Inauguracja XLVII roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim

Uniwersytet jest szansą – złapcie ją!

1 października rozpoczął się rok akademicki 2014/2015 na Uniwersytecie Śląskim. Uroczystość odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. W inauguracji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz ministerialnych, wojewódzkich, samorządowych, korpusu dyplomatycznego, senatorowie RP, rektorzy i prorektorzy śląskich uczelni, a także wielu znakomitych gości ze świata nauki, polityki, gospodarki, kultury, duchowieństwa i mediów oraz społeczność akademicka uczelni.

Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego rozpoczął przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych. Tradycyjnie uczestniczyli w nim członkowie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, dziekani, kierownicy jednostek UŚ, członkowie prezydium uroczystości oraz przedstawiciele innych uczelni regionu.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, otwierając XLVII w historii śląskiej Alma Mater rok akademicki, podkreślił znaczenie nowoczesnej uczelni, która oprócz oczywistych zadań realizowanych w oparciu o najlepsze tradycje etosu nauki europejskiej staje się wszechnicą otwartą na współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem społeczno-gospodarczym, otwartą także dla każdego, kto poszukuje wiedzy, począwszy od najmłodszych (Uniwersytet Śląski Dzieci; Młodzieży; Maturzystów) po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Społeczna odpowiedzialność powinna być dziś trzecią misją każdego uniwersytetu – podkreślił rektor UŚ.

Jedną z najwyższych wartości uczelni jest jej różnorodność, która pozwala elastycznie reagować i dostosowywać programy kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy, stąd nowe, ciekawe i cieszące się dużą popularnością wśród kandydatów na studia kierunki w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Profesor Wiesław Banyś przywołał również hasło Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich: uniwersytet jest szansą. – Złapcie ją – te słowa skierowane były nie tylko do studentów rozpoczynających edukację, ale także do pracowników naukowych.

– Jestem na otwarciu roku akademickiego w jednym z najlepszych polskich uniwersytetów – powitał zebranych dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przywołując znakomitą współpracę uczelni z gospodarką, wyróżniające wyniki w dziedzinie patentów, imponującą liczbę zawartych kontraktów, powołanie spółek odpryskowych, udział w klastrach i platformach ekonomicznych. Miarą sukcesu jest również uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) przez Centrum Studiów Polarnych, którym kieruje prof. zw. dr hab. Jacek Jania, kierownik Katedry Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi.

– Środowisko akademickie stanie w tym roku wobec wyzwania, jakim będzie wdrażanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Będzie to moment uporządkowania procesów zarówno po stronie dydaktyki, jak i po stronie badań – podkreślił dr hab. Jacek Guliński, przypominając jednocześnie, że będzie to rok szczególny, rok wyzwań, a także implementacji założeń umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Od roku 2015 zacznie także obowiązywać nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki.

Po uroczystej immatrykulacji nowo przyjętych studentów i doktorantów w murach uczelni powitał prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. – Żyjemy w czasach anarchii i nadmiaru informacji. Rola mistrza czy nauczyciela polega dziś na tym, aby was wyzwolić z tego chaosu faktów, pomóc dokonać selekcji, zhierarchizować i oddzielić wiedzę ważną od tej, która jest tylko nowością i za kilka lat okaże się nieprzydatna – zapewnił prorektor.

Od siedmiu lat tradycją inauguracji jest ceremonia nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku godność tę otrzymali: profesor Zlatica Plašienkowa z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, profesor Vladimir Leško z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz docent dr Adam W. Jarosz (w zastępstwie którego dyplom i statuetkę odebrała prof. dr hab. Elżbieta Gondek, kierownik Zakładu Bibliografii i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego UŚ).

Od 2002 roku wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników Uniwersytetu honorowane są nagrodą Pro Scientia et Arte. To najwyższe i najbardziej zaszczytne wyróżnienie w uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych. W tym roku w nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzymała prof. zw. dr hab. Krystyna Turek z Zakładu Teorii Muzyki i Kompozycji na Wydziale Artystycznym, w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych natomiast prof. zw. dr hab. Jacek Jania, kierownik Katedry Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi. Ceremonii wręczenia nagród dokonała przewodnicząca kapituły nagrody prof. zw. Małgorzata Łuszczak, dziekan Wydziału Artystycznego UŚ.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak złożył na ręce JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia serdeczne podziękowania za znakomitą współpracę z „parlamentem regionalnym”, przekazał również decyzję kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, działającej pod przewodnictwem Ludgardy Buzek o przyznaniu Złotej Honorowej Odznaki dr hab. prof. UŚ Krystynie Doktorowicz, dr Helenie Hrapkiewicz, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i prof. zw. dr. hab. Jackowi A. Jani.

W imieniu wojewody śląskiego Piotra Litwy życzenia przekazał wicewojewoda Piotr Spyra. Prezydent RP Bronisław Komorowski w liście skierowanym do społeczności akademickiej podkreślił szczególną rolę, jaką pełni Uniwersytet Śląski w regionie – umacnia lokalną tożsamość, tworząc i inspirując idee, kulturowe wzorce. Prezydent życzył wykładowcom i studentom, by radości poszukiwania i pragnienie odkrycia pomagały stawiać czoło ambitnym wyzwaniom.

Symbolicznego otwarcia zajęć akademickich dokonał prof. zw. dr hab. Jacek A. Jania, wygłaszając wykład inauguracyjny pod prowokacyjnym tematem „Czy Arktyka może rządzić światem?”. Badacz przykuł uwagę słuchaczy, dzieląc się wynikami monitorowania zmian zachodzących w lodowcach uchodzących do morza i obserwacji procesów związanych z ich cieleniem, które mają wpływ m.in. na podniesienie się oceanu światowego, a w konsekwencji wpływają na zmiany klimatyczne. Profesor nie pozostawił złudzeń, stwierdzając, że lodowce rządzą światem, choć czynią to (jeszcze) dyskretnie.

Niezwykłą oprawę muzyczną uroczystości inauguracji zapewnił Akademicki Chór UŚ „Harmonia” pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej- Panek oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Gioia” pod batutą mgr Agnieszki Zawieruchy.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora