1 września 2018 roku rozpoczął się projekt pt. FITPED – Work-based Learning in Future IT Professionals Education finansowany w ramach programu Erasmus+ KA203 Partnerstwo strategiczne

Nowy projekt IT

W skład konsorcjum pracującego nad projektem wchodzi siedem instytucji partnerskich: koordynatorem jest Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), a partnerami Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Mendelova Univerzita w Brnie (Czechy), Universidad de Las Palmas de Gran Cannaria (Hiszpania), Helix5 (Holandia) i Teacher.sk (Słowacja). Opracowanie koncepcji i uruchomienie projektu zostało uwarunkowane kilkoma ważnymi czynnikami – społecznymi, ekonomicznymi, edukacyjnymi, technologicznymi, cywilizacyjnymi. Projekt ma potrwać do 31 sierpnia 2021 roku.

Spotkanie inauguracyjne KickOff Meeting, w którym uczestniczyli przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich
Spotkanie inauguracyjne KickOff Meeting, w którym uczestniczyli przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich

Cel projektu

Cyfryzacja społeczeństwa i automatyzacja wielu procesów przynoszą nowe możliwości i wpływają na pojawianie się nowych rodzajów miejsc pracy. Liczba pracowników zatrudnionych w branży IT stale rośnie. Pracodawcy w Unii Europejskiej podkreślają jednak rosnący niedobór specjalistów w tym sektorze, głównie w dziedzinie rozwoju oprogramowania, analizy danych i nauk o danych. Opracowanie i ocena proponowanego modelu edukacyjnego jest głównym celem projektu. Model zapewni rozwój wysoce wyspecjalizowanych umiejętności i kompetencji przyszłych specjalistów IT. Koncentruje się on na minimalizacji liczby uczniów mających problemy z uczeniem się. Zwiększenie poziomu wiedzy zdobytej przez studentów na wprowadzających kursach rozwijających kompetencje programistyczne jest niezbędne do podniesienia poziomu wiedzy o wysoce wyspecjalizowanych umiejętnościach informatycznych, a także do szkolenia studentów do uczenia się przez całe życie. Podczas tego procesu będą wykorzystywane funkcje uczenia się w miejscu pracy, aktywnego uczenia się, podejścia opartego na współpracy i problemowego uczenia się.

Studenci akredytowanych programów studiów tworzą główną grupę docelową. Będą bezpośrednio zaangażowani w działania, które wdrażają innowacje w edukacji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zaangażowanie doktorantów w zadania projektu w celu poprawy ich umiejętności nauczania. W ciągu dwóch lat aktywnego wdrażania platformy edukacyjnej i korzystania z niej uczniowie będą zapisywać się na kilka kursów, dlatego całkowita liczba studentów wzrośnie do 1800.

Projekt skoncentruje się na działaniach, które wspierają innowacyjne metody i podejścia pedagogiczne, a także rozwijają cyfrowe zasoby i narzędzia edukacyjne. Wdrożony model edukacyjny wykorzysta pozytywne cechy środowiska informacyjno-komunikacyjnego, zautomatyzowaną ocenę kodu programowania, interaktywność i natychmiastową informację zwrotną. W związku z tym zastosowana zostanie innowacyjna strategia oparta na podejściu WBL (Work Based Learning) do zaawansowanych tematów edukacyjnych. Rozwój platformy edukacyjnej nastąpi po początkowej fazie projektu. Opracowany zostanie interaktywny materiał edukacyjny do nauki języków programowania w pierwszej fazie. Ocena rezultatów dla pierwszego etapu nastąpi w drugiej fazie projektu. Jednocześnie zostaną zrealizowane kursy e-learningowe ukierunkowane na rozwój wysoce wyspecjalizowanych umiejętności informatycznych i wiedzy z wykorzystaniem podejść WBL.

Podczas spotkania inauguracyjnego zostały określone i przedstawione cele projektu, plan działań oraz rola
każdego partnera
Podczas spotkania inauguracyjnego zostały określone i przedstawione cele projektu, plan działań oraz rola każdego partnera

Wdrożenie i ocena modelu

Wdrożenie i ocena modelu dwustopniowego są głównym wkładem projektu. Pierwszy etap polega na uzyskaniu podstawowej wiedzy i umiejętności przez studentów IT poprzez intensywne korzystanie z interaktywnych treści edukacyjnych i automatyczną ocenę kodu źródłowego stworzoną dla zestawu popularnych języków programowania – wszystkie zawarte w proponowanej platformie edukacyjnej. Drugi etap przenosi odpowiedzialność za dalsze uczenie się na uczniów. W tym procesie wykorzystuje się projekty realnego świata z rosnącymi trudnościami, które zmuszają specjalistów IT do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczenia się przez całe życie. Projekt ma wielokierunkowe oddziaływanie. Krótkoterminowa perspektywa to opracowanie platformy edukacyjnej, która zapewni zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. W rezultacie wzrośnie ogólna jakość szkoleń i edukacji studentów informatyki. Zmniejszy się odsetek studentów zagrożonych niepowodzeniem w kształceniu. W tym samym czasie zaangażowani studenci osiągną lepsze oceny. Długoterminowa perspektywa to wyższy poziom wiedzy i umiejętności informatycznych zdobytych przez grupę docelową mające wpływ na ich atrakcyjność na rynku pracy. Wzrośnie również poziom gotowości do uczenia się przez całe życie.

W założeniu opracowany model ma mieć wpływ na różne dziedziny życia społecznego oraz edukacji. Przede wszystkim widoczny będzie wpływ regionalny. Wzrośnie konkurencyjność zaangażowanych uczelni w regionie, ponieważ zapewnią one innowacyjne podejście do edukacji studentów IT w oparciu o oczekiwania i nawyki uczniów. Firmy regionalne będą miały możliwość zatrudniania studentów informatyki o wyższej wiedzy początkowej.

Projekt wywrze wpływ na edukację – zaproponowane i ocenione zostaną nowe metodologie i zmodernizowane podejścia dydaktyczne do zagadnień IT objętych projektem. Ulepszone metody oceny oparte na automatyzacji będą stosowane w całym modelu edukacyjnym. Uwzględnione zostaną elementy rywalizacji, a także modele, które pozwalają rejestrować i analizować postępy i wyniki uczniów oraz identyfikować sytuacje, które mogą prowadzić do niepowodzenia w uczeniu się. Proponowana i wdrożona koncepcja może mieć zastosowanie do innych powiązanych dziedzin (wpływ technologiczny), zmniejszy się ponadto liczba studentów, którzy opuszczą studia z powodu niepowodzenia w nauce (wpływ społeczny). Absolwenci uzyskają wyższy poziom specjalistycznej wiedzy i umiejętności informatycznych.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w projekcie biorą udział specjaliści z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji: dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska oraz mgr inż. Andrzej Szczurek; z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach: dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek, dr hab. Beata Zielosko, dr hab. inż. Mariusz Boryczka, dr Katarzyna Trynda, dr Iwona Polak, mgr Kornel Chromiński, mgr inż. Arkadiusz Nowakowski. Opiekunem ze strony Działu Projektów jest mgr Magdalena Szczepocka.

8 i 9 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) odbyło się spotkanie inauguracyjne KickOff Meeting, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich, zostały określone i przedstawione cele projektu, plan działań, rola każdego partnera.

Więcej informacji na stronach:

Oficjalna strona projektu: https://www.fitped.eu/

Profile na portalach społecznościowych:

https://www.facebook.com/Work-Based-Learning-in-Future-it-Professionals-Education-381029312675320/

https://twitter.com/hashtag/fitped

Autorzy: Martin Drlik, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Andrzej Szczurek
Fotografie: Martin Capay, Andrzej Szczurek