Kronika UŚ

Prof. Jerzy Sperka przewodniczącym grupy ekspertów NPRH

Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jerzy Sperka kierować będzie pracami grupy ekspertów do spraw pierwszego etapu oceny wniosków w module „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Na przewodniczącego zespołu został powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka. Program złożony z czterech modułów („Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 i 2.2 oraz „Fundamenty”) uzupełnienia polski system grantowy o finansowanie projektów, które tworzą fundamenty dla przyszłych badań interpretacyjnych nad dziedzictwem narodowym, upowszechniają osiągnięcia polskiej humanistyki w świecie, powiększają polską bibliotekę humanistyczną przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej czy też podejmują tematy badań szczególnie istotne dla polityki państwa. Są to projekty trwające co najmniej pięć lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym. Oceny wniosków konkursowych dokonują powoływane zespoły eksperckie. Obecny konkurs w module „Fundamenty”, rozpisany jeszcze jesienią 2019 roku, dotyczy kultury polskiej i jej recepcji poza granicami kraju.

Prof. Tadeusz Sławek nominowany do Nike 2020

Corocznie w maju jury Nagrody Literackiej Nike 2020 wskazuje 20 autorów, których dzieła zostały nominowane w konkursie na najlepszą książkę roku. To pierwszy z trzech etapów wyłaniania zwycięzcy konkursu. W gronie autorów, których publikacje wytypowano do Nike 2020, znajduje się prof. dr hab. Tadeusz Sławek – poeta, eseista, tłumacz i literaturoznawca, rektor UŚ w latach 1996–2002. Nominacja przyznana została za esej Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć wydany nakładem Instytutu Mikołowskiego. Finalistów Nagrody Literackiej Nike poznamy we wrześniu tego roku. Wręczenie statuetki wraz z ogłoszeniem werdyktu jury odbędzie się 4 października.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ przewodniczącym Rady NAWA

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ kierować będzie pracami Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W Radzie będzie pełnić także funkcję przedstawiciela ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Powołanie otrzymał 21 maja br.

Do zadań Rady, której kadencja trwa 4 lata, należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania. Rada jest jednym z dwóch organów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jej skład tworzą przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. nauki, ministra właściwego ds. finansów publicznych, ministra właściwego ds. gospodarki, ministra właściwego ds. zagranicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która została utworzona w 2017 roku, działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki. Jej celem jest wsparcie procesów międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, a także upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocja języka polskiego za granicą. W charakterze przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich od 2017 roku członkiem Rady jest również prof. Wiesław Banyś z Wydziału Humanistycznego UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016.

Koncert „Jesteśmy razem”

8 czerwca 1968 roku to niezwykle ważna data dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Właśnie wtedy z połączenia Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach powstał Uniwersytet Śląski. Tradycją akademicką stały się już organizowane z tej okazji doroczne koncerty, stwarzające wyjątkową atmosferę i oprawę dla świętowania w gronie przyjaciół śląskiej Almae Matris. Tegoroczny koncert akademicki był inny niż wszystkie. Ze względu na pandemię spotkanie wspólnoty akademickiej i jej przyjaciół nie było możliwe, dlatego koncert został zorganizowany w przestrzeni wirtualnej i udowodnił, że uniwersytet tworzą ludzie gotowi w tak trudnych czasach do dzielenia się twórczością z całym społeczeństwem. W koncercie wystąpili: dr Grzegorz Niemczuk – fortepian, duet gitarowy: prof. dr hab. Tomasz Spaliński & Rafał Jarczewski, dr hab. Tomasz Orlow – fortepian. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mendel z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Nagrania dokonano w siedzibie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Krzysztof Jarosz powołany do zespołu doradczego MNiSW

Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, został powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Do zadań jednostki należy opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach ww. programu, ocena raportów rocznych z realizacji zadań objętych pomocą i raportów z wykorzystania środków finansowych, a także przedstawienie wyników prac ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Zespół został powołany na okres od 10 czerwca 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Celem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście polskich czasopism akademickich w międzynarodowy obieg naukowy.

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów, którzy otrzymają stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. W tym roku otrzyma je 200 osób. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Wojciech Waleczek, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych, dr Ashley Gumsley z Wydziału Nauk Przyrodniczych, dr Mikołaj Marcela z Wydziału Humanistycznego, dr Katarzyna Malarz z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz mgr Agnieszka Talik, doktorantka z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.