Mam poczucie wielkiej odpowiedzialności, która na mnie ciąży - powiedział prof. Wiesław Banyś

Nowy rektor wybrany!

Jak poinformowała Uczelniana Komisja Wyborcza 1 kwietnia na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2008/2012 został wybrany prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Czesław Martysz ogłosił, że na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 196, głosowało 196. Zgłoszony na rektora prof. Banyś otrzymał w I turze 119 głosów "za", co stanowiło wymaganą większość. Kontrkandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: prof. dr hab. Krystian Roleder 59, prof. dr hab. Stanisław Juszczyk 16. 8 kwietnia Kolegium Elektorów dokona wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2008/2012.
- Drzemią w nas wielkie możliwości twórczego wzbogacania Uniwersytetu, ale to wymaga, bez wątpienia, wielu reform. Będziemy je realizować razem. Chciałbym, aby każdy pracownik naszej Uczelni był w centrum uwagi. Nie możemy pozwolić, by wspaniałe plany, które chcemy zrealizować przesłoniły nam dobro pojedynczego człowieka. Wszyscy są ważni: studenci, profesorowie i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - powiedział rektor-elekt po ogłoszeniu wyników.

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Sylwetka rektora-elekta prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

Prof. Wiesław Banyś urodził się 30 sierpnia 1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe - filologię romańską - ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1974 r. Pracę doktorską zatytułowaną Ambiguite referentielle des descriptions indefinies en francais obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1981 r. Rozprawę habilitacyjną Theorie semantique et "si...alors". Aspects semantico-logiques de la proposition conditionnelle obronił na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r. Tytuł profesora otrzymał w 2001 r.

Specjalizacją naukową prof. Banysia są: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna, logiczne podstawy językoznawstwa oraz językoznawstwo stosowane, a w szczególności: językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego, automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Gratulacje od studentów Uniwersytetu Śląskiego
Gratulacje od studentów Uniwersytetu Śląskiego

Do najważniejszych osiągnięć naukowych rektora-elekta należą: konstrukcja w postaci rachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera; opis kognitywny w postaci "mapy kognitywnej", realizujący oryginalną koncepcję podejścia kognitywnego, systemu konstrukcji języka francuskiego związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji; rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo, integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego, automatycznego streszczania dokumentów; utworzenie szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo (8 rozpraw doktorskich wypromowanych, 4 w trakcie przygotowania) stosowanego m.in. w modułach tłumaczenia automatycznego.

Prof. Wiesław Banyś wypromował 13 doktorów, opiniował 5 rozpraw doktorskich, 7 habilitacji, 2 profesury. Jest autorem 5 monografii (3 opublikowanych i 2 przygotowanych do druku) oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, współredaktorem 4 tomów zbiorowych, redaktorem 11 roczników czasopisma "Neofilologica", współredaktorem 5 roczników "Etudes Cognitives/Studia Kognitywne", a także kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. W latach 1977 - 2004 odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (6 na Sorbonie), w 2004 r. był profesorem wizytującym na Universite Paris-XIII. Jest członkiem 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i USA. W latach 1992 - 2007 uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych.

Ponadto pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym:

 • 1989 - 2002 zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej;
 • 1991 - kierownika Zakładu Językoznawstwa Romańskiego w Instytucie Filologii Romańskiej;
 • 1991 - opiekuna naukowego z ramienia Uniwersytetu Śląskiego II Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Sosnowcu;
 • 1992 - 1994 kierownika Studium Doktoranckiego przy Wydziale Filologicznym UŚ;
 • 1994 - 1996 prodziekana ds. współpracy zagranicznej i nauki Wydziału Filologicznego UŚ;
 • 1994 - 1996 przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki, Współpracy Zagranicznej i Krajowej UŚ;
 • 1996 - 1999 członka Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych UŚ;
 • 1996 - 1999 - 2002 członka Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UŚ;
 • 1996 - 1999 - 2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŚ;
 • 2002 - 2004 członka Zarządu Association France - Pologne pour l'Europe (Stowarzyszenie Francja - Polska dla Europy);
 • 2002 - 2005 dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UŚ;
 • 2005 - dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ (dawny Instytut Filologii Romańskiej);
 • 2005 - kierownika Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Translatoryki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (dawny: Instytut Filologii Romańskiej);
 • 2003 - przewodniczącego Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
 • 2005 - opiekuna naukowego z ramienia Uniwersytetu Śląskiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - Język Francuski w Cieszynie
 • 2002 - 2005 prorektora UŚ ds. nauki, współpracy i promocji;
 • 2005 - prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji.

Za wkład pracy na rzecz Uniwersytetu Śląskiego oraz obszerny dorobek naukowy i dydaktyczny prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzymał następujące nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1991, 1993), Złoty Krzyż Zasługi (1998), Złotą Odznakę "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego" (2005), Palmes Academiques (2006), a także nagrody I i II stopnia JM Rektora za pracę naukową, organizacyjną i dydaktyczną.

GRANTY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ORAZ UDZIAŁ W PRACACH MIĘDZYNARODOWYCH GRUP BADAWCZYCH:

 1. grant Tempus_Phare (1992) ERB3510PL920292 Conditionnalite: approche semantique, logique et cognitive;
 2. członek międzynarodowej grupy badawczej opracowywującej projekt ATP "Grammaire contrastive du francais et du polonais dans une approche didactique" grant Ministere de la Recherche et de la Technologie - Paris (koordynatorzy: G. Gross (Universite Paris - XIII) i K. Bogacki (Uniwersytet Warszawski) (1993 - 1995);
 3. członek międzynarodowej grupy badawczej realizującej projekt "Grammaire cognitive du francais, du polonais et du bulgare" w ramach grantu Centre National de la Recherche Scientifique - Paris i PAN - Warszawa (koordynatorzy: J.-P. Descles (Paris-Sorbonne) i S. Karolak (WSP - Kraków) (1996 - 2000);
 4. grant KBN 1 H01D 005 13 (1997 - 1999) Systeme de <> en francais moderne - esquisse d'une approche cognitive;
 5. grant V PR EU Matchpad (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 - 2002, przyznany przez Komisję Europejską, Directorate - General Information Society, w ramach V Programu Ramowego dla Konsorcjum składającego się z: Systran S.A., Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (HAS), Uniwersytet Śląski - Instytut Filologii Romańskiej, Universite - Paris - XIII, Republic of Hungary Ministry of Transport, Communication and Water Management, Uniwersytet Warszawski - Instytut Romanistyki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;
 6. grant SPUB-M KBN 160/E-340/5PR-UE/DZ 275/2000 System tłumaczenia maszynowego dla administracji węgierskiej i polskiej;
 7. grant francuskiej Agence Nationale de la Recherche (Narodowej Agencji ds Badań Naukowych, Francja) Typologie semantique systematique des relations causales (koordynator grantu: prof. G. Gross, Universite Paris XIII, koordynator grantu ze strony polskiej), 2006 - 2007;
 8. grant w ramach programu współpracy bilateralnej Polska - Francja Polonium: Semantyczna kontrastywna typologia związków przyczynowych w języku francuskim i polskim (koordynator grantu ze strony polskiej), 2006 - 2007;
 9. członek międzynarodowej grupy roboczej Forme - Discours - Cognition (koordynator: prof. H. Wlodarczyk, Universite Paris - Sorbonie) realizującej m. in. badania CASK (Computer-aided Acquisition of Semantic Knowledge) w ramach Programu Polonium, 2006 - 2007.
Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora