Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Marek Wójtowicz: Zakład Pascala – argumentacja i działanie

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. Barbara Gutkowska , Agnieszka Nęcka

Beata Stuchlik-Surowiak : Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku

Dominik Chwolik : Rymkiewicz. Dopowiedzenia

Marek Piechota : Poliglotyzm wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński)

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 2 (7): Rozprawy i artykuły: Ojciec, nasz bliźni. Prezentacje: Edward Pasewicz. Red. naczelny Adam Dziadek , red. materiałów w części „Ojciec, nasz bliźni” Krzysztof Kłosiński , Dawid Matuszek

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Romanica Silesiana”. 2015, No. 10: Insularia. Sous la rédaction de Ewelina Szymoniak , textes réunis et établis par Aneta Chmiel , Andrzej Rabsztyn , Zuzanna Szatanik

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Agnieszka Piela : Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 24. Red. Danuta Krzyżyk

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1 (17): Polacy w/o Australii. Red. nacz. Romuald Cudak , red. numeru Magdalena B ą k

PRAWO. Anna Stawarska-Rippel: Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne

PEDAGOGIKA. Magdalena Bełza: Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

„Chowanna” 2015. T. 2 (45): Kultura wizualna – konteksty edukacyjne. Red. naczelna Ewa Syrek , redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak , Wiesława Walkowska

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Urszula Swadźba, Monika Żak: Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Teresa Banaś-Korniak: Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie

Par Coeur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. Iwona Gralewicz-Wolny, Beata Mytych-Forajter

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 2: Teatro. Eds. Joanna Wilk-Racięska, Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Marta Kobiela-Kwaśniewska

Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Vol. 3: Cultura y traduccion. Eds. Joanna Wilk-Racięska, Sabina Deditius, Anna Nowakowska-Głuszak

Translation in Culture. Eds. Marta Mamet-Michalkiewicz, Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

HistoRISUS. Historie śmiechu/ śmiech (w) historii. Red. Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Wolff,  Alicja Bemben

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce: Człowiek lokalny. Eseje umiejscowione

Piotr Pierzchała : Polska piosenka POP jako tekst w tekście kultury. Na przykładach z pierwszej dekady XXI w.

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 12. Eds. Anna Kucz, Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa: Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2. Red. Iwona Loewe, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. New ways to Face and (Im)politeness. Ed. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

„Theory and Practice of Second Language Acquisition”. 2016. Vol. 2 (1). Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

PRAWO. Józef Ciągwa: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka

New Challenges for International Organizations. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16. Red. Maksymilian Pazdan

PSYCHOLOGIA. Utrata i żałoba – teoria i praktyka. Red. Renata Kleszcz-Szczyrba , Anita Gałuszka

PEDAGOGIKA. Edukacja, kultura i sztuka – spoistość a integracja. Red. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Alicja Żywczok : Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia

Łukasz Michalski: Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania

NAUKI O ZIEMI. Weronika Dragan: Przemiany funkcjonalno- -przestrzenne starego miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013

Alicja Szajnowska-Wysocka , Sławomir Sitek : Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego

MATEMATYKA. Jerzy Mioduszewski: Continuity. Eleven sketches from the past of Mathematics. Translated by Abe Shenitzer

BIOLOGIA. Michał Romańczyk , Zbigniew Wilczek , Agnieszka Kompała-Bąba , Wojciech Bąba: Synanthropization of Forest and Shrub Communities in the Upper Vistula River Valley (Oświęcim Basin, Northern Prykarpattia)

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w internecie. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 12: Jacek Hugo-Bader: „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak: „Radiobudzik pani Mohs”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1–C2). Oprac. Katarzyna Frukacz