5 czerwca w Instytucie Socjologii UŚ odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu zdobywania doświadczenia zawodowego przez studentów socjologii

Konferencja podsumowująca projekt „Czas na staż”

Instytut Socjologii w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach w pierwszym półroczu 2018 roku realizował projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”.

Wyniki badań zrealizowanych przez studentów socjologii zostały opublikowane w formie raportów
Wyniki badań zrealizowanych przez studentów socjologii zostały opublikowane w formie raportów

Projekt miał charakter innowacyjno- testujący i – co należy podkreślić – jako jeden z nielicznych w ramach ogólnopolskiego konkursu uzyskał dofinansowanie. Z ponad 400 wniosków w skali kraju pozytywną kwalifikację Inkubatora Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr uzyskały jedynie 32 projekty. W projekcie uczestniczyło dziewięciu studentów socjologii – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia.

Studenci podczas konferencji prezentowali wyniki zrealizowanych przez siebie badań socjologicznych tematycznie związanych z problematyką rynku pracy. Sytuację młodzieży na rynku pracy omówiły: Sylwia Biała, Monika Pniak i Patrycja Warzecha. Troje kolejnych studentów – Katarzyna Nowicka, Rafał Lubański i Dmytro Tsakhlo – mówiło o sytuacji cudzoziemców na lokalnym rynku pracy w Tychach. Natalia Bieniek, Patrycja Kulpa i Aleksandra Świerc przedstawiły natomiast wyniki badań nad zagadnieniem związanym z ewaluacją efektywności dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, publicznych służb zatrudnienia z województwa śląskiego, jak i przedsiębiorcy uczestniczący w badaniach.

Wyniki badań zrealizowanych przez studentów socjologii zostały opublikowane w formie raportów – co jest znakomitym portfolio młodzieży w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Badania mają wymiar użyteczny i zostaną wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.

Studenci w ramach projektu „Czas na staż” wzięli także udział w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno z nich dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów; podczas drugiego poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniem mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych. Studenci podczas stażu otrzymywali także stypendium.

O samym projekcie „Czas na staż” pisaliśmy więcej w kwietniowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”. Projekt realizowany w Instytucie Socjologii koordynował dr hab. Rafał Muster.

Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autorzy: Rafał Muster
Fotografie: Agnieszka Sikora