Instytut Socjologii w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach od stycznia do czerwca 2018 roku realizuje projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”

Przez praktykę do pracy

Projekt jest przykładem efektywnego działania Rady Programowo- -Biznesowej działającej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego (PUP Tychy jest członkiem Rady od początku jej funkcjonowania, czyli od dwóch lat), które ma na celu zbliżanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Uczestnicy projektu „Czas na staż” podczas zajęć warsztatowych
Uczestnicy projektu „Czas na staż” podczas zajęć warsztatowych

Projekt – mający charakter działań testujących – uzyskał dofinansowanie jako jeden z nielicznych w ramach ogłoszonego konkursu ogólnopolskiego. Z ponad 400 wniosków w skali kraju pozytywną kwalifikację uzyskały jedynie 32 projekty. Informacje o możliwości składania wniosków do Inkubatora Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr były rozpowszechniane przez pracowników Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.

W projekcie uczestniczy dziewięciu studentów socjologii – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia.

Projekt „Czas na staż” – co należy podkreślić – umożliwi studentom zdobycie cennego doświadczenia w samodzielnej realizacji badań. Wyniki realizowanych analiz związanych z problematyką rynku pracy będą miały wymiar użyteczny i zostaną wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.

Studenci przy wsparciu i współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach realizują projekty badawcze analizujące sytuację młodzieży na rynku pracy, zagadnienia dotyczące cudzoziemców na krajowym rynku pracy (m.in. problemy integracji społeczno-kulturowej) oraz ewaluację efektywności dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowane rozwiązanie testujące umożliwia studentom zdobywanie potrzebnego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów m.in. poprzez poznanie praktycznych zasad realizacji badań i analiz rynku pracy, zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji rynku pracy, a także z zasadami współpracy międzyinstytucjonalnej. Studenci dodatkowo nabywają umiejętności efektywnej współpracy w zespole. Opracowane wyniki badań zrealizowanych przez studentów zostaną wydane w formie publikacji książkowej, która będzie udostępniona bibliotekom, publicznym służbom zatrudnienia oraz wszystkim zainteresowanym instytucjom.

Projekt zakończy się konferencją, która zostanie zorganizowana w czerwcu tego roku. Podczas konferencji osoby biorące udział w projekcie przedstawią wyniki zrealizowanych prac badawczych.

Studenci w ramach projektu wzięli udział także w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno ze nich dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów, na drugim poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniem mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych.

Studenci wykonują projekty badawcze w trzech trzyosobowych zespołach, za co otrzymują także niewielkie stypendium. Realizowany projekt w Instytucie Socjologii koordynuje dr hab. Rafał Muster, przewodniczący Rady Programowo-Biznesowej.

Autorzy: Rafał Muster
Fotografie: Materiały własne – Grupa Doradcza Sp. z o.o. sp.k