Druga edycja Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

Unikatowa inicjatywa się rozwija

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej jest odpowiedzią Wydziału Prawa i Administracji UŚ na stale rosnące zainteresowanie Chinami jako państwem, narodem i społeczeństwem, a także chińską kulturą i gospodarką. Jej celem jest przybliżenie trwającej od prawie 4000 lat kultury i tradycji Państwa Środka, ale przede wszystkim zaznajomienie uczestników z obowiązującymi w Chinach regulacjami prawnymi na poziomie ogólnych założeń chińskiego systemu prawnego oraz informacji użytecznych do prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach.

Mi Zhang, studentka IV roku polonistyki na Beijing Foreign Studies
University
Mi Zhang, studentka IV roku polonistyki na Beijing Foreign Studies University

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej rozpoczęła działalność w roku akademickim 2016/2017. 14 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się inauguracja roku akademickiego II edycji. W uroczystej inauguracji uczestniczyli: pełnomocnik dziekana WPiA UŚ ds. współpracy z zagranicą prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, kierownik Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej dr Agnieszka Tambor, jak również: nauczycielka języka chińskiego Wu Lihong i wolontariuszka ucząca języka chińskiego Xu Yuijin – oddelegowane na UŚ do Centrum Języka i Kultury Chińskiej przez Hanban. Obecni byli również stypendyści Rządu Chińskiej Republiki Ludowej i Rządu RP, studenci filologii polskiej na Beijing Foreign Studies University. Wśród uczestników II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej obecny był Paweł Wowra, student prawa UŚ władający językiem chińskim, który odbył jeden rok studiów w roku akademickim 2016/2017 w ramach stypendium na Northeastern University w Shenyang (NEU). Po uroczystości mgr Zhao Weiting (doktorantka na BFSU) wraz z Mi Zhang (studentką IV roku polonistyki na BFSU) wygłosiły wykład zatytułowany „Kultura i tradycja Chin”.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i polskim przez wykładowców BFSU oraz NEU. Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa czy innych wydziałów, ale także do osób spoza społeczności akademickiej. Program II edycji 2017/2018 został udoskonalony oraz poszerzony o wykłady nowych chińskich wykładowców.

Inicjatywa ta jest unikatowa w skali kraju. WPiA UŚ jako pierwszy w Polsce stworzył tego typu międzynarodowy projekt. Współpraca z chińskimi partnerami została zainicjowana przez prof. Ewę Rott-Pietrzyk oraz prof. Rafała Blicharza w 2015 roku. Inicjatywa ta spotykała się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem zarówno przez dziekana Wydziału Prawa (School of Law) prof. Meng Wana, jak i przedstawicieli Wydziału Filologicznego Języków i Kultur Europejskich (School of European Languages and Cultures) BFSU, tj. dziekana tego wydziału prof. Zhao Ganga oraz kierownika Katedry Języka Polskiego i Centrum Badań Polskich dr Li Yinan. Równocześnie ze współpracą z BFSU WPiA UŚ podejmuje wspólne przedsięwzięcia także z Wydziałem Prawa (School of Humanities and Law) NEU dzięki życzliwości dziekana tego wydziału prof. Sun Ping oraz prof. June Sui, która wielokrotnie gościła na WPiA UŚ.

W ślad za Uniwersytetem Śląskim w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła swą działalność Szkoła Prawa Chińskiego. Warto również dodać, że od tego roku akademickiego do współpracy prowadzonej w ramach Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej UŚ z BFSU oraz NEU włączył się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Współpraca WPiA UŚ z Chinami stale się rozwija, obejmując swym zakresem również inne wymiary. Współpraca z partnerskimi uniwersytetami opiera się również na wzajemnych działaniach w zakresie wymiany kadry akademickiej i studentów między BFSU, NEU z jednej strony, a UŚ z drugiej, a także opieki nad doktorantami w ramach wspólnych doktoratów (co-totuelle) oraz aktywności z zakresu relacji naukowych i biznesowych. Jako efekt tej współpracy, dzięki szczególnemu zaangażowaniu prof. Ewy Rott-Pietrzyk i prof. Rafała Blicharza, w pierwszej połowie 2018 roku ukaże się książka zatytułowana Doing Business in Poland, która otwiera cykl książek poświęconych problematyce prawa polskiego przeznaczonych dla strony chińskiej w celu zaznajomienia podmiotów chińskich z realiami polskiego systemu prawnego w zakresie podstawowym w odniesieniu do zawierania umów, prowadzenia działalności gospodarczej oraz problematyki prawa spółek. Co istotne, podobna książka o tym samym tytule, której towarzyszą identyczne założenia co do treści, dotycząca chińskich regulacji prawnych, przygotowana została przez zespół wybitnych ekspertów z BFSU i zostanie również wydana w Polsce. Jest to kolejny, lecz z pewnością nie ostatni, krok w rozwoju wzajemnych, wielopłaszczyznowych kontaktów w ramach prowadzonej przez UŚ z BFSU i NEU współpracy polsko-chińskiej.

Autorzy: Rafał Blicharz, Aneta Pająk-Kozub, Ewa Rott-Pietrzyk
Fotografie: Rafał Blicharz