Europejska Rada ds. Badań Naukowych finansuje najwyższej jakości badania naukowe – indywidualne granty, o które ubiegać się mogą naukowcy z całego świata, aby prowadzić swoje badania w wybranej instytucji goszczącej na terenie Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego

ERC Grant – duże pieniądze dla ambitnych naukowców

Kto i o jakie środki może się ubiegać?

Finansowanie otrzymują projekty interdyscyplinarne o wysokim stopniu ryzyka naukowego, zakładające zastosowanie nowatorskich metod, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy – frontier research. W zależności od przebiegu ścieżki kariery naukowiec może ubiegać się o finansowanie 5-letniego projektu w ramach trzech rodzajów konkursów:

  • ERC Starting Grant – od 2 do 7 lat od uzyskania stopnia doktora (1,5 mln euro),
  • ERC Consolidator Grant – od 7 do 12 lat od uzyskania stopnia doktora (2 mln euro),
  • ERC Advanced Grant – doświadczony naukowiec, o uznanym dorobku naukowym, (2,5 mln euro).

Wniosek składa naukowiec (Principal Investigator) w porozumieniu z instytucją goszczącą (Host Institution), która zobowiązuje się do zapewnienia naukowcowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Instytucją goszczącą może być instytucja macierzysta naukowca – naukowiec zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim może realizować projekt w swojej uczelni. Principal Investigator tworzy w ramach projektu zespół, którego członkowie mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Wniosek – co musi być opisane i jak będzie oceniane?

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Jedynym kryterium oceny projektów jest ich doskonałość naukowa. Wniosek o dofinansowanie składa się z części administracyjnej oraz dwóch części merytorycznych B1 (przedstawienie pomysłu i sylwetki naukowca) i B2 (część naukowa).

Ocena wniosku jest dwuetapowa. Podczas pierwszego etapu członkowie danego panelu tematycznego czytają tylko część B1 – następuje ocena stopnia doskonałości naukowej projektu oraz naukowca. Oceniający odpowiadają m.in. na takie pytania w odniesieniu do ocenianego projektu: Czy reprezentuje on nowe podejście do badań? Czy planowany jest zaskakujący wpływ na naukę? Czy realizacja tego projektu jest w tym momencie stanu nauki niezbędna? Czy projekt jest dobrze przemyślany? Czy naukowiec jest osobą z odpowiednim dorobkiem i pozycją naukową? Czy naukowiec posiada odpowiednie kwalifikacje, aby zarządzać projektem? W drugim etapie członkowie danego panelu tematycznego wraz z ekspertami zewnętrznymi czytają wniosek w całości oraz oceniają osobiste przedstawienie projektu przez wnioskodawcę – interview w Brukseli. Interview polega na około 10-minutowej prezentacji projektu, po której następuje 15–20 minutowa sesja pytań.

Terminy konkursów – kiedy rozpocząć prace, kto może pomóc?

Przygotowanie kompletnego wniosku jest procesem złożonym, na który składają się m.in.: wybór instytucji goszczącej i porozumienie z nią, opracowanie części merytorycznej wniosku, wypełnienie części administracyjnej wniosku wraz z opracowaniem szacowanego budżetu projektu. Najkorzystniej jest, aby przed wysłaniem wniosku pomysł i sposób jego opisania zostały zweryfikowane w najbliższym środowisku naukowym oraz przez jednostki, których zadaniem jest wspierać polskich naukowców w procesie pozyskiwania Grantów ERC (działy administracyjne uczelni – na Uniwersytecie Śląskim funkcję tę pełni Dział Projektów w Centrum ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką, a poza uczelnią: Regionalne Punkty Kontaktowe, Krajowy Punkt Kontaktowy, Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN).

Aby efektywnie rozplanować prace, decyzję o ubieganiu się o środki należy podjąć już teraz, wybierając stosowny dla siebie konkurs:

  • ERC Starting Grant: 26.07.2016 – 18.10.2016,
  • ERC Consolidator Grant: 20.10.2016 – 9.02.2017,
  • ERC Advanced Grant: 16.05.2017 – 31.08.2017.

Dodatkowe korzyści

Niezaprzeczalną korzyścią, poza wielkim prestiżem, jaki przynosi ERC Grant, są duże środki finansowe pozyskane na prowadzenie 5-letniego projektu badawczego, które naukowiec może wykorzystać na wynagrodzenia zbudowanego przez siebie zespołu badawczego, wyjazdy, zakupy, publikacje.

W marcu 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło środki na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 – tzw. Premię na Horyzoncie. Zgodnie z wytycznymi otwartego konkursu realizujący projekt może ubiegać się o środki na dodatkowe wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w wysokości do 35 proc. wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę.

Wszystkich naukowców zainteresowanych aplikowaniem o ERC Grant zapraszamy do kontaktu z Centrum ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką (Dział Projektów: Aleksandra Pieniążek, tel. 32 359 22 65, aleksandra.pieniazek@us.edu.pl), które służy wsparciem w opracowaniu wniosku.

Centrum ds. Projektów
i Współpracy z Gospodarką

Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę szereg korzyści, jakie przynosi realizacja projektu finansowanego z ERC Grant, gorąco zachęcam wszystkich naukowców mających ambitne i nowatorskie pomysły na prace badawcze do aplikowania o te środki w celu prowadzenia projektów na Uniwersytecie Śląskim, który jako instytucja goszcząca zapewni ku temu doskonałe warunki.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk