W lutym 2018 roku zostało utworzone elektroniczne Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ)

Upowszechnianie dorobku naukowego

Jest to pierwsza instytucjonalna platforma do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego UŚ. Prawo do współtworzenia tego wirtualnego zasobu wiedzy mają pracownicy, współpracownicy, doktoranci i studenci naszej Uczelni, czerpać zaś z niego mogą wszyscy, gdyż jest dostępne nieodpłatnie w otwartym internecie.

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na uczelni, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników i doktorantów. Baza daje możliwość lokowania prac również studentom pod kierunkiem swoich promotorów. Stwarza możliwość zaprezentowania w jednym miejscu kapitału intelektualnego Uniwersytetu Śląskiego i tym samym pomaga zapobiegać nadmiernemu rozproszeniu publikacji. Archiwizuje i udostępnia cyfrowe wersje artykułów, prac dyplomowych i doktoranckich, fragmenty lub rozdziały książek. Zawiera materiały konferencyjne, dydaktyczne, a także prace niepublikowane.

Coraz więcej uczelni na świecie tworzy repozytoria, którym przyświeca idea Open Access. Zapewnienie otwartego, nieodpłatnego dostępu do pełnych tekstów prac naukowych staje się czynnikiem podnoszącym prestiż ośrodków akademickich na arenie międzynarodowej. W Polsce jest to jeszcze stosunkowo mało popularne rozwiązanie.

Utworzenie Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)”. Utrzymaniem platformy zajmuje się Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Wśród korzyści dla uczelni wynikających z lokowania prac w repozytorium RE-BUŚ można wymienić: wzmocnienie prestiżu UŚ dzięki uwidocznieniu badań naukowych prowadzonych w poszczególnych jednostkach, promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej, wspieranie procesów edukacji studentów dzięki łatwiejszemu dostępowi do materiałów dydaktycznych, pomoc w realizacji zadań administracyjnych, np. ewaluacja pracowników naukowych. Są również korzyści dla pracowników naukowych, którzy zamieszczają prace w repozytorium Re-BUŚ, takie jak: wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie, zwiększenie widoczności dorobku naukowego – prace są indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe, ułatwienie dostępu do badań, zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium, możliwość prezentowania własnego dorobku z dostępem do pełnych tekstów, wgląd do statystyk popularności zamieszczonych tekstów.

Autorzy: Jadwiga Witek