Na Wydziale Nauk Społecznych UŚ trwają zapisy na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie – międzynarodowe studia II stopnia

Deliberando discitur sapientia

Specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie jest prowadzona na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Studia te adresowane są do osób, które mają tytuł licencjata i chcą zdobyć wykształcenie otwierające im dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji.

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa i jego administracji oraz innych instytucji życia publicznego, przygotowanie i wyposażenie studentów w kompetencje pozwalające na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej, oraz w strukturach, instytucjach UE i innych organizacjach o charakterze ponadnarodowym, która pozwoli analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki oraz przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia roli organizatora ludzkich działań z uwzględnieniem standardów fachowości oraz norm etycznych i cech akceptowanych społecznie.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów i praktyków ze wspomnianych dziedzin naukowych. W programie studiów znajduje się także moduł, którego idea została zaczerpnięta z greckiej paidei (której celem było ukształtowanie, wyedukowanie człowieka pięknego i mądrego w oparciu o najwyższe ideały i najdoskonalsze wzorce) i ma na celu wyposażenie studentów w umiejętności nie tylko krytycznego myślenia, ale także przygotowywania wystąpień publicznych dotyczących określonych zagadnień i problemów społecznych popartych rzeczowymi argumentami. Moduł ten został wypracowany z partnerami uczelni zagranicznych i wpisuje się w kategorię grandes écoles przyjętą przez prestiżowe uczelnie francuskie.

Studenci karier europejskich w administracji i biznesie będą mieli możliwość:

  • odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i za granicą, co będzie drogą do zdobycia międzynarodowego doświadczenia,
  • wyjazdu na zagraniczne uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+, między innymi do: Université Jean Monnet, Saint Etienne (Francja), Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Sciences Po (Francja), University of Barcelona (Hiszpania), Abo Akademi University (Finlandia), University of Peloponnese (Grecja),
  • dostępu do bogatej oferty stypendialnej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF, www.auf.org) oraz stypendiów Ambasady Francji w Warszawie (Campus France, www.pologne.campusfrance.org/pl),
  • dostępu do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS),
  • pracy z native speakerami, uczęszczania na zajęcia w języku angielskim i francuskim prowadzone przez profesorów z zagranicznych uczelni,
  • poszerzenia swojej wiedzy w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ.

Dodatkowym atutem specjalności jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym (angielskim i/lub francuskim) w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych oraz prawidłowe stosowanie terminologii specjalistycznej. W programie studiów zaplanowane jest 52 proc. zajęć prowadzonych w języku obcym lub z wykorzystaniem języka obcego. Przewiduje się, że student obligatoryjnie będzie uczestniczył w 21 proc. zajęć prowadzonych w języku obcym. Program studiów jest przygotowany zarówno dla studentów anglojęzycznych, jak i francuskojęzycznych – w zależności od kompetencji językowych będą mogli uczęszczać na zajęcia prowadzone w wybranym języku obcym.

Więcej informacji o specjalności można uzyskać na stronie: www.akces.us.edu.pl.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Fotolia