Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Idzi Panic: Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters

Agata Bryłka-Jesionek: Nowożytna kalendariografia Śląska do połowy XVIII wieku. Katalog

Aleksandra Barwicka-Makula: Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592

TEOLOGIA. Weronika Juroszek: Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie. Porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe

Anna Maliszewska: W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności

Leszek Szewczyk: Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym

NAUKI POLITYCZNE. Katarzyna Czornik , Miron Lakomy: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku. Przebieg – uwarunkowania – implikacje

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2018, nr 4: Polowanie. Red. Justyna T y mi eniecka-Suchanek , Paulina Charko-Klekot (wersja elektroniczna)

„Iudaica Russica” 2018, nr 1 (1). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

KULTURY I LITERATURY MNIEJSZE. Leszek Drong: Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej.

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Danuta Pluta-Wojciechowska : Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context. Ed. Danuta Gabryś-B arker

Voces y caminos en la ensenanza de espanol / LE: desarrollo de las identidades en el aula. Red. Cecylia Tatoj , R. Sergio Balches Arenas

„Neophilologica” 2018. Vol. 30: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. Sous la rédaction de Wiesław Banyś en coopération avec Anna Krzyżanowska et Monika Sułkowska

Oriental Encounters. Language, Society, Culture / Spotkania orientalistyczne. Język, społeczeństwo, kultura. Eds. / red. Agnieszka Solska , Ireneusz Kida

Bożena Cetnarowska: Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish

PUBLIKACJE STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘ- ZYKÓW OBCYCH. Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia. Red. Danuta Gabryś-Barker , Ryszard Kalamarz , Maria Stec

PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 10. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

PEDAGOGIKA. Ewa Wysocka: Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Marcela Gruszczyk: Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945–1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Niesporek: Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. ZWIERZĘ – JĘZYK – EMOCJE. Dyskursy i narracje. Red. Marzena Kubisz , Justyna Tymienieck a-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4. Red. Aleksandra Kalisz , Ewelina Tyc

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (2). Eds. Danuta Gabryś -Barker , Adam Wojtaszek

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Agnieszka Gasz: Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne

MUZYKA. Muzyka na Śląsku Cieszyńskim. Red. Bogumiła Mika , Magdalena Szyndler

PRAWO. Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Red. Grzegorz Dobrowolski , Aleksander Lipiński , Ryszard Mikosz , Gabriel Radecki

PEDAGOGIKA. Ewa Tomaszewska: Tam i z powrotem. Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku. Wyd. 2. popr. i uzup.

„Chowanna” 2018. T. 1 (50): Perspektywy edukacji małego dziecka w kontekście zmian oświatowych. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Alina Budniak