1 października w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Śląskim

Rok wielkich wyzwań

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych, ministerialnych, wojewódzkich, samorządowych, metropolitalnych, korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści, rektorzy i prorektorzy śląskich uczelni oraz wielu znakomitych gości ze świata nauki, duchowieństwa, polityki, gospodarki, kultury i mediów, a także absolwenci śląskiej Alma Mater i społeczność akademicka uczelni.

Uroczystość 51. inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim
Uroczystość 51. inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim

Inauguracja była jednocześnie swoistym zamknięciem pięćdziesiątego roku istnienia śląskiej Alma Mater. Nie zabrakło więc podsumowań wydarzeń, które towarzyszyły obchodom jubileuszowym, oraz przypomnienia licznych nagród i wyróżnień, którymi uhonorowano uczelnię i wielu pracowników uniwersytetu.

Rok jubileuszowy był także okresem wytężonej pracy, o czym najlepiej świadczą wyniki naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

– Cieszymy się z faktu – powiedział rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – że na podstawie dokonanej oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych 7 z naszych 12 wydziałów uzyskało wysoką kategorię naukową A. Sytuuje to nasz uniwersytet wśród 20 najlepszych w kraju uczelni aspirujących do ścisłej grupy uczelni badawczych.

Tegoroczną inaugurację zdominował temat nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października br., a z którą środowisko akademickie wiąże duże oczekiwania.

– To ogromne wyzwanie wymagać będzie wytężonej pracy – przypomniał rektor. – Konieczna będzie zmiana struktury uczelni, przeobrażenie jej zarządzania, a także wzmocnienie infrastruktury dydaktyczno-badawczej. Wśród kluczowych zadań znalazło się wyposażenie w nowoczesne obiekty Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutu Chemii.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

– Biologia i chemia to prężnie rozwijające się dyscypliny naukowe, bez których trudno wyobrazić sobie nowoczesny uniwersytet, a także naukę na Śląsku – podkreślił rektor Kowalczyk.

Jednym z najważniejszych wyzwań w rozpoczynającym się roku akademickim zdaniem rektora będzie opracowanie szczegółowych założeń do nowego statutu oraz regulaminu. Dokumenty te staną się podstawą prac Komisji Statutowej nad projektem, który poddany zostanie pod dyskusję.

O zmianach wynikających z nowej ustawy mówiła dr Anna Budzanowska, dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypominając, że najważniejszą filozofią reformy jest przywrócenie autonomii uczelni.

– W nadchodzącym roku – jak zapowiedziała dr A. Budzanowska – kontynuowane będą konsultacje w trzech obszarach: statutu, kształcenia i ewaluacji. Wzrost finansowania szkolnictwa wyższego i nauki o ponad miliard zł oraz obiecane przez rząd 3 miliardy na inwestycje pozwalają na zagwarantowanie przez ministerstwo dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutu Chemii 31 mln 650 tys. zł. w obligacjach dwuletnich – zadeklarowała dyrektor generalna MNiSW.

Serdeczne życzenia oraz zapewnienie kontynuacji współpracy i wsparcia dla uczelni przekazali: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

List prezydenta RP Andrzeja Dudy do społeczności Uniwersytetu Śląskiego przeczytała Agnieszka Lenartowicz- -Łysik, społeczny doradca prezydenta RP.

Immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów
Immatrykulacja nowo przyjętych studentów i doktorantów

Uroczystym i doniosłym elementem obchodów inauguracyjnych była immatrykulacja nowo przyjętych studentów i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. W grupie reprezentantów znalazło się siedmioro studentów, którzy otrzymali najwyższy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym na swoich wydziałach, oraz troje doktorantów. Ceremonii przewodził prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

JM Rektor przypomniał, nawiązując do uroczystego aktu ślubowania osób rozpoczynających studia doktoranckie, czyli ostatni, najwyższy stopień kształcenia akademickiego i zarazem pierwszy stopień samodzielnej działalności naukowej, że zasadniczym celem nauczyciela akademickiego, owocem jego wieloletniej, wytężonej pracy badawczej i dydaktycznej, szeroko pojętej działalności naukowej, a także ustawicznych studiów i pracy nad sobą jest osiągnięcie zaszczytnego tytułu akademickiego profesora.

Od dziewięciu lat Uniwersytet Śląski, doceniając decydującą wagę i znaczenie profesury dla ugruntowania dobrego imienia śląskiej wszechnicy, zaszczyca wybitnych uczonych i twórców którzy wnoszą znaczny wkład w rozwój uczelni, tytułem Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego. Tegorocznymi laureatami zostali wybitni uczeni i znakomici nauczyciele akademiccy: prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – specjalistka z zakresu fizyki ciała stałego i fizyki medycznej, organizatorka badań naukowych; prof. zw. dr hab. Roman Ger – matematyk, światowej sławy specjalista z zakresu równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych oraz teorii iteracji, funkcji rzeczywistych, analizy funkcyjnej, algebry i geometrii, a także prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – autorytet w dziedzinie teorii i historii literatury oraz komparatystyki literackiej, badacz pogranicza literatury, kultury i filozofii, poeta, prozaik, eseista, tłumacz poezji angielskiej i amerykańskiej.

Od lewej: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, prof. zw. Krzysztof Zanussi, prof. zw. dr hab. Tadeusz
Sławek, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna i prof. zw. dr hab. Roman Ger
Od lewej: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, prof. zw. Krzysztof Zanussi, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna i prof. zw. dr hab. Roman Ger

Podczas inauguracji również wręczona została nagroda Pro Scientia et Arte honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Każdego roku to ważne i zaszczytne wyróżnienie może być przyznane dwóm laureatom: badaczowi reprezentującemu nauki matematyczno- przyrodnicze i techniczne – w tym roku nagrodę otrzymała prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, oraz uczonemu reprezentującemu kierunki humanistyczne i artystyczne – nagroda wręczona została prof. zw. Krzysztofowi Zanussiemu z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego.

Prof. Iwona Szarejko jest autorytetem w dziedzinie genetyki roślin, specjalistką w zakresie analizy genetycznej roślin uprawnych, koordynatorką krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, cenionym nauczycielem akademickim. Prof. Krzysztof Zanussi jest wybitnym twórcą, reżyserem, autorem scenariuszy i producentem filmowym, autorem publikacji książkowych i felietonów, twórcą szkoły reżyserów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, z którym związany jest od 1980 roku.

Prof. Krzysztof Zanussi wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Prawda w czasach postprawdy, wiara w czasach niewiary”.

Ceremonię muzycznie uświetnił akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” kierowany przez dr hab. Izabellę Zielecką-Panek, tym razem pod dyrekcją dr Anny Szawińskiej.

W nowy rok akademicki społeczność śląskiej Alma Mater wkroczyła z życzeniami JM Rektora:

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Szymala