Inauguracja XLI roku akademickiego

Uroczysta inauguracja 41. roku akademickiego odbyła się 30 września w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Impreza zgromadziła nie tylko władze Uczelni, pracowników i studentów, ale również licznie zaproszonych gości: przedstawicieli świata nauki, polityki, kultury i duchowieństwa.

Podczas uroczystości przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Ryszard Mikosz ogłosił społeczności akademickiej wyniki wyborów na okres kadencji 2008-2012, a następnie zaprezentował osobę prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia jako rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2008/2009 - 2011/2012. Przedstawił ponadto nowo wybranych prorektorów, dziekanów poszczególnych wydziałów i dyrektorów szkół UŚ oraz poinformował o wyborze nowych członków Senatu UŚ na najbliższą kadencję.

Rektor Janusz Janeczek zauważył, że ubiegły, jubileuszowy rok akademicki 2007/2008 zakończył czterdziestoletni okres istnienia Uniwersytetu Śląskiego. Podkreślił symbolikę upływu czterdziestu lat w życiu człowieka jako końca burzliwego okresu młodości i wczesnego wieku dojrzałego oraz wkroczenia w etap stabilizacji i dojrzałej twórczości. Warto zauważyć, że "czterdzieści" jest również jedną z biblijnych liczb magicznych. W ten symboliczny nastrój końca i zarazem początku doskonale wpisuje się piękna inicjatywa ufundowania nowych insygniów rektorskich. Autorem projektu jest prof. Artur Starczewski z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, który przy jego realizacji współpracował z dr. Tomaszem Kipką z tego samego wydziału. Projekt wcielił w życie Bogusław Hałatek z firmy "IMPRES-ART" z Węgrzec Wielkich koło Krakowa. Oprócz insygniów rektorskich Uniwersytet Śląski otrzymał w darze również dwie laski pedlowskie, szacowne znaki gotowości do obrony dostojnej osoby JM Rektora i zapewnienia mu szacunku i bezpieczeństwa.

Po prezentacji nastąpiła ceremonia przekazania insygniów rektorowi-elektowi prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka.

Zgodnie z tradycją uniwersytecką najbardziej uroczystym i doniosłym elementem obchodów inauguracyjnych jest immatrykulacja studentów I roku oraz ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. Tegoroczni młodzi adepci otrzymali indeksy z rąk prorektora ds. kształcenia prof. dr. hab. Czesława Martysza. Równocześnie, już po raz trzeci w historii Uniwersytetu Śląskiego, obok nich stanęli doktoranci naszej Uczelni.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. W. Banyś podkreślił, że zasadniczym i głównym celem nauczyciela akademickiego jest osiągnięcie zaszczytnego tytułu akademickiego - profesora wyższej uczelni. To właśnie profesura tworzy obraz i opinię uczelni, jej ocenę społeczną oraz zapewnia wszechstronną moc i możliwości oddziaływania na otoczenie, szczególnie na środowisko młodych ludzi, zastanawiających się nad trudnym wyborem kierunku studiów i kształcenia wyższego. Władze Uniwersytetu Śląskiego, Senat Uczelni i ogół społeczności akademickiej, doceniając wagę i znaczenie profesury dla ugruntowania dobrego imienia naszej Śląskiej Wszechnicy, postanowiły uczcić naszych najwybitniejszych profesorów nadaniem wysoce zaszczytnego tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Po raz pierwszy tytuł ten nadano prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi, byłemu rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990 - 1996.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego była także okazją do wręczenia zaszczytnej nagrody Pro Scientia et Arte. W tym roku otrzymali ją: prof. zw. dr hab. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki UŚ oraz prof. zw. Eugeniusz Delekta, kierownik Katedry Grafiki Wydziału Artystycznego UŚ. Nagrody JM Rektora UŚ za wyróżniające się prace doktorskie wręczył prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Tegorocznymi laureatami zostali: dr Tomasz Kipka (W. Artystyczny), dr Anna Szczepaniak (W. Filologiczny), dr Halina Simo (W. Etnologii i Nauk o Edukacji), dr Aleksander Bańka (W. Nauk Społecznych), dr Patrycja Rudnicka (W. Pedagogiki i Psychologii), dr Michał Kania (W. Prawa i Administracji). Medal Uniwersytetu Śląskiego za wybitną przychylność i daleko idące zrozumienie i poparcie dla potrzeb jednostek Uczelni działających na terenie Sosnowca otrzymał prezydent Sosnowca Kazimierz Górski.

Uroczystości inauguracyjne uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia", pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.