Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Katarzyna Niemczyk : Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku

TEOLOGIA. Andrzej Pastwa : Dobro małżonków. Identyfikacja elementu „ad validitatem” w orzecznictwie Roty Rzymskiej

SOCJOLOGIA. Społeczeństwo – sport – edukacja. Red. Barbara Wiśniewska-Paź , Piotr Wróblewski

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce : Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 15. Red. Jan Iwanek , Rafał Glajcar Robert Rajczyk : Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Red. Agnieszka Nęcka , Dariusz Nowacki , Jolanta Pasterska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 3: Cultura y traducción. Eds. Joanna Wilk-Racięska , Sabina Deditius , Anna Nowakowska-Głuszak

Katarzyna Gutkowska-Ociepa : Odkodowana bliskość. Powieściopisarstwo Enrique Vili-Matasa, Antonia Muñoza Moliny i Alejandra Cuevasa w kontekście prozy polskiej po 1989 roku

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki. Red. Andrzej Polak , współudz. Monika Karwacka

Lucyna Spyrka : Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich

FILOLOGIA KLASYCZNA. Hyperejdes: „Mowy”. Przekład ze wstępem i komentarzem: Jan Kucharski

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Wioletta Wilczek: Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych)

Dyskurs i jego odmiany. Red. Bożena Witosz , Ewa Ficek , Katarzyna Sujkowska-Sobisz

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jadwiga Stawnicka : Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

PRAWO. Walerian Pańko : O prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Oprac., wstępem i komentarzem opatrzyła Teresa Kurowska

PEDAGOGIKA. Iwona Malorny: Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 30 (2016). Red. naczelny Maciej Sablik , red. tomu Justyna Sikorska

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska : Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

ETNOLOGIA. Izabela Łuc : Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

SOCJOLOGIA. Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Red. Jolanta Klimczak , Katarzyna Ponikowska-Chochoń

Krzysztof Bierwiaczonek : Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych

NAUKI POLITYCZNE. Mieczysław Stolarczyk : Rosja w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Polski w latach 1992–2015

Natalia Stępień-Lampa : Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP

Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy. Red. Paweł Sarna , Matylda Sęk

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. Bożena Szałasta-Rogowska

Ewa Bartos : Figury braku. O prozie Stanisława Dygata

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3. Red. Eugeniusz Knapik , Agnieszka Woźniakowska , Wojciech Stępień , Jarosław Szurman vStyl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4. Red. Eugeniusz Knapik , Agnieszka Woźniakowska , Wojciech Stępień , Jarosław Szurman

Nina Nowara -Matusik : „da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…“. Zum Bild der Frau im Erzählwerk Ina Seidels

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki. Red. Zbigniew Kadłubek , Tomasz Gęsina

Karolina Pospiszil : Swojskość i utrata. Obraz Górnego Śląska w literaturze polskiej i czeskiej po 1989 roku

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispanicos. T. 4: Linguistica y didactica de la lengua espanola. Red. Joanna Wilk-Racięska , Cecylia Tatoj , Agnieszka Szyndler

Michał Hrabia : Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać/jeździć” (sur la base des formes du présent)

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Andrzej Charciarek , Anna Zych

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita : „Coming-out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 2 (21): Współczesne biblioteki na świecie. Red. Jolanta Szulc

STUDIA O KULTURZE. Piotr Zawojski : Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Badania kultury. Ludzie, projekty, realizacje. W 40-lecie Zakładu Teorii i Historii Kultury. Red. Anna Gomóła , Marek Pacukiewicz

PRAWO. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz: Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Katarzyna Cichos : Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

Tomasz Pietrzykowski : Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku

PSYCHOLOGIA. Utrata i żałoba – teoria i praktyka. Red. Renata Kleszcz-Szczyrba , Anita Gałuszka

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Alicja Żywczok

Anna Studenska : Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Edyta Widawska : Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita : Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C. Wyd. 3