Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Październik 2008

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce. Red. Grzegorz Ignatowski, noty o autorach, tab., summ., rés., 18 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA. Stefan Zabłocki: Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice. Red. Piotr Urbański, Tomasz Sapota, nota bibliogr., summ., argumentum, 25 zł

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Mieczysław Stolarczyk, wykr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda, 27 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. Materiały z VI Forum Kultury Słowa "Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej" Katowice, 20-22 października 2005 roku. Red. Jacek Warchala, Danuta Krzyżyk, wklejka, fot., ilustr., 40 zł

Quelques aspects de la réécriture. Red. Magdalena Wandzioch, streszcz., summ., 32 zł

Agnieszka Jawór: "Homo scribens" i "homo legens" w polskim słownictwie i frazeologii, bibliogr., summ., rez., 18 zł

Grzegorz Markowski: Perception du lexique spécialisé. Etudes d'efficacité de différents textes, bibliogr., aneks, ilustr., tab., wykr., streszcz., summ., 18 zł

Jolanta Tambor: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna. Wyd. 2 + płyta CD, bibliogr., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg., 45 zł

Aleksandra Żłobińska-Nowak: Désambiguisation des expressions lexicales des opérateurs de l'espace dans le cadre d'une approche orientée objets; les verbes de mouvement FR "monter" et "sortir" et leurs équivalents polonais, bibliogr., tab., streszcz., summ., 19 zł

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 4. Józef Rasek: Jerzy Wojciech Moroń (1921-1991), bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg., 8 zł

Tom 5. Alina Kowalska (1932-2001). Red. Krystyna Kleszczowa, Danuta Ostaszewska, wklejka, fot., summ., Zsfg., 10 zł

Tom 6. Michał Matlak: Andrzej Pawlikowski (1928-1986), wklejka, fot., summ., Zsfg., 6 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła, summ., Zsfg., 25 zł

PEDAGOGIKA. Ewa Syrek: Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, 26 zł

Urszula Tabor: Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela. Analiza jakościowa, bibliogr., aneksy, summ., Zsfg., 21 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 21 (2007). Editorial board, bibliogr., 11 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Maja Szymoniuk, Anna Zych: Skrypt z fonetyki teoretycznej i fonologii języka rosyjskiego z ćwiczeniami, bibliogr., tab., rys., schem., 10 zł

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 2: Henryk Sienkiewicz: "Latarnik", "Janko Muzykant". Wyd. 2. Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak, ćwiczenia, słowniczek, klucz do ćwiczeń, 8 zł

NAUKI o ZIEMI. Jan M. Waga, Małgorzata Wistuba, Marusz Rzętała: Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii, bibliogr., ćwiczenia, wklejka, fot., załączniki - podkłady do wykonywania ćwiczeń (mapki, wykr.), przykładowe pytania testowe i kontrolne, 18 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. "Non omnis moriar". Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2007. Red. Antoni Barciak

Iwona Pietrzyk: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, wklejka, fot., 25 zł

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 26. Red. Piotr Łaciak, summ., Zsfg.

Aleksander Bańka: Désiré Merciera teoria pewności, fot.

Piotr Świercz: Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, bibliogr., indeks, Zsfg.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego. Wyd. 2., bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg

LITERATUROZNAWSTWO. Bożena Mazurkowa: Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, bibliogr., indeks osobowy, summ., rés.

JĘZYKOZNAWSTWO. "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze". T. 20: Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku. Red. Halina Mazurek, Jadwiga Gracla, indeks, summ., rez., 15 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zarządzanie informacją w nauce. Red. Diana Pietruch-Reizes, rys., schem., tab., wykr., summ., rés.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski, wklejki, summ.

Aleksandra Kunce: Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, bibliogr., nota inf., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg.

Leszek Zwierzyński: Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia słowackiego

PRAWO. "Z Dziejów Prawa". T. 1(9). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, wklejki, summ., Zsfg.

Łukasz Żarnowiec: Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis. T. 6)

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 3: Technologie informacyjne w medycynie. Red. Zygmunt Wróbel, bibliogr., tab., wykr., rys., ryc., fot., streszcz., summ.

PEDAGOGIKA. Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne. Red. Andrzej Czerkawski, Anna Nowak, bibliogr., tab., wykr., summ., Zsfg.

Ewa Jarosz: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem - perspektywa globalna i lokalna

Małgorzata Łączyk: Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży, bibliogr., indeks, tab., schem., wykr., summ., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. Mariusz Rzętała: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego

BIOLOGIA. Andrzej Urbisz: Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, bibliogr., tab., mapy, rys., summ., Zsfg.

Grażyna Wilczek: Komórkowe strategie reakcji na stres środowiskowy u pająków + płyta CD, tab., ryc., summ., Zsfg.

Podręczniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Jan Tkocz: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny. Wyd. 3. zm.

MATEMATYKA. Andrzej Lasota: Układy dynamiczne na miarach, bibliogr.

FIZYKA. Jerzy Stasz: II Pracownia Fizyczna. Tematyka ćwiczeń i uwagi metodyczne. Wyd. 2. popr. (skrypt przeznaczony dla studentów fizyki Uniwersytetu Śląskiego)