Kronika Uniwersytecka - Październik 2008

PROFESOR JAN WĘGLARZ DOKTOREM HONORIS CAUSA UŚ

Senat Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o nadaniu tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Węglarzowi, wybitnemu uczonemu, światowej sławy informatykowi o ogromnym dorobku naukowym, inicjatorowi i twórcy infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego w Polsce. Prof. Jan Węglarz jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, dyrektorem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, doktorem honoris causa kilku wyższych uczelni. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 2 lipca w Muzeum w Sosnowcu.

UNIWERSYTET PARTNEREM GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową projektów złożonych w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt złożony przez Uniwersytet Śląski - UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy zajął II miejsce ex aequo. W projekcie koordynowanym przez prof. dr hab. Alicję Ratuszną i dr Ewę Magierę znalazły się propozycje przygotowywane przez pracowników wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Ochrony Środowiska, Informatyki i Nauki o Materiałach, Nauk o Ziemi. Są to m.in. nowe kierunki studiów, studia podyplomowe, studia doktoranckie, dostosowanie istniejących kierunków do potrzeb rynku pracy, stypendia dla doktorantów, opracowanie programów i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, staże i praktyki dla studentów, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, podnoszenie kompetencji kadr dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć oraz nauczania w języku angielskim.

UMOWA POMIĘDZY ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO A UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

8 lipca została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, dotycząca dofinansowania projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu).

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Uroczysta inauguracja XVIII letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, organizowanej co roku przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się 1 sierpnia w cieszyńskiej siedzibie uczelni. Wykład inauguracyjny "Znać sekret zaklinania słów" - o poezji Zbigniewa Herberta wygłosiła prof. Danuta Opacka-Walasek z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Uczestnicy kursu napisali test kwalifikacyjny, który pozwolił podzielić ich na grupy, w zależności od poziomu znajomości języka polskiego.

XXI MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

XXI edycja Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego odbyła się od 24 do 31 sierpnia. W tym roku w festiwalu wzięły udział zespoły z Węgier, Turcji, Kenii, Meksyku, Indii, Grecji, Algierii, Rosji i Serbii. Koncerty plenerowe odbywały się w Ogrodzieńcu, Chorzowie, Katowicach, Łaziskach Górnych, Siemianowicach Śląskich, Żorach, Cieszynie i Krakowie. Festiwal został zorganizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich PATRIA, urzędy miast Chorzowa, Cieszyna, Sosnowca i Katowic. Gospodarzem festiwalu był jak co roku Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W PROGRAMIE "KIERUNKI ZAMAWIANE"

Uniwersytet Śląski został uczestnikiem projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ("Zamawianie kształcenia na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych - pilotaż"). Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na wybranych kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Studenci tych kierunków i specjalności otrzymają stypendia, będą mogli również liczyć na specjalistyczne formy działalności dydaktycznej, w tym m.in. wykłady w języku angielskim, kursy poszerzające wiedzę praktyczną, innowacyjne metody kształcenia, dodatkowe praktyki, wykłady ekspertów zewnętrznych, warsztaty terenowe, zajęcia wyrównawcze.

VIII KATOWICKA KONFERENCJA NAUKOWA - 40-LECIE POWSTANIA UŚ

Konferencja 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego - Szkolnictwo i Nauka na Górnym Śląsku trwała od 17 do 19 września na Uniwersytecie Śląskim i w Muzeum Historii Katowic. Problematyka obrad obejmowała takie tematy jak: 40-letni Uniwersytet Śląski - jego dzieje i służba społeczeństwu, dzieje szkolnictwa i oświaty na Górnym Śląsku, szkolnictwo i oświata w Katowicach. Jednym z uczestników konferencji był prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

ŚLĄSKI SALON MATURZYSTÓW - 2008

Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna, we współpracy z Regionalną Konferencją Rektorów Uczelni Akademickich, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie oraz Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską, byli organizatorami Śląskiego Salonu Maturzystów - kampanii informacyjnej dotyczącej matury 2009 i 2010, skierowanej do uczniów i nauczycieli. 19 września Salon gościł na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach. W uroczystości otwarcia wzięli udział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Marciniak.

OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI 2008

Pracownia Dydaktyki Fizyki UŚ była organizatorem kolejnej edycji adresowanego do uczniów cyklu wykładów i pokazów Osobliwości Świata Fizyki. Wykłady odbywały się od 3 do 30 września w Instytucie Fizyki UŚ.

UŚ MA NOWEGO RZECZNIKA PRASOWEGO

Mgr Magdalena Ochwat została nowym rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Równocześnie pełni też obowiązki naukowo-dydaktyczne w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym. Nowa rzecznik związana jest z uczelnią od prawie 10 lat. Wcześniej odpowiadała za promocję Wydziału Filologicznego oraz współpracowała z ogólnopolskimi i lokalnymi mediami. Jest absolwentką filologii polskiej UŚ, obecnie kończy rozprawę doktorską.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

23 września odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. informacje o pracach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), wybór składów oraz przewodniczących komisji senackich i dyscyplinarnych, a także zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej uczelni i uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów - fizyka medyczna.

OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC