Wydział Pedagogiki i Psychologii

Katowice
ul. Grażyńskiego 53
tel.: 32 359 97 09
pips@us.edu.pl
www.wpips.us.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci elity intelektualne, których zadaniem jest nie tylko kreowanie, utrwalanie i pielęgnowanie uniwersalnych wartości nauk o wychowaniu i psychologii, ale także dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.

Absolwenci opuszczający mury Wydziału są znakomicie przygotowani do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom. Program kształcenia dostosowany jest zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i odpowiada zapotrzebowaniom społecznym.

Kierunek pedagogika oferuje dziesięć specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo- -wychowawcza z animacją zabawy, pedagogika rewalidacyjna, wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego (języka angielskiego). Równie szeroką gamę możliwości oferuje kierunek pedagogika specjalna. Wydział oferuje ponadto studia na kierunkach arteterapia i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studenci psychologii zdobywają wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Mogą dokonać wyboru preferowanych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych, decydując się na jedną z wielu cieszących się ogromnym zainteresowaniem ofert, są to m.in.: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia.


Fotografie: Małgorzata Łuczyna