Kronika UŚ

Gabriela Juranek laureatką Diamentowego Grantu

Gabriela Juranek, studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, znalazła się w gronie laureatów VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 16 mln zł. Projekt Gabrieli Juranek pt. „Ubrać libertyna. Moda i (a)moralność we Francji w ostatniej ćwierci XVIII wieku” uzyskał wsparcie finansowe w wysokości prawie 155 tys. zł. Funkcję opiekuna naukowego pełni prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska z Wydziału Filologicznego UŚ. Diamentowe Granty przyznawane są od 2012 roku. Do siódmej edycji konkursu wpłynęło 214 wniosków.

Laureaci konkursów NCN

Dr Dorota Gregorowicz została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki Sonatina 2 adresowanego do naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Do grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 59 zgłoszeń, z których 14 otrzymało finansowanie o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Dr Dorota Gregorowicz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego będzie realizować projekt pn. „Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1660–1669)”. Kwota finansowania wynosi ponad 655 tys. zł.

Ośmiu polskich naukowców otrzyma finansowanie trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych. Jednym z laureatów konkursu Uwertura 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki jest dr Łukasz Pawlik z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, realizujący projekt badawczy pn. Windimpact, w ramach którego prowadzi badania cyklonów o ekstremalnej sile, w tym między innymi ich wpływu na systemy biogeomorfologiczne i glebowe. Klimatolog odbędzie staż w Uniwersytecie w Reading (Wielka Brytania), pracując w zespole, którym kieruje prof. Sandy P. Harrison. Kwota finansowania wynosi ponad 112 tys. zł.

XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Od 1 do 29 sierpnia w Cieszynie odbywała się XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 30 lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, pięknem polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju. W tegorocznym kursie uczestniczyło prawie 250 osób z blisko 30 krajów świata, wśród których znaleźli się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni partnerskich Uniwersytetu Śląskiego (m.in. ponad 40-osobowa grupa studentów z Beijing University of Technology w Pekinie oraz Southwest University w Chongqing). Codziennie przez cały miesiąc uczestnicy letniej szkoły uczyli się języka polskiego na zajęciach, które nastawione były przede wszystkim na kształcenie ich umiejętności komunikacyjnych. Brali również udział w wykładach, konwersatoriach i seminariach z zakresu historii, literatury, sztuki, kultury, przemian społecznych i gospodarczych, sytuacji politycznej w Polsce oraz wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej. W programie znalazły się ponadto gry i zabawy językowe, spotkania poetyckie, pokazy, koncerty, biesiada śląska, spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny wiedzy. W weekendy studenci mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach edukacyjnych, dzięki którym mogli lepiej poznać region i specyfikę życia w Polsce. Wydarzeniami towarzyszącymi letniej szkole były sprawdzian z języka polskiego oraz Wieczór Narodów.

CINiBA nagrodzona w konkursie Lodołamacze 2018

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka znalazło się wśród laureatów etapu regionalnego konkursu Lodołamacze 2018, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii przyjazna przestrzeń publiczna. Nagrody etapu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego wręczono podczas gali, która odbyła się 5 września w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodami honorowane są osoby, firmy i instytucje, dla których priorytetami są wrażliwość, eliminowanie podziałów społecznych i barier dla osób z niepełnosprawnościami. Kapituła konkursu doceniła wspólną książnicę Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

XXXI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Od 25 sierpnia do 2 września odbywał się XXXI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – jedno z największych przedsięwzięć promujących kulturę folklorystyczną na Śląsku. Wydarzenie stało się okazją do spotkania przedstawicieli wielu kultur, którzy poprzez taniec, muzykę i śpiew zaprezentowali folklor swoich regionów. Gospodarzem festiwalu był Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Koncert inauguracyjny odbył się 28 sierpnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. W programie festiwalu znalazły się występy plenerowe, koncerty, a także korowody uliczne. Przez dziewięć kolejnych dni pokazy artystów z całego świata można było oglądać m.in. w Chorzowie, Tychach, Siemianowicach Śląskich czy Pszczynie. W festiwalu udział wzięły zespoły z Gruzji, Indii, Panamy, Białorusi, Serbii, Meksyku i Republiki Południowej Afryki.

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

31 sierpnia i 1 września na Wydziale Teologicznym odbywała się III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” współorganizowanej przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Wydział Teologiczny oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Wydarzenie skierowane było do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem tego cyklu konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka konferencji dotykała kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno- -terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie spotkania znalazły się wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, a także warsztaty pozwalające poszerzyć kwalifikacje poprowadzone przez wybitnych specjalistów.

SPIN-US wyróżniony w konkursie „Marka Śląskie”

1 września podczas XXIV gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach po raz dziewiąty rozstrzygnięto konkurs „Marka Śląskie”, którego celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Spośród zgłoszonych wniosków kapituła konkursu wyłoniła nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych, a laureatów uhonorowano w 14 kategoriach. W konkursie doceniona została m.in. spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US. Jako aktywny i przedsiębiorczy podmiot, który przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska, znalazła się w gronie wyróżnionych w kategorii nauka. Nagroda „Marka Śląskie” ma przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku województwa i tożsamości regionalnej.

Dr Maria Chełkowska- -Zacharewicz członkiem Rady Wykonawczej ESCOM

Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została powołana na członka Rady Wykonawczej European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) – międzynarodowej organizacji non profit wspierającej teoretyczne, eksperymentalne i stosowane badania prowadzone w ramach nauk poznawczych w obszarze muzyki. Członkowie rady zostali wybrani na kadencję 2019–2021, dr Maria Chełkowska-Zacharewicz jest drugim polskim naukowcem zasiadającym w tym gronie od początku istnienia stowarzyszenia.

Powołanie członków ESCOM odbyło się podczas międzynarodowej łączonej konferencji 15th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) and 10th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), która odbywała się w Grazu (Austria) od 23 do 28 lipca 2018 roku. Celem wydarzenia organizowanego co sześć lat jest prezentacja badań naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z muzyką.

Prof. Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowic

6 września w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Katowic w dziedzinie kultury. Wśród uhonorowanych – oprócz Józefa Skrzeka i Joanny Bronisławskiej – znalazł się prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki, poeta, autor 17 książek naukowych i krytycznoliterackich, 14 zbiorów poezji, redaktor naukowy ponad 50 książek zbiorowych, promotor literatury powstającej na Śląsku. Nagroda została wręczona za działalność twórczą i pracę na rzecz wzmocnienia Katowic jako ważnego ośrodka twórczości literackiej i badań nad literaturą.

Medal Konstantego Wolnego

Uniwersytet Śląski został uhonorowany medalem Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego. Okolicznościowe odznaczenie wręczone zostało 7 września podczas obchodów 60-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Medal i certyfikat sygnowany przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego stanowią podziękowanie za wieloletnie wsparcie i współpracę.

UŚ uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Katowice”

Uniwersytet Śląski został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Katowice”. Wręczenie aktu przyznania tego wyróżnienia odbyło się w Willi Goldsteinów 11 września podczas LIX sesji Rady Miasta Katowic. W uroczystym posiedzeniu udział wzięli m.in. rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Katowice” nadawany jest podmiotom, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju i promocji miasta i które przez swoje czyny oraz osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Doceniając dorobek Uniwersytetu Śląskiego, z wnioskiem o przyznanie tytułu honorowego wystąpiła przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Siejna. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowic oraz prezydenta miasta. Akt nadania honorowego tytułu z rąk prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy oraz przewodniczącej Rady Miasta Krystyny Siejnej odebrał rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk. Porządek obrad uroczystej sesji obejmował także przyznanie ks. prałatowi Władysławowi Basiście oraz Stanisławowi Płatkowi tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”.