Kronika UŚ

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o przyznaniu w bieżącym roku nagród za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej. Wśród wyróżnionych osób znalazła się dr Anna Milewska-Hendel, zgłoszona przez Uniwersytet Śląski w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. Dysertacja pt. Interakcja nanocząstka – roślina na przykładzie Hordeum vulgare L. i Arabidopsis thaliana w dyscyplinie nauk biologicznych, przygotowana w trybie kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich, została obroniona 17 września 2019 roku. Stopień doktora został nadany przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych) 20 września 2019 roku.

Dr Karol Pyka nagrodzony

Dr Karol Pyka z Instytutu Sztuk Muzycznych UŚ został laureatem I edycji Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020 organizowanego przez Stowarzyszenie Warsaw Wind Music oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zadaniem uczestników było skomponowanie utworu na koncertową orkiestrę dętą. Kompozycje były oceniane przez jury w dwóch kategoriach – międzynarodowej i polskiej. Wśród nagród dla zwycięzców przewidziano m.in. wydanie i prawykonanie przedstawionego utworu. Dr Karol Pyka zdobył III miejsce w kategorii polskiej. Kompozytor przedstawił utwór pt. Zawrat, do którego inspirację zaczerpnął z krajobrazu polskich Tatr Wysokich.

Złoty i srebrny medal na IWIS 2020

Dwa zespoły badawcze z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ zostały nagrodzone podczas Warszawskiej Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS. Złoty medal otrzymali dr inż. Andrzej Dzienia, dr inż. Paulina Maksym, dr hab. Kamil Kamiński, prof. UŚ, prof. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Magdalena Tarnacka, prof. UŚ. Nagrodzone rozwiązanie – Sposób otrzymywania poli(1-winylo-2-pirolidonu) – bazuje na wcześniejszym zgłoszeniu patentowym o tej samej nazwie i jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego i Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Z kolei Aneta Kurpanik, Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, Justyna Łucka, Witold Ignasiak, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, Beata Marcol-Szumilas, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol i dr Marek Matussek otrzymali srebrny medal za rozwiązanie Cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych.

IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Inicjatywa umożliwia przede wszystkim zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, nawiązanie kontaktów wynalazców z potencjalnymi inwestorami.

Rusza Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Uniwersytet Śląski dzięki uzyskaniu wysokiej pozycji w prestiżowym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwiększenia subwencji o 2% w stosunku do roku 2019. Środki finansowe w wysokości 6 196 200 zł zostaną w całości przeznaczone na realizację Inicjatywy Doskonałości Badawczej, której celem jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Śląskiego jako uczelni badawczej m.in. poprzez podniesienie poziomu badań naukowych, rozwój zawodowy pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności uczelni na arenie międzynarodowej. Inicjatywa Doskonałości Badawczej składa się z sześciu obszarów wsparcia: badania – finansowanie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu, widzialność – finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych, młode talenty – rozwój studentów i doktorantów, rozwój – szkolenia dla pracowników, infrastruktura – zakup aparatury i sprzętu badawczo-dydaktyczno-artystycznego, mobilność – finansowanie zagranicznych staży naukowych.

Naukowcy z UŚ nagrodzeni na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 13. Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 przyznało Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach i Politechnice Wrocławskiej wyróżnienie za projekt pn. Nowe naturalne surfaktanty – bezpieczne i skuteczne środki ochrony zabytków literatury, w którym uczestniczą: dr Agnieszka Bangrowska z Wydziału Humanistycznego UŚ, prof. dr hab. Robert Musioł i dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, a także dr hab. Joanna Feder-Kubis z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych PWr. Uczelnie zostały uhonorowane za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków w 2019 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Nagroda „Pro Juvenes” dla prof. Wiesława Banysia

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor UŚ w latach 2008–2016, otrzymał nagrodę „Pro Juvenes” w kategorii autorytet środowiska studenckiego. Wyniki ogłoszono podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego. Nagrody „Pro Juvenes” przyznawane są przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a ich celem jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw, a także podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom oraz wspierających potencjał młodych ludzi.

Prof. Wiesław Banyś członkiem EUA Nomination Comitee

Prof. dr hab. Wiesław Banyś został wybrany na członka European University Association Nominations Committee (EUA NC). Kadencja potrwa cztery lata. EUA to założone w 2001 roku Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Głównym zadaniem organizacji jest ujednolicenie procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań. Nominations Committee ma na celu pierwsze rozmowy i wstępną selekcję kandydatów na prezesa i członków Zarządu EUA. Prof. Wiesław Banyś należał wcześniej do Rady i Zarządu EUA.

Dr Monika Glosowitz laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej

Tegoroczną laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. Stanisława Barańczaka została dr Monika Glosowitz z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, która została wyróżniona za monografię pt. Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019). Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka przyznawana jest twórcom, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dr Monika Glosowitz jest badaczką literatury, krytyczką literacką, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ.