Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Uniwersytet Śląski. Wspomnienia Dariusz Rolnik: Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI–XX wiek) – jego dzieje i inwentarz

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2017. Vol. 5: Religious Freedom Today. Ed. Andrzej Pastwa

„Philosophy and Canon Law” 2017. Vol. 3: Church and State: Promotion of Economic, Social, and Cultural Rights of the Human Person. Ed. Andrzej Pastwa

SOCJOLOGIA. Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives. Eds. Marek S. Szczepański , Wioletta Tomala-Kania , Zbigniew Zagała

The economic awareness of the young generation of Visegrad countries. A comparative analysis. Ed. Urszula Swadźba

AKADEMIA DYPLOMACJI. Andrzej Szteliga: Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny

NAUKI POLITYCZNE. Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Red. Mieczysław Stolarczyk , Tomasz Kubin

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne. Red. Stanisław Michalczyk , Katarzyna Brzoza

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne. Red. Marek M azur , Monika Kornacka-Grzonka

Paweł Sarna: Miejsca wspólne, miejsca osobne, imiona sporu. Szkice z pogranicza literatury i publicystyki na Górnym Śląsku

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 21: Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Red. Jan Iwanek , Paweł Grzywna , Robert Radek (wersja elektroniczna)

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10): Rozprawy i artykuły: Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prezentacje: Adam Kaczanowski. Red. Maria Barłowska , Adam Dziadek , red. części Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego Mariola Jarczykowa , Anna Szawerna-Dyrszka

Janusz Ryba: Potocki (Jan) – w duetach (Ze światowcami w aneksie)

Myśl Myśliwskiego (studia i eseje). Red. Józef Olejniczak , Marzena Boniecka , Piotr Zając

Palimpsest. Miejsca i przestrzenie. Red. Anna Gomóła , Anna Szawerna-Dyrszka

Magdalena Piotrowska-Grot: Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Wortfolge. Szyk słów” 2018, nr 2. Red. naczelny Robert Rduch

Sławomir Masłoń: „Père”-versions of the Truth: The Novels of J.M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Nr 3: Podmiotowość. Red. Darusz Gzyra , Justyna Tymieniecka-Suchanek (wersja elektroniczna)

FILOLOGIA KLASYCZNA. Agata Sowińska: „Hermetica” średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Red. Ewa Biłas-Pleszak , Joanna Przyklenk , Artur Rejter , Katarzyna Sujkowska-Sobiszak 

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch , Mirosława Siuciak , współprac. Kinga Wąsińska , Wioletta Wil czek

Emilia Bańczyk: Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (1). Red. Danuta Gabryś - Barker , Adam Wojtaszek

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Karolina Jędrych , Danuta Krzyżyk , Magdalena Ochwa t , Małgorzata Wójcik-Dudek

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Zespół autorski: Władysław Miodunka , Jolanta Tamb o r oraz Aleksandra Achtelik , Romuald Cudak , Danuta Krzyżyk , Jan Mazur , Bernadeta Niesporek-Szamburska , Kazimierz Ożóg , Adam Pawłowski , Dorota Praszałowicz , Anna Seretny, Roman Szul , Agnieszka Tambor , Tadeusz Zgółka , współprac. Małgorzata Smereczniak , Karolina Graboń : Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy (wersja elektroniczna)

„Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1 (21): Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja. Red. nacz. Romuald Cudak , red. numeru Magdalena Bąk , Agnieszka Madeja

STUDIA O KULTURZE. Kultury obrazu – tabu – edukacja. Red. Ilona Copik , Barbara Kita

PRAWO. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) – korzyści i zagrożenia. Red. Katarzyna Grzybczyk , Łukasz Maryniak (wersja elektroniczna)

PEDAGOGIKA. Beata Oelszlaeger-Kosturek: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 25, nr 2/2017: Zespół kruchego X i inne zaburzenia neurorozwojowe. Diagnoza, terapia i edukacja – szanse oraz zagrożenia. Red. Magdalena Bełza-Gajdzica , Joanna Kulisiak-Kaźmierczak

„Chowanna” 2017, t. 2 (49): Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emancypacją a stagnacją. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Ewa Bielska

Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka. Red. Urszula Szuścik , Renata Raszka

Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji. Red. Urszula Szuścik

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 3: Nauczyciel – wychowawca – opiekun. Red. Beata Oelszlaeger-Kosturek

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 32 (2018). Red. nacz. Maciej Sablik

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w radiu. Antologia. Red. Małgorzata Kita , Iwona Loewe

NAUKI O ZIEMI. Joanna Ewa Szafraniec: Moja mapa. Tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych. Przewodnik uzupełniający do laboratoriów z podstaw kartografii + Płyta CD