26 lutego 2019 roku Senat UŚ przyjął uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nowy organ uczelni

Zgodnie z ideą nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rada uczelni ma za zadanie otworzyć hermetyczne środowisko akademickie na otoczenie społeczno-gospodarcze i stworzyć szansę na profesjonalizację zarządzania. W skład Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach weszli przedstawiciele uczelni, osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Reprezentantami środowiska akademickiego zostali: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek z Wydziału Filologicznego pełniący funkcję prodziekana wydziału, prof. zw. dr hab. Marian Paluch z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii pełniący funkcję dyrektora Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, dr hab. Edyta Sierka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska pełniąca funkcję prodziekana wydziału.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do Rady powołano także osoby spoza wspólnoty akademickiej. Członkami nowego organu Uniwersytetu Śląskiego zostali: dr Andreas Glenz, Piotr Uszok i prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała.

Dr Andreas Glenz, absolwent Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie, jest prezesem zarządu PREVAC sp. z o.o., która obecnie jest jednym ze światowych liderów w produkcji próżniowych aparatur naukowo-badawczych. Początkowo pracował na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie objął stanowisko szefa technicznego i pracownika naukowego. Oprócz budowy i modernizacji instytutów pracował naukowo w segmencie tworzenia nowych technik pomiarowo-badawczych z zakresu nanotechnologii.

Piotr Uszok, absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1998–2014 pełnił funkcję prezydenta Katowic. W latach 1999–2003 piastował funkcję prezesa Związku Miast Polskich, a następnie w latach 2003– 2007 – prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich. W latach 2003–2011 był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako prezydent miasta zrealizował wiele projektów rozwojowych, m.in. kompleksową przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej miasta, Drogową Trasę Średnicową, obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, przebudowę centrum miasta oraz w znaczący sposób przyczynił się do powstania nowego dworca kolejowego w Katowicach. Dzięki współpracy z kolejnymi rektorami Uniwersytetu Śląskiegot miasto Katowice miało między innymi swój wkład w budowę nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji, CINiBA, Wydziału Radia i Telewizji oraz w modernizację budynku rektoratu UŚ i deptaku przed rektoratem. Pracował w spółce Carboautomatyka SA na stanowisku wiceprezesa. Jest prezesem spółek Silesia Nova sp. z o.o. i Eko-Bryza sp. z o.o., członkiem Rady Nadzorczej Tramwaje Śląskie SA oraz członkiem Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) jest specjalistą chorób oczu. Staże zagraniczne odbył w Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Pavii, Instituto Beato Luigi Palazzolo Reparto Oculistica, Ophthalmology Departament Uniwersytetu w Wiedniu, Ophthalmology Departament University of Lexington. Jest stypendystą Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie. Od 2000 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Zorganizował od podstaw oddział okulistyki (obecnie jeden z najlepiej wyposażonych w Polsce). Pełni funkcje kierownika Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (przekształconego w Katedrę i Kliniczny Oddział Okulistyki). Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki oraz pełnomocnikiem Rektora ŚUM ds. Programów Rozwojowych i Innowacji oraz Przewodniczącym Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii ŚUM. Jest profesorem wizytującym w Hebei Eye Hospital Xingtai Chiny. Pionier metod diagnostycznych i leczniczych w zakresie okulistyki. Współpracował z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, m.in. był inicjatorem powstania szkolenia podyplomowego w zakresie optometrii i współtwórcą programu nauczania z zakresu fizyki medycznej.

W Radzie zasiądzie również przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Łukasz Grabolus.

Kadencja pierwszej Rady trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku. Początkowo jej zadania będą ograniczone. Do momentu wejścia w życie nowego statutu uczelni prace Rady skoncentrują się na wskazaniu kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat uczelni zaopiniowaniu projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego, uchwaleniu regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania. Od dnia wejścia w życie statutu Uniwersytetu Śląskiego do końca kadencji Rada realizować będzie następujące zadania, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, w tym opiniowanie planu rzeczowo- -finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania, zatwierdzanie sprawozdania finansowego, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, wykonywanie innych zadań określonych w statucie.