Alternatywa szkół europejskich

W językach obcych kształci coraz więcej uczelni w kraju. Należy do nich również Uniwersytet Śląski. Jest to szansa na przyciągnięcie studentów zagranicznych oraz możliwość zatrzymania w kraju maturzystów, dla których tego typu studia są nie tylko wyzwaniem, ale również stwarzają lepszą perspektywę na znalezienie dobrej pracy po ich ukończeniu.

Modelowanie i wizualizacja w bioinformatyce

Modelling and Visualisation in Bioinformatics – to nowa, innowacyjna specjalizacja z wykładowym językiem angielskim na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Studenci otrzymują dobre przygotowanie matematyczne i informatyczne, a następnie zapoznają się z zagadnieniami bioinformatyki oraz wizualizacji i modelowania. W procesie nauczania stosuje się najnowsze metody naukowe i technologiczne. Specjalizacja powstała dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Elitarna Szkoła

Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz,
dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych

Powstała w 1993 roku Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Śląskim jest pierwszym międzynarodowym ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, którego studenci przygotowywani są do objęcia stanowisk w kadrach państwowych oraz firmach zagranicznych. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i jest bezpłatne.

Idea stworzenia naszej placówki powstała z inicjatywy francuskiej – mówi profesor Jacek Wódz. – Koncepcję sformułowaną przez Ambasadę Francji oraz Instytut Studiów Politycznych zaaprobował ówczesny rektor, profesor Maksymilian Pazdan i tym samym doszło do powstania szkoły. Wówczas, gdy jeszcze nie mówiono o wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, priorytetowym działaniem naszej instytucji było przygotowanie personelu do nowego typu funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Skorzystaliśmy z doświadczenia Instytutu Studiów Politycznych w Bordeaux. Jest to jedna z głównych, poza Paryżem i Grenoble, placówek, która szkoli kadry dla wyższej administracji publicznej. Ponadto zaprosiliśmy do współpracy Wydział Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu w Louvain – la Neuve w Belgii oraz Instytut Nauk Politycznych w Lille.

Jak wyjaśnia profesor, studia w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych od początku pomyślane były jako magisterskie uzupełniające, wówczas jednak program realizowany był w trakcie trzech lat nauki. Głównym założeniem władz i pracowników szkoły było śledzenie dokonań ośrodków francuskich i odszukanie zdolnych młodych ludzi, którzy płynnie porozumiewali się w tym języku, a także mieli zamiar biegle opanować angielski. Działania dydaktyczne oparte o te dwa lektoraty miały wykształcić dla kraju wykwalifikowanych pracowników nowoczesnej administracji, jak określono pierwszy cel działalności szkoły. Po referendum, poprzedzonym rozmowami akcesyjnymi do Unii Europejskiej, pojawiła się potrzeba kształcenia studentów w dziedzinie prawa wspólnotowego. Zmiany polityczne i gospodarcze w państwie stały się dla szkoły bodźcem do wprowadzenia modyfikacji, w wyniku których umiejętności absolwentów wciąż odpowiadają aktualnym potrzebom, ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Obok uczestnictwa w wykła¬dach studenci poznają specyfikę konferencji metodycznych. – Jest to bardzo ciekawa forma dydaktyczna – ocenia profesor.

Została wypracowana jeszcze przed wojną w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu, a następnie, od 1949 roku, kontynuowano ją w Bordeaux. Studenci, którzy w ciągu semestru realizują taki projekt, każdorazowo pracują według określonych wcześniej zasad. Skupione w małych grupach osoby ustalają kilka tematów, a następnie opracowują je, samodzielnie odnajdując wszelkie potrzebne informacje oraz literaturę fachową. Projekty w formie pisemnej bądź jako prezentacje multimedialne, przedstawiane są następnie przed ogółem zainteresowanych, prelegent musi odpowiadać na pytania audytorium i bronić projektu przed krytyką. Taka konferencja metodyczna umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy, ale także uczy samodzielności w zdefiniowaniu problemu, odnajdywaniu informacji, inteligentnym dowodzeniu swoich racji.

Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych sukcesu tej metody dopatruje się przede wszystkim w kształcaniu samodzielnego myślenia u studentów.

Sprzyja nam ponadto nieduża liczebność grup – zaznacza profesor. – Od początku uwa¬żaliśmy, że wynikiem procesu rekrutacyjnego powinno być coroczne przyjęcie do szkoły nie więcej niż 50 osób. Aktualnie mogę powiedzieć, że powinno ich być jeszcze mniej, idealna liczba to grupa do 30 studentów. Szkoła ma charakter elitarny, nie chcemy tego zmieniać przez obniżanie wymagań i zwiększanie limitu przyjęć. Nasi absolwenci mają świadomość, że opuszczają miejsce, w którym faktycznie ciężko pracowali, aby móc później zmierzyć się z najlepszymi – kończy profesor.

Polsko-francuskie studia na fizyce

Prof. dr hab. Maciej Sablik,
dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:

Od kilku lat w języku angielskim prowadzone są na Wydziale seminaria, systematycznie odbywają się wykłady profesorów wizytujących. Na kierunku matematyka mamy zajęcia dla obcokrajowców, jednak zależało nam, by oferta studiów w języku obcym była skierowana również do polskich studentów. Dlatego senat uczelni podjął decyzję o utworzeniu studiów z matematyki na specjalności mathematical methods in computer science. Natomiast na kierunku chemia trwają przygotowania do otwarcia specjalności chemia kosmetyczna w języku angielskim. Międzynarodowe polsko-francuskie studia prowadzone są na fizyce. W lutym 2007 r. uruchomiona została we współpracy z Uniwersytetem w Le Mans we Francji nowa specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie. Po jej ukończeniu studenci uzyskają dyplomy magisterskie obu uczestniczących w programie uczelni. Warunkiem przyjęcia na tę specjalność jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym. Zajęcia semestru VII i VIII odbywają się w macierzystych uczelniach, gdzie językiem wykładowym jest język ojczysty. Pod koniec VIII semestru (maj-czerwiec) studenci polscy wyjeżdżają do uczelni francuskiej, a studenci z Francji przyjeżdżają do naszego Instytutu Fizyki na staż zagraniczny, w trakcie którego poznają techniki badawcze nano– i mezomateriałów, dostępne w partnerskich jednostkach. Na ostatnim roku studiów wszystkie wykłady odbywają się w języku angielskim, niektóre z nich w systemie e-learning. W ostatnim semestrze studenci ponownie wyjeżdżają do partnerskich uczelni i tam przygotowują swoje prace magisterskie.

Konwersatoria na Wydziale Prawa i Administracji

Specyfika naszych czasów wymaga od Polaków nie tylko takiej znajomości języków, która pozwala na podstawową komunikację za granicą. Studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ, wyjeżdżający do kancelarii prawniczych w całej Europie, muszą biegle posługiwać się językiem specjalistycznym. Na Wydziale oferuje się zajęcia ze specjalistycznych przedmiotów prawniczych w językach obcych. Są to konwersatoria, wykłady monograficzne i ćwiczenia w języku angielskim: Polskie prawo spółek po wejściu Polski do UE, Kryminalistyka, Prawo turystyczne, Europejskie prawo konsumenckie, Amerykańskie prawo konstytucyjne, Polskie prawo konstytucyjne, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i jego orzecznictwo, Międzynarodowe prawa człowieka, Prawo humanitarne, Wprowadzenie do prawa I argumentacji prawniczej, Usługi prawnicze w UE, Mediacja i arbitraż, Interpretacja przepisów prawa w prawie prywatnym, Orzecznictwo sądów krajowych w prawie wspólnotowym, Prywatne prawo międzynarodowe. W języku niemieckim: Międzynarodowe prawo prywatne i handlowe oraz Wprowadzenie do polskiego prawa cywilnego. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Śląskiego


Fotografie: Agnieszka Sikora