przedstawiła sześć obszarów, z których składa się projekt DUO.

Projekt powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń w zakresie edukacji włączającej i tworzenia rozwiązań dostępnych dla studentów i pracowników.

Pierwszym obszarem DUO jest podniesienie kompetencji kadr z zakresu dostępności, co będzie realizowane poprzez szkolenia oraz wizyty szkoleniowo-dydaktyczne i kampanie uświadamiające, wzbogacone o dydaktykę prowadzoną zgodnie z ideą edukacji włączającej. Drugi obszar to zmiany organizacyjne UŚ dla zwiększenia jego dostępności. Powołane zostaną zespoły interdyscyplinarne odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających dostępność. Kolejny zakres dotyczy udoskonalenia procesu kształcenia. Kluczowe będzie utworzenie centrum wsparcia z zakresu dostępności, z którego usług będą mogli korzystać wszyscy pracownicy zajmujący się różnymi obszarami funkcjonowania uniwersytetu. Następnie zwiększona zostanie dostępność architektoniczna uczelni. Najistotniejszym elementem tego obszaru, jak i całego projektu, jest utworzenie w 20 budynkach uczelni „pokojów wyciszeń”, do których będą mogli udać się studenci mający trudności w uczestniczeniu w zajęciach z grupą. Za pomocą streamingu będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach zdalnie. Piątym zadaniem jest wprowadzenie technologii wspierających samodzielność studentów. Utworzony zostanie system wewnętrznej nawigacji ułatwiający poruszanie się w budynkach i bezpośrednim otoczeniu uczelni. Na szczególną uwagę zasługują mobilna aplikacja pomocowa oraz tzw. Panic Button umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia związanego z różnymi trudnymi sytuacjami, a także funkcja tłumacza migowego. Ostatnim zadaniem jest utworzenie centrum projektowania uniwersalnego, które pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności, by wszystkie przyszłe działania realizowane na uniwersytecie były projektowane i wdrażane zgodnie z ideą uniwersalności.

Beneficjenci

Projekt realizowany będzie od 1 lutego 2020 do 30 września 2023 roku. Beneficjentami projektu są nauczyciele akademiccy oraz kadra kierownicza i pracownicy administracji, jednakże bezpośrednim odbiorcą rezultatów projektu będą osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi, które dysponują ogromnym potencjałem, lecz bez wsparcia z zewnątrz niejednokrotnie mają trudności z jego rozwojem i właściwym wykorzystaniem.