Doskonałość badawcza w przyjaznym miejscu pracy

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr (ICRK) to nowa jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołana z myślą o wspieraniu pracowników oraz kadry zarządzającej związanych przede wszystkim z uczelniami. ICRK odgrywa rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, inicjując interdyscyplinarne projekty badawcze i wdrożeniowe oraz włączając się w ich realizację, aby projektować profesjonalne narzędzia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektorem centrum jest prof. dr hab. Barbara Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr.

Idea ICRK

– Powołane przez nas centrum ma nie tylko prowokować do stawiania ważnych pytań, lecz również udostępniać miejsce do dyskusji i sprzyjać poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. U źródeł jego powstania tkwiła ciekawość, pasja poznania i chęć zrozumienia badanych problemów w ujęciu interdyscyplinarnym – mówi prof. Barbara Kożusznik.

We współpracy z centrum podejmowane są projekty badawcze i wdrożeniowe, które mają wspierać budowanie miejsc pracy przyjaznych ludziom i sprzyjających rozwojowi organizacji.

Inicjatywy te łączy wspólny cel, którym jest projektowanie rozwiązań wspomagających sektor nauki i szkolnictwa wyższego w umacnianiu pozycji badawczej uczelni poprzez rozwijanie potencjału związanych z nimi pracowników.

Konkretne rozwiązania konstruowane będą w oparciu o dostęp do najnowszej wiedzy z wielu różnych dyscyplin naukowych, w ramach których badane może być szeroko rozumiane funkcjonowanie człowieka w pracy. Efekty działań powinny zainteresować przede wszystkim osoby zarządzające uczelniami. Działy HR coraz częściej stają się partnerem władz uczelni w rozmowach dotyczących wprowadzania zmian, które mają m.in. przyczyniać się do umacniania pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Potrzebne są więc profesjonalne narzędzia i rozwiązania sprzyjające nie tylko rozwijaniu polityki personalnej, lecz również kształtujące określoną kulturę pracy na uczelniach.

Kluczowe kompetencje kadr przyszłości

Jedną z inicjatyw podjętych w ramach centrum jest projekt pn. „ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” mający na celu opracowanie narzędzi służących rozwijaniu potencjału kadry naukowej oraz kadry wsparcia administracyjnego polskich uczelni. W czasie trwania projektu prowadzone będę badania naukowe dotyczące m.in. funkcjonowania zespołów badawczych i pracy liderów, a także upowszechnione zostaną dobre praktyki związane z umacnianiem pozycji polskich uczelni na świecie i dążeniem do doskonałości badawczej.

W tym celu podjęta zostanie współpraca z jednostkami badawczymi rodzimego sektora szkolnictwa wyższego, uczelniami zagranicznymi oraz ekspertami zewnętrznymi.

Na podstawie badań opracowywane będą:

  • model kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego,
  • narzędzia oraz wskaźniki pomiaru i analizy kompetencji, w tym narzędzia online,
  • rekomendacje dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji kadr.

Projekt, którym kieruje prof. Barbara Kożusznik, finansowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG i będzie realizowany w latach 2020–2022. Kwota przyznanej dotacji wynosi 1 525 488,80 zł.

Prowadzenie badań we współpracy z ICRK

Ludzi zaangażowanych w działania ICRK łączą cztery wartości: ciekawość, wiedza, zaangażowanie i doskonałość.

Do współpracy z ICRK zaproszeni są wszyscy, którzy prowadzą badania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi bądź podejmują tematy badawcze mogące przyczynić się do świadomego kształtowania przyjaznych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat ICRK dostępne są na stronie: www.us.edu.pl/icrk.