Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji części studiów lub praktyki za granicą mogą zadecydować o sukcesie zawodowym i całej przyszłości. To szansa, z której można i należy skorzystać

Erasmus+ otwiera świat

Uniwersytet Śląski oferuje liczne możliwości wyjazdów na uczelnie na całym świecie, przede wszystkim na uczelnie europejskie – na podstawie dwustronnych umów o współpracy oraz dzięki międzynarodowym, badawczym i edukacyjnym programom wymiany akademickiej. Każdego roku ponad 2500 studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego wyjeżdża do 75 krajów świata.

O programie

Program edukacyjny Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego studenci mogą odbywać część studiów, a także praktyk zawodowych na różnych zagranicznych uczelniach i w przedsiębiorstwach, jest szansą na zdobycie doświadczenia, szkolenie języka, a jednocześnie umożliwia poznanie innych kultur i zawarcie nowych, cennych znajomości. Uniwersytet Śląski dzięki ponad 700 umowom zawartym z partnerami w różnych krajach świata oferuje wiele możliwości umiędzynarodowienia studiów. W ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki wyjeżdża rocznie ponad 300 studentów UŚ. Stoją przed nimi otworem uczelnie we wszystkich krajach członkowskich UE, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii (państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Macedonii, Turcji i wielu innych krajach świata. Program skierowany jest do wszystkich i można z niego korzystać wielokrotnie.

Jeżeli nawet nie uda Ci się skorzystać z oferty programu Erasmus+ i wyjechać na studia lub praktykę, program i tak zapewni Ci żywy i bezpośredni kontakt ze światem. Prawdopodobnie spotkasz studentów, którzy jako uczestnicy Erasmusa podejmą studia na Uniwersytecie Śląskim. W jego ramach jest również realizowana wymiana pracowników uczelni, prawie na pewno więc będziesz mieć szansę uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski pracowników zagranicznych uczelni partnerskich.

Erasmus Student Network

Wszelkie obawy przed wyjazdem w nieznane pozwala rozwiać Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska organizacja studencka zajmująca się wspieraniem i promowaniem mobilności w ramach międzynarodowych programów wymiany studenckiej oraz opieką nad studentami przebywającymi za granicą. Od 2015 roku również na Uniwersytecie Śląskim działa sekcja Erasmus Student Network (ESN). Na przykładzie jej działalności można zapoznać się z systemem opieki, organizacji wolnego czasu, jak również szerokim wachlarzem dodatkowych zajęć oferowanych studentom podczas trwania wymiany. Katowicki Erasmus Student Network zapewnia znalezienie opiekuna ułatwiającego obcokrajowcom stawianie pierwszych kroków w Polsce, pomaga w poszerzaniu kompetencji językowych i nawiązaniu międzynarodowych przyjaźni. W ramach tygodnia adaptacyjnego (Orientation Week) organizuje udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i rozrywkowych, ułatwiając poznanie kultury, obyczajów i tradycji kraju. Członkowie ESN na Uniwersytecie Śląskim potrafią łączyć naukę z zabawą, wspierają mobilność, promują tolerancję, starają się działać tak, aby wszyscy, którzy korzystają z oferty programu Erasmus+, wynieśli z tego doświadczenia jak najwięcej korzyści oraz miłych wspomnień.

Dofinansowanie

Miesięczna wysokość stypendium podczas wyjazdu na studia waha się od 350 do 650 euro (w zależności od kraju pobytu). W przypadku praktyk kwota ta wynosi od 450 do 600 euro. Studenci znajdujący się w trudniejszej sytuacji finansowej (otrzymujący stypendium socjalne) i planujący wyjazd na studia lub praktykę do kraju programu Erasmus+ (poza krajami partnerskimi) mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro miesięcznie. W przypadku wyjazdów do państw partnerskich program dofinansowuje także koszty podróży. Stawka tego dofinansowania zależy od odległości (od 180 do 1100 euro). Osoby mające specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia mogą ubiegać się o pełne finansowanie uzasadnionych kosztów rzeczywistych (kosztów podróży i pobytu opiekuna, kosztów zatrudnienia asystenta, specjalnych materiałów dydaktycznych, specjalnych kosztów zakwaterowania, zwiększonych kosztów utrzymania, lekarstw czy zabiegów rehabilitacyjnych), które są rozliczane na podstawie dowodów księgowych.

Erasmus ma 31 lat. 20 lat jest obecny w Polsce

To wiek wskazujący na to, że mamy do czynienia z programem sprawdzonym i dojrzałym. Erasmus w Europie powstał w 1987 roku. Do Polski zawitał w 1998 roku i w 2018 roku świętujemy jego 20-lecie. Przez te lata z programu skorzystało ponad 4 tysiące studentów Uniwersytetu Śląskiego. Warto przyczynić się do dalszego zwiększenia tej liczby.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zajrzyj na stronę: erasmus.us.edu.pl.


Fotografie: Roman Łuszczki