Kronika UŚ

Europejski Kongres Gospodarczy 2016

Od 18 do 20 maja w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) – najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej. W spotkaniach poświęconych nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy udział wzięło kilka tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. Corocznie kongres gromadzi reprezentantów świata biznesu, polityki i nauki. Wśród uczestników są politycy unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich oraz menedżerowie największych firm z kraju i ze świata. Gościem specjalnym tegorocznego spotkania inaugurującego EEC była prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło. Głos zabrali: Jerzy Buzek (poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001, przewodniczący Rady EEC), marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezydent Katowic Marcin Krupa. Cykl trzydniowych debat zainaugurowała dyskusja poświęcona geopolityce, bezpieczeństwu oraz gospodarce, w której udział wzięli poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, gubernator obwodu odeskiego, prezydent Gruzji w latach 2004–2007 oraz 2008–2013 Micheil Saakaszwili.

W programie wydarzenia znalazło się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych. Spotkania dotyczyły między innymi: różnych aspektów rewolucji cyfrowej w gospodarce i wpływów sytuacji geopolitycznej na bezpieczeństwo oraz na przyszłość europejskiej integracji. Poruszone zostały również kwestie powiązań energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną. Nie zabrakło także tematyki związanej z innowacyjnością oraz komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w kongresie udział wzięli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który uczestniczył w dyskusji na temat komercjalizacji prac B+R oraz kontroli w projektach naukowo-przemysłowych, a także rektor elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który uczestniczył w debacie na temat zarządzania zasobami wodnymi.

Rektor elekt prof. Andrzej Kowalczyk przewodniczącym KRUŚ

20 maja rektor elekt, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) na czteroletnią kadencję 2016–2020. Sprawowanie funkcji prof. Andrzej Kowalczyk rozpocznie 1 września 2016 roku. Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego KRUŚ odbyły się podczas dwudniowego posiedzenia w Opolu, którego gospodarzem był Uniwersytet Opolski. Wiceprzewodniczącym został rektor elekt Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich zrzesza sześć uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Opawie i Uniwersytet Ostrawski. Powstała w 2003 roku i stanowi płaszczyznę integracji międzyregionalnej oraz forum polsko-czeskiej współpracy naukowej i edukacyjnej.

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak laureatem stypendium DEA

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak z Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego został nagrodzony prestiżowym stypendium DEA – Directeurs d’études associés przyznawanym przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. W ramach stypendium dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak razem z francuskimi partnerami pracować będzie nad recepcją twórczości Lukiana w literaturze bizantyńskiej okresu Paleologów.

Dr Ewelina Wiszczun stypendystką programu „Visegrad–Taiwan Scholarships”

Visegrad Fund przyznał dr Ewelinie Wiszczun z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stypendium w ramach prestiżowego programu „Visegrad–Taiwan Scholarships”. Dr Ewelina Wiszczun będzie realizowała roczny projekt pt. „Management strategy of the Taiwanese labor market in the context of the global labor market” w National Taiwan University w Tajpei. Opiekunem realizowanego przez dr Ewelinę Wiszczun projektu będzie prof. Hsien-Feng Lee – dyrektor Public Economics Research Center (PERC) w National Taiwan University.

Wizyta gości z Northeastern University

Od 7 do 10 czerwca Uniwersytet Śląski gościł delegację z Northeastern University z Chin. Do Katowic przyjechały prof. Zhao Wen – dziekan Wydziału Studiów Zagranicznych oraz prof. Jing Fang – dyrektor Departamentu Rusycystyki. Prof. Zhao Wen przybyła do Katowic w ramach programu Erasmus+, współpracy z krajami partnerskimi i wymiany dydaktycznej pracowników. Przedstawicielki uczelni partnerskiej podjął dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji. W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów międzynarodowych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, a także dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki. Wydział Prawa i Administracji reprezentowali dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – prodziekan, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą.

Górnośląski Tacyt 2016

10 czerwca w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. ks. Augustina Weltzla Górnośląski Tacyt. W tym roku wyróżnienia odebrali dr Mariusz Jochemczyk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego za książkę pt. Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015) oraz dr Barbara Kalinowska-Wójcik z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego za książkę pt. Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista (Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Katowicach, Katowice 2015).

Górnośląski Tacyt to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii regionu. Laureatów wyłania kapituła złożona z naukowców zajmujących się problematyką górnośląską. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii ks. Augustin Weltzel (1817–1897), nazywany przez współczesnych górnośląskim Tacytem. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora UŚ

13 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Podczas uroczystości, którą poprowadził prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, nagrodzeni zostali wyróżniający się studenci i doktoranci, a także słuchacze Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozstrzygnięty został również konkurs na Studenta i Doktoranta Roku. Studentem Roku 2016 został wybrany Bartosz Jędryszczyk z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast Doktorantem Roku 2016 – Wojciech Osuchowski z Wydziału Artystycznego. Uroczystość uświetniły występy artystyczne: Natalii Bukowskiej (śpiew), Szymona Smolina (gitara) oraz Patryka Śliskowskiego (fortepian). Galę poprzedziło spotkanie osób wyróżnionych z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem.

XX koncert akademicki

11 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego. Koncert „Perły muzyki” poprzedził wykład prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka pt. „Na czym jedzie Ligia? O pokrzepieniu, jakie niesie filologia”.

Podczas uroczystości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wręczył statuetkę Promotora Nauki. Tytułem tym uczelnia honoruje instytucje, które ściśle współpracują z uniwersytetem, są ważnym partnerem biznesowym potrafiącym docenić możliwości naszej uczelni oraz jej aktywność w działaniach na rzecz mieszkańców miasta i całego regionu. W tym roku wyróżnienie to zostało przyznane Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń. Uniwersytet wspólnie z PZU podejmuje się realizacji rozmaitych przedsięwzięć, różnorodnych projektów naukowych i działań służących rozwojowi nie tylko uczelni i środowiska akademickiego, ale także regionu śląskiego i kraju. W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń statuetkę Promotora Nauki odebrał Roman Kucharczyk, dyrektor Oddziału Regionalnego PZU SA/PZU Życie SA.

Wśród wykonawców koncertu znaleźli się: Aerea Ensemble (Janácek Philharmonic Ostrava), Vojtech Zajíc – skrzypce, kierownik artystyczny, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek, Barbara Gutaj – sopran, Jan Jakub Monowid – kontratenor, Marcin Świątkiewicz – klawesyn. Koncert poprowadzili dr Małgorzata Mendel – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki UŚ i Jacek Filus – dziennikarz Polskiego Radia Katowice, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Więcej na str. 10–11

50 lat Wydziału Prawa i Administracji UŚ

14 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się uroczysta konferencja z okazji 50-lecia istnienia Wydziału. W ramach wydarzenia zorganizowano m.in. panel dyskusyjny dotyczący początków Wydziału Prawa i Administracji z udziałem: prof. dr. hab. Adama Lityńskiego, prof. dr. hab. Józefa Ciągwy, prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana (rektora UŚ w latach 1990–1996), prof. dr. hab. Kazimierza Marszała, prof. dr. hab. Leona Chełmickiego-Tyszkiewicza, prof. dr hab. Stanisławy Kalus, mgr Danuty Gburskiej, prof. dr. hab. Eugeniusza Zwierzchowskiego i dr. hab. Henryka Goika. Wykład wprowadzający pt. „Prawnicy na Górnym Śląsku i ich edukacja w XX wieku” wygłosił dr Andrzej Drogoń. W uroczystości udział wziął między innymi JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Program uroczystości obejmował również wystawę plakatów autorstwa prof. zw. dr. hab. Romana Kalarusa, dr Moniki Starowicz i mgr. Filipa Ciślaka. Dodatkową atrakcją był koncert zespołu Coffee Experiment.

Wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2015

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2015 przyznane w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego. Komisja konkursu zorganizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. doceniła rozwiązanie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ZiZOZap”. Wyróżnienie zostało wręczone podczas konferencji pt. „Przedsiębiorstwo XXI w. – szanse i wyzwania” odbywającej się 14 czerwca w ramach międzynarodowych targów INTARG 2016 w Katowicach. W imieniu Uniwersytetu Śląskiego wyróżnienie odebrali: dr Andrzej Woźnica – koordynator wdrożenia wyników projektu ZiZOZap oraz dr Bartosz Łozowski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii.

Medal Oficera Orderu Leopolda dla JM Rektora UŚ

14 czerwca na zamku w Pszczynie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia klas frankofońskich na Śląsku i 20-lecia współpracy między rządami Walonii i Federacji Walonia-Bruksela a rządem Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który sprawuje patronat nad projektem klas frankofońskich. Obchody jubileuszu były okazją do wręczenia honorowych odznaczeń Królestwa Belgii. JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś otrzymał medal Oficera Orderu Leopolda (Officier de l’Ordre de Léopold). Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu znaczącego wkładu w sukces projektu klas frankofońskich na Śląsku, wspieranie frankofonii i zaangażowanie w rozwój współpracy z Walonią i Brukselą. Podczas uroczystości wyróżniono również Renatę Klimek-Kowalską – inicjatorkę i koordynatorkę projektu klas frankofońskich na Śląsku, która otrzymała medal Kawalera Orderu Korony (Chevalier de l’Ordre de la Couronne) oraz burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, któremu wręczono medal Oficera Orderu Korony (Officier de l’Ordre de la Couronne). Przyznane odznaczenia są formą uhonorowania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do odniesienia przez projekt klas frankofońskich na Śląsku tak dużego sukcesu.