12 czerwca w Instytucie Pedagogiki UŚ odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Media w edukacji formalnej i nieformalnej”

Medialne metody nauki

Przedsięwzięcie zorganizowane przez Katedrę Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ zostało sfinansowane ze środków konkursu „Małe granty”, odbywającego się w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

Zwycięzcą konkursu fotograficznego został Paweł Kaźmierczak, autor zdjęcia „Nowoczesne jest pożyteczne”
Zwycięzcą konkursu fotograficznego został Paweł Kaźmierczak, autor zdjęcia „Nowoczesne jest pożyteczne”

Teoretycy i praktycy zainteresowani tematyką mediów oraz ich wykorzystania w edukacji spotkali się w chorzowskim ośrodku Skaut. W konferencji udział wzięli przedstawiciele wielu polskich uczelni oraz reprezentanci współpracujących z naszym Uniwersytetem uczelni zagranicznych: węgierskiego Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, czeskiego Centre for Higher Education Studies w Pradze oraz słowackiego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Gośćmi wydarzenia byli również pracownicy kilku śląskich instytucji kulturalno-oświatowych, takich jak: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS, Filmoteka Śląska, Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Chorzowska Strefa Wolontariatu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Stanisław Faber, śląski kurator oświaty, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan WPiPs prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano główne spostrzeżenia dotyczące tematyki mediów poczynione przez zagranicznych prelegentów. Elżbieta Bowdur ze Stowarzyszenia KISS poruszyła aktualną kwestię kompetentnego e-nauczyciela, a Agata Hofelmajer- Roś z Filmoteki Śląskiej opowiadała o edukacji filmowej nauczycieli. Drugą część przeprowadzono w dwóch turach składających się z trzech równoległych sekcji (w każdej turze zorganizowano jedną sekcję anglojęzyczną i dwie polskojęzyczne). Poruszono kwestie m.in. wykorzystania mediów podczas wdrażania nowoczesnych metod nauki języków obcych, roli i możliwości wdrażania e-learningu czy też wpływu mediów na rozwój psychiczny dziecka. Z kolei Anna Rak z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprezentowała kilka projektów z użyciem mediów realizowanych z dziećmi i młodzieżą. Wśród nich znalazło się np. tworzenie z najmłodszymi filmów w technice animacji piaskowej na podświetlanym stole lub z użyciem „zielonego ekranu” (ang. green screen).

Prof. Stanisław Juszczyk zauważył, że w dzisiejszym świecie młodzież sama chętnie korzysta z różnego rodzaju mediów mobilnych, również w celach edukacyjnych. Powoduje to zmianę stylu nauczania i obrazu współczesnej szkoły. Zdaniem dr Petry Aczel z budapeszteńskiego uniwersytetu, uczniowie chętnie korzystają z mediów podczas nauki, nauczyciele są jednak często nadal niechętnie nastawieni do nowych technologii. Fakt ten stanowi wyzwanie dla współczesnej szkoły, stąd też ogromna potrzeba międzynarodowej debaty na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania mediów we współczesnej edukacji.

Jednym z działań podjętych w ramach projektu naukowo-badawczego pt. „Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej” był konkurs fotograficzny dla młodzieży w wieku 16–19 lat z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Został on zorganizowany przez Katedrę Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów UŚ.

Celem konkursu było:

• kształtowanie umiejętności i popularyzacja naukowego spojrzenia na temat roli mediów w edukacji;
• uwrażliwienie młodzieży na tematykę związaną z rolą mediów w życiu i edukacji;
• propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy;
• rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania;
• kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego korzystania z mediów;
pogłębianie tzw. media literacy.

Po zliczeniu punktów przyznanych przez jury, do którego należeli przedstawiciele mediów (w tym „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”) i Uniwersytetu Śląskiego, okazało się, że zdobywcą I miejsca został Paweł Kaźmierczak za zdjęcie „Nowoczesne jest pożyteczne”, II miejsce zajęła Justyna Buks, autorka fotografii „Zderzenie dwóch światów”, a na III miejscu uplasowała się Agnieszka Berezowska, która zaprezentowała zdjęcie pt. „Media – okno na świat”. Zwycięzcy otrzymali upominki rzeczowe, dyplomy, a ich prace zostały umieszczone w międzynarodowej publikacji elektronicznej i pokazane na wystawie w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.

Konferencja stworzyła doskonałą okazję do komunikacji pomiędzy osobami z różnych środowisk – naukowcami, nauczycielami, pracownikami kultury i oświaty, studentami, doktorantami i wolontariuszami. Tylko wielostronne spojrzenie na poruszane problemy pozwoli na właściwie użytkowanie mediów w edukacji formalnej i nieformalnej. Pozostaje ufać, że zawarte w czasie konferencji znajomości zaprocentują dalszą współpracą na gruncie badawczym, a także praktycznym, o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Tym samym rozbudowaniu może ulec tradycyjne polskie przysłowie „Polak, Węgier – dwa bratanki”, ponieważ braterska współpraca polsko-węgiersko-słowacko-czeska okazała się niezwykle owocna.

Autorzy: Magdalena Christ, Ewelina Kawiak
Fotografie: Paweł Kaźmierczak